Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionych w ramach projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze (od 01.01.2020 r. do 31.05.2021 r.)

Siemiatycze, 04 października 2019 r.

GK.042.2.2019

Zapytanie ofertowe
na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionych w ramach projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatyczew ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki,
Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –e-Inclusion

 1. Termin składania ofert: 25.10.2019r.
 2. Ubezpieczający/Ubezpieczony:
  Miasto Siemiatycze
  Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze
  tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803
  Adres strony internetowej: www.siemiatycze.eu,
  adres email: urzad@siemiatycze.eu
  NIP: 544 15 37 192
  REGON: 50658953
  PKD: 7511Z
 3. Okres ubezpieczenia: od 01.01.2020 r. do 31.05.2021 r.
 4. III. Informacje ogólne
  Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 200 zestawów sprzętu komputerowego zakupionych w ramach projektu
  pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –e-Inclusion ( faktura zakupu z dnia 13.08.2014 r.). Użytkownikami 200 zestawów komputerowych są gospodarstwa domowe z terenu gminy Miasto Siemiatycze (właścicielem sprzętu komputerowego jest gmina Miasto Siemiatycze, która użyczyła go gospodarstwom domowym zawierając umowy użyczenia).
 5. Przedmiot Ubezpieczenia – UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK
  1. Zakres ubezpieczenia:
   Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:
   1. działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania),
   2. kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm,
   3. działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz),
   4. działanie wody tj. m.in. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów,
   5. działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi,
   6. wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji,
   7. zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,
   8. pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych,
   9. koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
  2. Rodzaj wartości: odtworzeniowa
  3. System: na sumy stałe
  4. Przedmiot ubezpieczenia: 200 zestawów komputerowych użytkowanych i znajdujących się w gospodarstwach domowych na terenie gminy Miasto Siemiatycze: Wartość sprzętu w 1 zestawie (bez oprogramowania, którego ubezpieczenie nie obejmuje).
   Wartość odtworzeniowa wynosi 200 szt. x 2915,10zł= 583 020,00 zł  brutto

  Udział własny: Brak
  Franszyza integralna: Brak
  Franszyza redukcyjna: Brak

  Ubezpieczający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych:

  1. Klauzula reprezentantów - obligatoryjna
  2. Klauzula stempla bankowego- obligatoryjna
  3. Klauzula ograniczenia zasady proporcji- obligatoryjna
  4. Klauzula Leeway’a- obligatoryjna
  5. Klauzula podatku VAT- obligatoryjna
  6. Klauzula rozliczenia składki- obligatoryjna
  7. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych- obligatoryjna
  8. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych- obligatoryjna
  9. Klauzula samolikwidacji małych szkód- obligatoryjna
  10. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia- obligatoryjna
  11. Klauzula płatności rat
  12. Klauzula zniesienia zasady proporcji
  13. Klauzula przeniesienia mienia- obligatoryjna
  14. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym
  15. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie- obligatoryjna
  16.  Klauzula jurysdykcji

  TREŚCI KLAUZUL ROZSZERZAJĄCYCH ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

