Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dot. budowy dwóch zespołów pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”

Siemiatycze, 23 października 2020r.

Zamawiający:
Miasto Siemiatycze
Ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
IF.271.8.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dot. budowy dwóch zespołów pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję:

I. Zamawiający podał, bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy pzp, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę: 49 099,39 zł brutto.

II. Kryteria oceny ofert:

1) cena – 60%

2) doświadczenie kluczowych osób – 40%

III. Ofertę złożyło dwóch Wykonawców oferując:

1. Dariusz Romaniuk, ul. Żeromskiego 55A, 17-300 Siemiatycze
1.1. Cena: 19 216,00 zł brutto
1.2. Doświadczenie kluczowych osób: 3 usługi

 

2. Pracownia Projektowa mgr inż. Józef Sarosiek, Nowe Iganie, ul. Sosnowa 10, 08-103 Siedlce
2.1. Cena: 18 850,50 zł brutto
2.2. Doświadczenie kluczowych osób: 5 usług

IV. Warunki płatności:
1. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową wystawioną po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji, nad którą będzie sprawowany nadzór.
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy na roboty budowlane, nad którymi Wykonawca pełnił nadzór.
3. Polecenie przelewu na rachunek Wykonawcy kwoty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i przyjęte usługi, Zamawiający dokona w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Kwota wynagrodzenia płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, który zostanie podany Zamawiającemu nie później niż w dniu wystawienia faktury.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. Termin realizacji zamówienia: 

Termin wykonania usługi rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i trwa przez spodziewany okres realizacji i rozliczenia inwestycji – tj. do 30.07.2021r. oraz 70 miesięcy nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z Wykonawcą robót budowlanych). Termin końcowy: 30.05.2027r.

