Zarządzenie Nr 269/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2021-01-25 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód, Pływalnia „Wodne Tarasy”

Data wydania 2021-01-25
Tytuł w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód, Pływalnia „Wodne Tarasy”
Numer 269/21

Zarządzenie Nr  269/21
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód, Pływalnia „Wodne Tarasy”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z § 1 uchwały Nr XX/126/20 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Siemiatycze uprawnień do ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 492 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ceny za usługi, świadczone przez Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód, Pływalnia „Wodne Tarasy”:
1) w  dni powszednie (poniedziałek - piątek) w godzinach 6:15 - 15:00 ceny biletów za godzinę wynoszą:
a) bilet ulgowy -  6 zł,
b) bilet normalny - 7 zł,
c) posiadacze karty Rodzina 5+ oraz rodzice z dziećmi (do 5 osób) - 16 zł i każde kolejne dziecko, które ukończyło 6 lat - 3 zł,
d) bilet premium – 36 zł;

2) w  dni powszednie (poniedziałek - piątek) w godzinach 15:00 - 21:45 ceny biletów za godzinę wynoszą:
a) bilet ulgowy -  9 zł,
b) bilet normalny - 10 zł;
c) posiadacze karty Rodzina 5+ oraz rodzice z dziećmi (do 5 osób) - 26 zł i każde kolejne dziecko, które ukończyło 6 lat - 5 zł,
d) bilet premium – 36 zł;

3) w soboty, niedziele i święta w godzinach 6:15 - 15:00 ceny biletów za godzinę wynoszą:
a) bilet ulgowy -  7 zł,
b) bilet normalny - 8 zł;
c) posiadacze karty Rodzina 5+ oraz rodzice z dziećmi (do 5 osób) - 18 zł i każde kolejne dziecko, które ukończyło 6 lat - 4 zł,
d) bilet premium – 36 zł;

4) w soboty, niedziele i święta w godzinach 15:00 - 21:45 ceny biletów za godzinę wynoszą:
a) bilet ulgowy -  10 zł,
b) bilet normalny - 11 zł;
c) posiadacze karty Rodzina 5+ oraz rodzice z dziećmi (do 5 osób) - 28 zł i każde kolejne dziecko, które ukończyło 6 lat - 6 zł,
d) bilet premium – 36 zł;

5) ceny biletów całodziennych wynoszą:

a) w dni powszednie (poniedziałek - piątek):
᠆ całodzienny ulgowy - 25 zł,
᠆ całodzienny normalny - 30 zł,

b) w soboty, niedziele i święta:
᠆ całodzienny ulgowy – 29 zł,
᠆ całodzienny normalny – 35 zł;

6) ceny karnetów:
a) w wysokości 60 zł (+ 10% gratis- wartość karnetu 66 zł) - ważny przez 60 dni,
b) w wysokości 100 zł (+ 15% gratis - wartość karnetu 115 zł) - ważny przez 90 dni,
c) w wysokości 200 zł (+ 20% gratis - wartość karnetu 240 zł) - ważny przez 120 dni,
d) w wysokości 300 zł (+ 25% gratis - wartość karnetu 375 zł) - ważny przez 180 dni,
e) w wysokości 400 zł (+ 30% gratis - wartość karnetu 520 zł) - ważny przez 360 dni;

7) ceny za godzinę lekcyjną (45 minut) nauki pływania i doskonalenia pływania:
a) 1 osoba - 50 zł,
b) 2 osoby - 40 zł od osoby,
c) 3 osoby - 35 zł od osoby,
d) 4 osoby - 30 zł od osoby,
e) 5 osób - 25 zł od osoby.

8) ceny za grupową naukę pływania i doskonalenia pływania organizowaną przez jednostki oświatowe:
a) 20 godzin lekcyjnych w grupie powyżej 7 osób – 500,00 zł od osoby,
b) 10 godzin lekcyjnych w grupie powyżej 7 osób – 250,00 zł od osoby,

2 Jednostkom oświatowym, które organizują grupową naukę pływania, dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do jednostek, w grupach liczących powyżej 7 osób, może zostać udzielona bonifikata do 75% ceny. Bonifikaty udziela Burmistrz Miasta na umotywowany wniosek podmiotu, pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3. Po przekroczeniu 1 godziny jest naliczana opłata co 6 minut w wysokości 1/10 stawki podstawowej.
4. Bilet ulgowy, o którym mowa w § 1, ust. 1 pkt 1 - 5 przysługuje po okazaniu ważnej legitymacji bądź innego dokumentu:
1) dzieciom i młodzieży uczącej się w wieku 6 – 19 lat;
2) studentom do ukończenia 25 roku życia;
3) posiadaczom karty Senior +;
4) emerytom;
5) rencistom;
6) osobom niepełnosprawnym;
7) inwalidom;
8) weteranom.

5. W ramach biletu premium, o którym mowa w § 1, ust. 1 pkt 1d, 2d, 3d i 4d korzystający z basenu otrzymuje bezzwrotne: ręcznik, klapki jednorazowe oraz butelkę wody.
6. Karnety, o których mowa w § 1, ust. 1 pkt 6 ważne są na okaziciela.
7. Godzina pobytu w pływalni z karnetu jest naliczana według ustalonych stawek biletów jednorazowych o określonych godzinach i dniach.
8. Dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia korzystają z usług Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód, Pływalnia „Wodne Tarasy” bezpłatnie.

§ 2. Ustala się ceny za wynajem:
1) cała pływalnia – 1 500,00 zł/godz., każda następna godzina 1 000,00 zł;
2) basen pływacki cały:
a) w dni powszednie  (poniedziałek - piątek) - 350,00 zł/godz.,
b) w soboty, niedziele i święta - 400,00 zł/godz.;
3) 1 tor:
a) w dni powszednie  (poniedziałek - piątek) - 110,00 zł/godz.,
b) w soboty, niedziele i święta - 120,00 zł/godz.;
4) 1 tor wypłycony:
a) w dni powszednie  (poniedziałek - piątek) - 120,00 zł/godz.,
b) w soboty, niedziele i święta - 130,00 zł/godz.;

§ 3. Traci moc zarządzenie  Nr 232 /20 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód, Pływalnia „Wodne Tarasy”.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

  • Zarządzenie 269.pdf (PDF, 37,77 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 269/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2021-01-25 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód, Pływalnia „Wodne Tarasy”

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2021-01-26

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-01-26

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-01-26