Zarządzenie Nr 661/23 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Miasta Siemiatycze

ZARZĄDZENIE NR 661/23
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 2, stanowiące własność Miasta Siemiatycze, opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikiem wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze, na okres od 23 listopada 2023 r. do 14 grudnia 2023 r., a także zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze.
§ 3. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Aleksandra Gawłowska

Data wytworzenia: 2023-11-23

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2023-11-23

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2023-11-23