Przeprowadzenie analizy energetycznej przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji dot. pozyskania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów)

Zapytanie Ofertowe:

Miasto Siemiatycze zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przeprowadzenie analizy energetycznej przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji dot. pozyskania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz Miasta Siemiatycze

I. Zamawiający:

Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
NIP: 544 15 37 192

osoby do kontaktu:
Krzysztof Leszczyński
tel.85 6565825, e-mail: krzysztof.leszczyński@siemiatycze.eu
Piotr Nielipiński
tel. 85 6565830, e-mail: piotr.nielipinski@siemiatycze.eu

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), (art. 4 pkt.8)

III. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:

strona internetowa Zamawiającego: tj. http://www.siemiatycze.eu/pl/

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej.

W toku prac Wykonawca zobligowany będzie do wykonania następujących czynności:

1. Wykonanie audytu efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych prowadzonych przez Miasto Siemiatycze w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2015, które potencjalnie mogą kwalifikować się do przetargu ogłaszanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwo efektywności energetycznej, organizowanym przez Prezesa URE i złożenia oferty przetargowej.

3. Sprzedaż w imieniu i na rzecz Zamawiającego świadectw efektywności energetycznej uzyskanych w ww. przetargu.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Oferent przedłoży referencje, co najmniej trzech zleceniodawców dot. wykonania z sukcesem zamówienia tożsamego.

VI. Kryterium oceny ofert:

Oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu będzie poddana ocenie merytorycznej. Zamawiający może poprosić Wykonawcę o złożenie wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty cenowej. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

cena - stanowiąca wysokość wynagrodzenia wykonawcy, wyrażona w procentach

(która liczona będzie od wartości przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej)

Zaproponowana cena uwzględnia wynagrodzenie wykonawcy wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług. Wysokość wynagrodzenia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Kwota będzie wymagana dopiero po sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii lub bezpośrednio przedsiębiorstwu energetycznemu, świadectw efektywności energetycznej.3

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą warunki zamówienia, o najniższej zaproponowanej pośród ofert cenie. W przypadku ofert, w których zaproponowane ceny będą na tym samym poziomie o wyborze zadecyduje liczba przedłożonych referencji.

VII. Termin realizacji:

Wymagany termin wykonania zadania: 16 czerwca 2017 r. ( z ewentualną możliwością przedłużenia wynikającą z terminów rozstrzygnięcia przez URE postępowania przetargowego oraz możliwości przeprowadzenia transakcji sprzedaży certyfikatów na towarowej giełdzie energii).

VIII. Termin i miejsce składania oferty

1. Ofertę obejmująca całość zamówienia należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z posiadanymi referencjami.

2. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu lub posiadające stosowne pełnomocnictwo.

3. Ofertę należy złożyć do dnia 13.03.2017 r. do godz. 1300. (wiążącą jest data wpływu) w formie pisemnej (osobiście lub listownie do Kancelarii Ogólnej) na adres: Urząd Miasta Siemiatycze- ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze z dopiskiem: „OFERTA– Białe Certyfikaty - nie otwierać przed 13.03.2017 r. godz. 1300

IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w realizacji zamówienia wykluczony zostaje Oferent:

- który złożył ofertę po terminie lub opracowaną w niewłaściwy sposób;
- która nie spełnia kryteriów formalnych (dot. doświadczenia) lub pomimo wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień, nie wywiązał się z powyższego;
- który powiązany jest osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;

X. Określenie warunków zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków zawartej umowy, w zakresie dotyczącym:

a) sposobu prowadzenia zamówienia- jeżeli w trakcie prowadzenia zadania zmienią się warunki i sposób przygotowania dokumentacji dla postępowania przetargowego organizowanego przez Urząd Regulacji Energetyki lub jeśli w trakcie realizacji zadania pojawią się możliwość uwzględnienia innych przedsięwzięć, co do możliwości ujęcia których, Zamawiający nie miał wiedzy.

b) zmiany terminu zakończenia wykonania usługi - co może nastąpić z uwagi na: termin rozpisania i rozstrzygnięcia przetargu prezesa URE, na który to termin strony nie mają wpływu, jak również na konieczność sprzedaży uzyskanych certyfikatów na towarowej giełdzie energii, co może być uzależnione od popytu ta tego rodzaju produkt.

2. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga akceptacji Stron umowy i zachowywania formy pisemnej

XI. Inne

1. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności:

- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego.

Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.

2. Po zakończeniu procedury nastąpi podpisanie umowy z wybranym (zgodnie z zasadą konkurencyjności) Wykonawcą. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał kolejną najwyższą liczbę punktów.

3. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowania ani też wynagrodzenia, na rzecz Wykonawcy za wykonane w toku zamówienia prace, w przypadku: nieopublikowania przez Prezes Urzędy Regulacji Energetyki w roku 2017 postępowania przetargowego na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej realizowanych w latach 2014- 2015 lub w przypadku nie uzyskania świadectw efektywności energetycznej.

4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie liczona, jako „procent” (wskazany w ofercie cenowej) od kwoty przychodu ze sprzedaży białych certyfikatów. Wysokość wyliczonego wynagrodzenia nie może przekroczyć równowartości kwoty 30.0000 euro.

5. Załączniki:

a) nr 1 – formularz ofertowy
b) nr 2 – wykaz inwestycji
c) nr 3 – projekt umowy

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Nielipiński

Data wytworzenia: 2017-03-07

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-09-25

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-03-07