Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa (II)

Ogłoszenie nr 510226316-N-2019 z dnia 23-10-2019 r.
Burmistrz Miasta Siemiatycze: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587936-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Siemiatycze, Krajowy numer identyfikacyjny 50658953000000, ul. ul. Pałacowa  2, 17-300  Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6565800, 6565815, e-mail urzad@siemiatycze.eu, faks 856 565 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IF.271.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. W ramach planowanego zadania przewiduje się wybudowanie po prawej stronie ulicy Gen. Władysława Andersa ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m oraz o długości 351,76 m.b., jako niezależny ciąg funkcjonalny dla ruchu rowerowego. Zadanie to ma na celu zapewnienie właściwego standardu ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego w obrębie ul. Gen. Władysława Andersa. 2. Ścieżka rowerowa wykonana będzie z kostki brukowej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie grub. 10 cm z pasem zieleni o zmiennej szerokości oddzielającym ścieżkę rowerową od jezdni i chodników, z obramowaniem z obrzeży betonowych 6x20 cm. Odwodnienie ścieżki rowerowej – powierzchniowy spływ wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 3. Wykonane zostaną: 3.1. roboty rozbiórkowe, 3.2. roboty ziemne, 3.3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, 3.4. obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej, 3.5. nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, 3.6. dwa progi zwalniające w postaci wyniesionych przejść dla pieszych, 3.7. oznakowanie poziome i pionowe. 4. Rodzaj i ilość robót objętych zadaniem: 4.1. roboty rozbiórkowe (naw. bitumiczna, krawężniki, chodnik, obrzeże, ogrodzenie) – 29,27 m3, 4.2. roboty ziemne – 120 m3, 4.3. podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie grub. 10 cm – 710,52 m2, 4.4. podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie grub. 30 cm – 77,00 m2, 4.5. nawierzchnia na ścieżce rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 710,52 m2, 4.6. nawierzchnia na progach zwalniających z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 77,00 m2, 4.7. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem – 46,00 mb, 4.8. obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej – 698,50 mb, 4.9. oznakowanie poziome – 76,2 m2, 4.10. oznakowanie pionowe – 50 znaków, 24 słupki. 5. Wymagania techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia określone zostały w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 6. Zakres robót obejmuje również wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazanie ich Zamawiającemu. 7. Ilekroć opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, lub przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „lub równoważne”. Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej o parametrach i właściwościach takich samych bądź lepszych niż określono w SIWZ. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Wymóg dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych wynikający z art. 29 ust. 5 ustawy pzp, został określony w dokumentacji projektowej. 10. Warunki realizacji robót: 10.1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczaniu miejsca robót. Wykonawca ma obowiązek sporządzić i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264). 10.2. Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas rozbiórki i pozostałych prac obciążają Wykonawcę. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233320-8, 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 138420.24
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FIRMA „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk
Email wykonawcy: dimex@list.pl
Adres pocztowy: ul. Obr. Westerplatte 42
Kod pocztowy: 17-300
Miejscowość: Siemiatycze
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 143469.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 143469.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143469.66
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz


Siemiatycze, 10 września 2019 r.

Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
IF.271.13.2019
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający: Miasto Siemiatycze – zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn.: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa z postępowania, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP, wykluczono Wykonawcę: „MAG-MAR” K. Grzybowski, K. Korzeniewski s.c., a złożoną przez niego ofertę uznano za odrzuconą.
2. Komisja przetargowa powołana zarządzeniem nr 21/19 Kierownika Urzędu z dnia 22 sierpnia 2019 dokonała oceny ofert, które nie zostały odrzucone oraz złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni.
3. Poniżej punktacja przyznana na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) FIRMA „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk, ul. Obr. Westerplatte 42, 17-300 Siemiatycze; cena: 60 pkt ; gwarancja: 40  pkt, razem: 100 pkt
b) „MAG-MAR” K. Grzybowski, K. Korzeniewski s.c., ul. Długa 110, 17-300 Czartajew; oferta nie podlegała ocenie ze względu na fakt odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
4. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, w przedmiotowym postępowaniu, w wyniku czynności badania i oceny ofert, jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta Wykonawcy: FIRMA „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk, ul. Obr. Westerplatte 42, 17-300 Siemiatycze. Oferta spełnia wszystkie warunki oraz otrzymała największą ilość punktów.
5. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a zawiadomienie przesłane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz


Siemiatycze, 06 września 2019r.
Miasto Siemiatycze
Ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

IF.271.13.2019
WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający: Miasto Siemiatycze – zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa”  przez wykonawcę: „MAG-MAR” K. Grzybowski, K. Korzeniewski s.c., ul. Długa 110, 17-300 Czartajew.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Zgodnie z warunkami wskazanymi w Rozdziale XI SIWZ, Wykonawcy byli zobowiązani do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, który został określony na 05.09.2019 roku godz. 11:00. Jednocześnie zamawiający zaznaczył, że wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdza w ramach własnych czynności proceduralnych.