  1. Klauzula reprezentantów - OBLIGATORYJNA
   Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym.
  2. Klauzula stempla bankowego - OBLIGATORYJNA
   Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla uwidocznionego na przelewie bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego jest kwota pozwalająca na realizację zlecenia/przelewu na rzez zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty.
  3. Klauzula ograniczenia zasady proporcji - OBLIGATORYJNA
   Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku kiedy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa, niż wartość mienia w dniu szkody będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenie).
  4. Klauzula Leeway’a - OBLIGATORYJNA
   Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczyciel odstąpi od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeżeli oszacowana na dzień powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji mienia nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej pozycji ubezpieczenia.
  5. Klauzula podatku VAT- OBLIGATORYJNA
   Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT.
  6. Klauzula rozliczenia składki- OBLIGATORYJNA
   Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. na zasadzie „pro rata temporis” za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
  7. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych--OBLIGATORYJNA
   Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające.
  8. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych- OBLIGATORYJNA
   Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające.
  9. Klauzula samolikwidacji małych szkód -OBLIGATORYJNA
   Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:
   • druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
   • wykazu uszkodzonego mienia,
   • dokumentacji fotograficznej.
   Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony  dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:
   • kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
   • inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.
   Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się, iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 5 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.
  10. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia - OBLIGATORYJNA
   Na podstawie niniejszej klauzuli automatycznie obejmuje się ochroną ubezpieczeniową nowe lokalizacje, w których Ubezpieczony rozpoczyna działalność w okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w nowej lokalizacji ustala się, że wartość tego majątku nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. Warunkiem udzielenia ochrony wynikającej z tej klauzuli jest zadeklarowanie nowej placówki do ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej otwarcia.
  11. Klauzula płatności rat
   Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.
  12. Klauzula zniesienia zasady proporcji
   Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania.
  13. Klauzula przeniesienia mienia - OBLIGATORYJNA
   Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym.
  14. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym
   Na podstawie niniejszej klauzuli odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.
  15. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - OBLIGATORYJNA
   Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody.
  16. Klauzula jurysdykcji
   Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego.

 6. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 7. Warunki płatności:
  1. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch transzach, płatnych w 2020 i 2021 r. po wcześniejszym przedłożeniu i zaakceptowaniu polisy za 2020 (I transza) i za rok 2021 r. (II transza).
  2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na wysokość kosztów.
  3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia .
  4. Wady w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest poprawić w ramach wynagrodzenia umownego.
  5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od dnia doręczenia polisy  Zamawiającemu.
 8. Opis sposobu przygotowania oferty.
  Ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Wraz z ofertą należy przedłożyć podpisany Załącznik nr 1 i 3 do niniejszego ZAPYTANIA.
 9. Miejsce oraz termin złożenia ofert
  1. Oferty należy składać do dnia 25 października 2019r. do godz. 14.00  drogą elektroniczną na adres e-mailowy: urzad@siemiatycze.eu w tytule wpisując „oferta na ubezpieczenie 200 zestawów sprzętu komputerowego zakupionych w ramach  projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze.  –   (liczy się data wpływu), lub faxem na nr: 85 65 65 803 (liczy się data wpływu) lub w formie tradycyjnej na adres Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze (liczy się data wpływu).
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub faksem Oferent przesyła skany wszystkich dokumentów podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wykonawcy. W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub faksem  oferent wyłoniony, jako wykonawca zamówienia obowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy doręczyć Zamawiającemu oryginał oferty.
  3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Wykonawcom nie przysługuje odwołanie odnośnie złożonych ofert
 10. Kryteria oceny złożonych ofert:
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  Cena  ofertowa  - 100%
  Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
  Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
  Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie w okresie jej trwania.
 11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
  Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia konkursu lub nieprzyjęci żadnej z ofert bez podania przyczyny.
  W przypadku wyboru oferty oferent zobowiązany zostanie do złożenia oferty, wraz z pełnomocnictwem (jeśli wymagane) w oryginale przed podpisaniem umowy.
 12. Dodatkowe informacje
  1. Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować na adres e-mail: malgorzata.suchota@siemiatycze.eu w tytule wpisując Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie 200 zestawów sprzętu komputerowego zakupionych w ramach  projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze, lub telefonicznie pod numerem  085 65 65826 w godzinach pracy urzędu: pon.: 7.30-17.00, wt.-czw.: 7.30-15.30
   oraz w pt.: od 7.30-14.00.
  2. Z wybranym Ubezpieczycielem zawarta zostanie dodatkowo umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 200 osób korzystających z użyczonego sprzętu komputerowego.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1_potwierdzenie zapoznania się z zaproszeniem,
 2. Załącznik nr 2_formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3_oswiadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
 4. wzór umowy generalnej  

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Suchota

Data wytworzenia: 2019-10-04

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Modyfikujący: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2019-10-07

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2019-10-07