Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Siemiatycze

Ogłoszenie nr 500081256-N-2017 z dnia 27-12-2017 r.

Burmistrz Miasta Siemiatycze: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Siemiatycze

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500079833-N2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Burmistrz Miasta Siemiatycze, Krajowy numer identyfikacyjny 5065895300000, ul. ul. Pałacowa  2, 17-300   Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6565800, 6565815, e-mail urzad@siemiatycze.eu, faks 856 565 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Siemiatycze

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GK.7031.16.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Siemiatycze w okresie 01.01.2018 – 31.01.2018 (z opcją przedłużenia zamówienia na kolejny miesiąc).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90513100-7, 90533000-2, 90514000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 195507.72
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Email wykonawcy: zoit@pksiemiatycze.pl
Adres pocztowy: ul.Armii Krajowej 26
Kod pocztowy: 17-300
Miejscowość: Siemiatycze
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 97200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 97200.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  art.66  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 3  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Siemiatycze zostało wysłane do Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26.09.2017r. i opublikowane w nim w dniu 29.09.2017 r. W dniu 07.11.2018 r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert. W dniu 24.11.2017 r. dokonano wyboru oferty Wykonawcy. W dniu 01.12.2017 r. do tutejszego urzędu wpłynęła kopia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 05.12.2017 r. dokonano unieważnienia wyboru oferty z dnia 24.11.2017 r. Ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano w dniu 08.12.2017 r. W dniu 18.12.2017 r. do tutejszego urzędu wpłynęło odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 08.12.2017 r. Ustawowy termin na rozpatrzenie odwołania wynosi 15 dni. W związku z powyższym w celu zapewnienia ciągłości odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych konieczne jest zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. Konieczność realizacji powyższego zamówienia nastąpiła na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego. Powyższe stanowi sytuację wyjątkową, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w związku z tym wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Cieślik

Data wytworzenia: 2017-12-27

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-09-25

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-12-27