Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu platformy wypłycającej do basenu

Siemiatycze, dn. 16 grudnia 2020 r.

Zamawiający: Miasto Siemiatycze
Ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

IF.042.4.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. DOSTAWY I MONTAŻU PLATFORMY WYPŁYCAJĄCEJ DO BASENU

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Miasto Siemiatycze
  Pałacowa 2
  17-300 Siemiatycze
  http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
  http://www.siemiatycze.eu/pl/
  e-mail: urzad@siemiatycze.eu
  tel. (85) 656 58 00
 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  Szacunkowa wartość zamówienia poniżej równowartości 30 000 euro. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) Zamawiający przeprowadza postępowanie w formie zapytania ofertowego i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług audytu wewnętrznego.
 3. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem platformy wypłycającej 1 tor basenu do głębokości ok. 0,8 m, wykonanej z PCV z atestem z PZH w basenie zlokalizowanym w Siemiatyczach, przy ul. Świętojańskiej 25a.
  2. Wykonanie w tym konstrukcja oraz szczeliny w podłodze konstrukcji zgodne z wymogami FINA dla bezpieczeństwa.
  3. Zakładana szerokość konstrukcji: ok. 200,00 cm, poręcz z jednej strony ograniczająca możliwość wpłynięcia pod konstrukcje.
  4. Parametry basenu: Basen żelbetowy płytkowany; niecka basenu pływackiego 25,00 x 12,5m z sześcioma torami - monolityczna konstrukcja żelbetowa posadowiona na słupach. Basen wyposażony w przelewy typu fińskiego. Temperatura wody 27-28 st C. Zakładany ciągły czas pracy basenu 12 godzin. Dobowe uzupełnienie świeżej wody w ilości 12,5 m3 przy maksymalnym obciążeniu basenu / 9,75 m3 przy płukaniu filtra. Zamknięty obieg wody. Reflektory. Basen jest napełniony wodą, uruchomiony do działania.
  5. Dokumentacja projektowa basenu jest dostępna pod linkiem: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/budowa-krytej-plywalni-sportowo-rekreacyjnej-w-ramach-miedzynarodowego-centrum-edukacji-ekologicznej-wschod-zachod-w-siemiatyczach-2.html
  6. Wykonawca jest w obowiązku dokonać wizji lokalnej i precyzyjnych pomiarów we własnym zakresie oraz uzgodnić ostateczne wymiary i sposób montażu z Zamawiającym -przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia.
  7. Zamawiający zastrzega 14 dniowy termin płatności od daty dostarczonej, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
  8. Co najmniej 24 miesiące gwarancji.
 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zadania: maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania umowy.
 5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: urzad@siemiatycze.eu, lub poczty, lub kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, w terminie składania ofert – tj. do 23 grudnia 2020 r. r. do godz. 1000
  2. W ofercie należy wskazać nazwę oferenta, adres, cenę w kwocie brutto i ilość miesięcy gwarancji.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. „Cena” - 80 pkt, wg. następującego wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:
                          Cena najniższej oferty
   C  =   ---------------------------------------------   x 80
                          Cena badanej oferty
  2. „Gwarancja” - 20 pkt, wg. następującego zestawienia:
   1. Wykonawca, który zaoferuje co najmniej 48 miesięcy gwarancji – 20 pkt
   2. Wykonawca, który zaoferuje co najmniej 36 miesięcy gwarancji – 10 pkt

   Minimalnym okresem gwarancji, jest okres 24 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda okresu gwarancji w formularzu oferty, zostanie przyjęte, że okres ten będzie wynosił 24 miesięcy i zostanie przyznane 0 punktów. Maksymalnym okresem gwarancji przyjętym do oceny w ramach niniejszego kryterium jest 48 miesięcy.
   Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu punktacji poszczególnych kryteriów.

  3. Razem liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
   R = C + G
   gdzie:
   R – razem liczba punktów,
   C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
   G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”.
 7. DODATKOWE INFORMACJE
  1. Możliwa przedpłata.
  2. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy bez wskazywania przyczyny.
  3. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Koc pod numerem telefonu
   085 65 65 815, koc@siemiatycze.eu.
 8. Klauzula Informacyjna wynikająca z RODO
  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych w ramach niniejszego zamówienia oraz że zapoznałem się z poniższymi informacjami:
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze
   z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2;
  2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail iod@siemiatycze.eu,
   tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz potencjalni wykonawcy projektu;
  5. dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) );
  7. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
  8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  9. podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym niezbędnym do realizacji projektu „Budowie otwartej strefy aktywności w Siemiatyczach”;
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. ZAŁĄCZNIKI
  1. Zdjęcia niecki

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Koc

Data wytworzenia: 2020-12-16

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Modyfikujący: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2020-12-16

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2020-12-16