Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na wynajem 3 pawilonów handlowych stanowiących własność Miasta Siemiatycze

Siemiatycze, 3 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Siemiatycze
ogłasza

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na wynajem 3 pawilonów handlowych stanowiących własność Miasta Siemiatycze

1 Informacje dotyczące przedmiotu przetargu:

1.1 rodzaj przedmiotu przetargu: 3 pawilony handlowe

Lp.

Położenie

Siemiatycze

Nr lokalu

Powierzchnia

Stawka wywoławcza czynszu najmu miesięcznego netto*

Wysokość i termin wpłaty wadium

Termin przetargu

1

ul. Grodzieńska 33

Targowisko Miejskie „mini bazar”

2

23,19 m2

(w tym zaplecze o pow. 3,12 m2)

34,00 zł/m2

 

78,85 zł

do dnia: 19 stycznia 2024 r.

25 stycznia 2024 r.              godz. 9:00

2

ul. Grodzieńska 33

Targowisko Miejskie

„mini bazar”

7

23,99 m2

(w tym zaplecze o pow. 3,12 m2)

34,00 zł/m2

 

81,57 zł

do dnia: 19 stycznia 2024 r.

25 stycznia 2024 r.              godz. 10:00

3

ul. Grodzieńska 33

Targowisko Miejskie

„mini bazar”

8

19,80 m2

(w tym zaplecze o pow. 3,12 m2)

34,00 zł/m2

 

67,32 zł

do dnia: 19 stycznia 2024 r.

25 stycznia 2024 r.              godz. 11:00

* zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) do ceny czynszu za dzierżawę uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

 

1.1 przeznaczenie: sprzedaż artykułów przemysłowych lub artykułów spożywczych w opakowaniach jednostkowych, jednorazowych    producenta lub artykułów przemysłowych

1.2 miejsce przetargu: sala konferencyjna Urzędu Miasta Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, I piętro pok. 109

1.3 wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Miasta Siemiatycze w Banku PEKAO S.A. nr 15 1240 5211 1111 0010 3200 7962 w wyznaczonym terminie. W tytule przelewu wpisać należy „WADIUM – MINI BAZAR LOKAL NR……” (w miejsce wykropkowane należy wpisać nr wybranego lokalu). Uczestnicy proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium. Za datę wpłacenia wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na konto wynajmującego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie wliczone na poczet ceny czynszu miesięcznego. Pozostałym osobom  wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie nr konta, na które powinno być zwrócone wadium.

1.4 postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny stawki wywoławczej czynszu najmu miesięcznego.

2 Celem zakwalifikowania podmiotu, jako uczestnika przetargu, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu, wskazanych niżej dokumentów:

· ważnego dokumentu tożsamości,

· w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualnego dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej, tj. wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG),

· w przypadku osoby prawnej – aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

· w przypadku osób prowadzących spółkę cywilną – umowy spółki,

· w przypadku pełnomocnika – dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem,

· oświadczenia o rodzaju działalności, która będzie prowadzona w lokalu,

· zaświadczenia bądź oświadczenia o nieposiadaniu na dzień przetargu jakichkolwiek zaległości finansowych względem Urzędu Miasta Siemiatycze/Miasta Siemiatycze i jednostek jemu podległych,

· oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu.

Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą przez uczestnika, który wygrał przetarg skutkuje jego unieważnieniem.

3 Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu przetargu:

3.1 Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

· podatku do towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zwarcia umowy z Najemcą,

· opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków zgodnie z wyposażeniem lokalu,

· wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt. Projekt adaptacji lokalu należy uzgodnić z Wynajmującym.

 3.2 Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje stawki czynszu najmu miesięcznego w kwocie wyższej od wywoławczej wysokości stawki czynszu przynajmniej o jedno postąpienie lub nikt nie wpłaci wadium, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

 3.3 Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy najmu nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu, wadium ulega przepadkowi na rzecz Wynajmującego.

 3.4 Stawka opłaty za najem może być waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania opłaty za najem na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Siemiatycze.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze dzień przed terminem przetargu.

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 3 Urzędu Miasta Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (85) 65-65-829.  

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698).

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1) administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2;

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres  e-mail: iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wynajem oraz w stosunku do uczestników przetargu do wynajęcia nieruchomości w trybie przetargowym na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67);

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania;

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia o wynajem oraz w stosunku do uczestników przetargu do wynajęcia nieruchomości

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Maryniuk

Data wytworzenia: 2024-01-03

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2024-01-03

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2024-01-03