Zarządzenie Nr 654/23 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie Miasta Siemiatycze

ZARZĄDZENIE NR 654/23
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 6 listopada 2023 r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat nieruchomość stanowiącą własność Miasta Siemiatycze, szczegółowo opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikiem wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze na okres 21 dni, a także zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Aleksandra Gawłowska

Data wytworzenia: 2023-11-06

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2023-11-06

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2023-11-06