Z analizy dokumentacji księgowej Zamawiającego wynika, że Wykonawca „MAG-MAR” K. Grzybowski, K. Korzeniewski s.c., Siemiatycze wniósł wadium po upływie terminu składania ofert. Wpłacone przez Wykonawcę Wadium zostało zaksięgowane na rachunku Zamawiającego, prowadzonym w Banku Pekao, w dniu 05.09.2019r. o godzinie 12:27:01, a zatem interes Zamawiającego, jakim jest materialne zagwarantowanie złożenia prawidłowej oferty przez Wykonawcę nie został zabezpieczony w sposób należyty.

Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest „wpłatą” w rozumieniu przepisu art. 45 ust 7 ustawy PZP, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty. Potwierdzeniem tego zapisu jest przepis art. 63c Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.). tj. „Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego.” Sama dyspozycja nie jest więc równoznaczna z dokonaniem wpłaty.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium. Wykonawca ponosi zatem wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert. Zastosowanie przesłanki wykluczenia wykonawcy zawartej w w/w przepisie jest tu niejako „automatyczne”, uzależnione od wystąpienia wskazanych tam okoliczności, które nie są dodatkowo powiązane z jakimkolwiek stopniem zawinienia ich wystąpienia.

W tym stanie rzeczy zasadnym było podnieść jak we wstępie.
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz


Siemiatycze, 05 września 2019r.
IF.271.13.2019

Zamawiający:
Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuję:

1. Zamawiający podał, bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy pzp, że  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 100 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy, 00/100).

2. Kryteria oceny ofert:

1) cena – 60%
2) gwarancja – 40%
3.  Ofertę złożyło 2 Wykonawców oferując:

1. Firma „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk
ul. Obrońców Westerplatte 42
17-300 Siemiatycze
Cena: 143 469,66 zł brutto
Gwarancja: 60 miesięcy

2. „MAG-MAR” K. Grzybowski, K. Korzeniewski s.c.
ul. Długa 110
17-300 Czartajew
Cena: 142 570,15 zł brutto
Gwarancja: 60 miesięcy

4. Warunki płatności: umowa ryczałtowa, płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni (42 dni) od daty przekazania placu budowy.
Burmistrz Miasta
mgr Piotr Siniakowicz


Ogłoszenie nr 587936-N-2019 z dnia 2019-08-20 r.

Burmistrz Miasta Siemiatycze: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Siemiatycze, krajowy numer identyfikacyjny 50658953000000, ul. ul. Pałacowa  2 , 17-300  Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6565800, 6565815, e-mail urzad@siemiatycze.eu, faks 856 565 803.
Adres strony internetowej (URL): https://siemiatycze.eu/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miasta Siemiatycze , ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa
Numer referencyjny: IF.271.13.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. W ramach planowanego zadania przewiduje się wybudowanie po prawej stronie ulicy Gen. Władysława Andersa ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m oraz o długości 351,76 m.b., jako niezależny ciąg funkcjonalny dla ruchu rowerowego. Zadanie to ma na celu zapewnienie właściwego standardu ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego w obrębie ul. Gen. Władysława Andersa. 2. Ścieżka rowerowa wykonana będzie z kostki brukowej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie grub. 10 cm z pasem zieleni o zmiennej szerokości oddzielającym ścieżkę rowerową od jezdni i chodników, z obramowaniem z obrzeży betonowych 6x20 cm. Odwodnienie ścieżki rowerowej – powierzchniowy spływ wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 3. Wykonane zostaną: 3.1. roboty rozbiórkowe, 3.2. roboty ziemne, 3.3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, 3.4. obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej, 3.5. nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, 3.6. dwa progi zwalniające w postaci wyniesionych przejść dla pieszych, 3.7. oznakowanie poziome i pionowe. 4. Rodzaj i ilość robót objętych zadaniem: 4.1. roboty rozbiórkowe (naw. bitumiczna, krawężniki, chodnik, obrzeże, ogrodzenie) – 29,27 m3, 4.2. roboty ziemne – 120 m3, 4.3. podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie grub. 10 cm – 710,52 m2, 4.4. podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie grub. 30 cm – 77,00 m2, 4.5. nawierzchnia na ścieżce rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 710,52 m2, 4.6. nawierzchnia na progach zwalniających z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 77,00 m2, 4.7. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem – 46,00 mb, 4.8. obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej – 698,50 mb, 4.9. oznakowanie poziome – 76,2 m2, 4.10. oznakowanie pionowe – 50 znaków, 24 słupki. 5. Wymagania techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia określone zostały w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 6. Zakres robót obejmuje również wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazanie ich Zamawiającemu. 7. Ilekroć opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, lub przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „lub równoważne”. Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej o parametrach i właściwościach takich samych bądź lepszych niż określono w SIWZ. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Wymóg dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych wynikający z art. 29 ust. 5 ustawy pzp, został określony w dokumentacji projektowej. 10. Warunki realizacji robót: 10.1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczaniu miejsca robót. Wykonawca ma obowiązek sporządzić i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264). 10.2. Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas rozbiórki i pozostałych prac obciążają Wykonawcę. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45233320-8
45233222-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 42
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 1.1. Na podstawie art. 29 ust 3a, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeśli wykonywanie tych czynności, polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040): a) Przygotowanie terenu pod budowę b) Roboty ziemne c) Wykonanie podbudowy d) Układanie krawężników e) Wykonanie nawierzchni f) Oznakowanie poziome i pionowe 1.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a: wykonawca przed przejęciem terenu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę i podwykonawców przy realizacji zamówienia, o których mowa w punkcie 1., wraz z informacją o podstawie zatrudnienia (umowa o pracę) ze wskazaniem wykonywanych czynności. Bez spełnienia tych wymogów, osoby nie będą mogły przebywać na placu budowy, a więc nie będą mogły wykonywać prac, z winy Wykonawcy. W przypadku zmiany, wskazanych w wykazie pracowników, Wykonawca, każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania na piśmie Zamawiającego (zaktualizowania wykazu), przed wprowadzeniem pracownika na budowę. 1.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o przypadku uzasadnionego podejrzenia zawarcia z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowy cywilnoprawnej zamiast wymaganej umowy o pracę. Zamawiający ma prawo w każdym momencie trwania umowy skontrolować osoby wykonujące czynności na placu budowy. Osoba kontrolowana powinna okazać dokument stwierdzający jej tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu lub stwierdzenia niezgodności osób przebywających na budowie z wykazem osób, osoba taka nie będzie mogła dalej przebywać na terenie budowy. Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu i aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne wskazane w IPU stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów. a) Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266). Nazwy materiałów wskazane w dokumentacji podano jako przykładowe i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji zamówienia Wykonawcy mogą stosować materiały innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w dokumentacji lub ten standard podwyższają. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. b) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. c) Podczas prowadzenia robót muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP. 1.4. 42 dniowy termin liczony od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: (a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie nawierzchni z kostki, o wartości tej roboty co najmniej 100 000,00 zł brutto. (sto tysięcy zł) Dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego: (b) kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej (co najmniej w zakresie ograniczonym) i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Przez „uprawnienia” rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie odpowiednim do realizacji przedmiotu zamówienia, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy lub uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w niniejszym rozdziale musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie a żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć (na wezwanie): 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć również formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach: o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.) 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr rachunku: 15 1240 5211 1111 0010 3200 7962 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu IF.271.13.2019 na roboty budowlane pn.: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa w Siemiatyczach. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XI. 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, zgodnie z aktualnym brzmieniem tych przepisów. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w formie aneksu, zgodnie z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy prawa zamówień publicznych i określa warunki takiej zmiany tj.: 1) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku: a) winy Zamawiającego, b) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyż-szej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: - o charakterze niezależnym od stron, - którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: - powódź, pożar, - wichury, obfite opady atmosferyczne (opady śniegu lub deszczu wynoszą odpowied-nio powyżej 60mm i 20 mm na dzień, przez co najmniej 3 kolejne dni, w obu wy-padkach wg danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej), ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, - inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. - zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, - promieniowanie lub skażenia, 2) Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy. 3) Dopuszcza się możliwość zmiany nr rachunku Wykonawcy o którym mowa w § 5 ust. 7 IPU 4) Dopuszcza się możliwość zmiany zastosowanej technologii wykonania lub zmiany para-metrów stosowanych materiałów, na nie gorsze niż zaprojektowane, po zaakceptowaniu zmian przez Zamawiającego w sytuacji gdy: a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia inny-mi; b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, c) w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. 5) Zmiany, o których mowa w pkt 4 lit. a-c są możliwe, jeżeli konieczność ich wprowadze-nia będzie wynikała ze stosownego protokołu konieczności. Dopuszcza się w uzasadnio-nych wypadkach zmianę wynagrodzenia ryczałtowego określonego w zawartej umowie. Stosowny aneks do umowy będzie w takiej sytuacji określał roboty zaniechane i roboty zamienne, a także ewentualną zmianę wynagrodzenia ryczałtowego, 6) Dopuszcza się dokonywania innych zmian w zawartej Umowie w przypadku, gdy ko-nieczność zmian wynika ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 7) Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę w ciągu 14 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2; 2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2; 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa w Siemiatyczach, nr IF.271.13.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Koc

Data wytworzenia: 2019-08-20

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-10-23

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-08-20