Komisja przetargowa:
Krzysztof Leszczyński
Agnieszka Koc

BURMISTRZ
Mgr Piotr Siniakowicz


Ogłoszenie nr 597807-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

Burmistrz Miasta Siemiatycze: Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dot. budowy dwóch zespołów pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja - projekt pn.:„Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego.”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Siemiatycze, krajowy numer identyfikacyjny 50658953000000, ul. ul. Pałacowa  2 , 17-300  Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6565800, 6565815, e-mail urzad@siemiatycze.eu, faks 856 565 803.
Adres strony internetowej (URL): https://siemiatycze.eu/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miasta Siemiatycze , ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dot. budowy dwóch zespołów pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”
Numer referencyjny: IF.271.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. W ramach zamówienia wykonawca będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i rozliczał realizację zadania w zakresie robót budowlanych, które obejmują w szczególności: Budowa dwóch zespołów pawilonów handlowych, Opis: pawilony jednokondygnacyjne o konstrukcji stalowej, modułowej obudowanej płytami warstwowymi. Zespół pierwszy składa się z szeregu pięciu pawilonów usługowych U1-U5, pawilonu sanitarnego S, altany śmietnikowej Sm oraz wiaty do handlu W1. Zespół drugi składa się z dwóch szeregów po pięć pawilonów usługowych U6-U15. Zabudowę uzupełnia wiata do handlu warzywami W2. Dane charakterystyczne budynków: Długość zespołu pierwszego (U1-U5, S, Sm, W1) 5,64 m; Szerokość zespołu pawilonów (U1-U5, S, Sm, W1) 4,75 m; Długość zespołu drugiego (U6-U15) 28,48 m; Szerokość zespołu drugiego (U6-U15) 9,42 m; Długość wiaty W2 8,80m; Szerokość wiaty W2 6,00m; Ilość kondygnacji I; Wysokość budynku 3,15m; Powierzchnia zabudowy 435,05 m2; Kubatura 1261,64 m2; Powierzchnia użytkowa 375,74 m2; Ilość lokali usługowych 15; Utwardzenie terenu - w ramach inwestycji przewidziane jest również wykonanie placu wokół projektowanych budynków; Wykonanie nawierzchni placu: płyty brukowe betonowe gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr 25 cm stabilizowanego mechanicznie, warstwa mrozoochronna – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm. Chodniki: kostka brukowa betonowa gr. 6cm bezfazowa, podsypka piaskowa gr. 5 cm, warstwa mrozoochronna – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm, Nawierzchnię chodnika należy obramować obrzeżem betonowym o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej; Odwodnienie; Zieleń; Wykonanie instalacji elektrycznych: Zakres prac obejmuje: instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalację oświetlenia zewnętrznego, instalację oświetlenia parkingu, instalację gniazd ogólnego przeznaczenia, instalację zasilania grzejników elektrycznych, instalację zasilania przepływowych ogrzewaczy wody, instalację oświetlenia zewnętrznego, instalację odgromową, instalację uziomu otokowego, instalację przeciwporażeniową, instalację fotowoltaiczną; Wykonanie instalacji WOD.-KAN - wykonanie: instalacji wody zimnej pawilonu sanitarnego, instalacje ciepłej wody użytkowej wykorzystującej podgrzewacze elektryczne pawilonu sanitarnego, instalacje kanalizacji sanitarnej pawilonu sanitarnego, kanalizację deszczową, instalację c.o; ogrzewanie zespołu pawilonów handlowych i pawilonu Sanitarnego S poprzez elektryczne statyczne piece akumulacyjne. II. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) Zrealizowanie umowy zgodnie z jej treścią na etapie realizacji, odbioru, oraz w okresie gwarancyjnym; b) Współorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania; c) Rzetelne i terminowe wypełnianie zobowiązań, w tym prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia; d) Wykonywanie usług będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i niezbędne doświadczenie, z zachowaniem wszelkiej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; e) Podczas nieobecności któregokolwiek z inspektorów nadzoru (pn. z powodu urlopu lub choroby), zapewnienie krótkoterminowego zastępstwa na cały okres nieobecności inspektora; f) W sytuacjach tego wymagających, w celu prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego, zapewnienie wsparcia i pomocy technicznej przez dodatkowych specjalistów; III. Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zauważonych przypadkach wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub obowiązującymi przepisami. IV. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą wyniknąć w związku z realizacją zamówienia, na kwotę nie niższą niż cena brutto podana w ofercie i przedłożenie Zamawiającemu jej kserokopii. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego. V. Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji: 1. Spełnianie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, oraz z przepisów szczególnych; 2. Współorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania; 3. Weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnień przedstawianych przez wykonawcę robót. Opiniowanie wniosków wykonawcy robót o zmianę terminu zakończenia robót budowlanych; 4. Przeprowadzanie co najmniej 3 razy w miesiącu narad roboczych/koordynacyjnych z udziałem kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów budowy wszystkich branż, zamawiającego oraz innych stron, których obecność inspektor uzna za konieczną na danym etapie inwestycji (np. projektantów), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia narady. Do obowiązków nadzoru należy przechowywanie oryginałów protokołów w czasie realizacji inwestycji i przekazanie ich zamawiającemu po jej zakończeniu. Na wniosek inspektora nadzoru a za zgodą zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach, termin narad może zostać zmieniony; 5. Sprawdzanie, weryfikacja i zatwierdzanie rysunków roboczych wykonawcy robót oraz opiniowanie rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej dostarczonej przez zamawiającego; 6. Zatwierdzanie wszelkich materiałów przewidzianych przez wykonawcę robót do wbudowania oraz urządzeń wnioskowanych do zastosowania; 7. Kontrola, sprawdzanie i przechowywanie w czasie realizacji inwestycji, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów i instrukcji obsługi, w celu niedopuszczenia do zastosowania urządzeń i materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie w Polsce bądź niezgodnych z dokumentacją projektową. W przypadku zastosowania przez wykonawcę robót, materiałów i urządzeń równoważnych – ocena ich równoważności w uzgodnieniu z nadzorem autorskim; 8. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej); 9. Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń; 10. Kontrola przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku; 11. Kontrola zabezpieczenia placu budowy oraz drzew rosnących przy budynku. Weryfikacja i zatwierdzenie technologii wykonywania robót budowlanych w rejonie koron drzew, przedstawionych przez wykonawcę robót; 12. Zakłada się minimalną ilość wizyt: 12.1. Obecność inspektora ds. konstrukcji – 3 razy w tygodniu; 12.2. Obecność inspektora ds. sanitarnych – 2 razy w tygodniu; 12.3. Obecność inspektora ds. elektrycznych – 1 raz w tygodniu jeżeli realizowane są w nim roboty branżowe; 12.4. Obecność inspektora ds. branży drogowej - 2 razy w tygodniu jeżeli realizowane są w nim roboty branżowe; 12.5. W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu 18 Godzin od otrzymania informacji. 13. Podczas każdorazowego pobytu na budowie dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i wykonania stosownego wpisu potwierdzającego jednocześnie pobyt na budowie, 14. Nadzorowanie w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji; 15. Weryfikacja i zatwierdzanie metod i technologii wykonywania zabezpieczeń i rusztowań, przedstawionych przez wykonawcę robót; 16. Monitorowanie przebiegu inwestycji pod względem technicznym i organizacyjnym oraz pod względem czasowym (zgodności z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz bezzwłoczne informowanie zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach występujących w trakcie realizacji robót. Przedstawienie podejmowanych działań zapobiegawczych i proponowanie działań naprawczych. 17. Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie; 18. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w umowie z wykonawcą robót, w tym niezbędnych robót dodatkowych – sporządzanie protokołów konieczności zawierających opis występujących problemów technicznych, koniecznych do wykonania robót i ewentualnych zmian w dokumentacji, z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, weryfikacja kosztorysów ofertowych przedstawionych przez wykonawcę robót i przedłożenie kompletu dokumentów do akceptacji zamawiającego. 19. W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z wykonawcą robót lub odstąpienia przez wykonawcę robót od realizacji zadania – przedstawienie zamawiającemu protokołu prac prawidłowo wykonanych i zakończonych do dnia odstąpienia wraz z ich rozliczeniem dokonanym w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy robót. 20. Przedkładanie, na żądanie zamawiającego, okresowych sprawozdań z realizacji nadzorowanej inwestycji i udzielanie zamawiającemu informacji na potrzeby sprawozdawczości; 21. Dokonywanie bez zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 22. Nadzorowanie prowadzonych badań, prób i rozruchów. Weryfikacja i zatwierdzanie przedstawianych przez wykonawcę robót instrukcji eksploatacyjnych. 23. Sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych zamawiającego z wykonawcą robót, w oparciu o obowiązujący harmonogram rzeczowo-finansowy i dokumenty przedstawione przez wykonawcę robót. 24. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót. 25. Przygotowanie w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału, Raportu kwartalnego, który będzie zawierał wyszczególnienie wykonanych przez Wykonawcę prac oraz informacje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane, Opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo – finansowego, opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, fotografie dokumentujące postęp robót, wykaz zmian w dokumentacji projektowej, wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. 26. Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów. 27. Potwierdzenie gotowości inwestycji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 28. Przeprowadzanie odbiorów częściowych robót i przekazywanie zamawiającemu protokołów odbioru Technicznego. VI. Obowiązki Wykonawcy na etapie odbioru końcowego: 1. Sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych; 2. Zweryfikowanie oraz zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej zamawiającemu wraz z przechowywaną przez nadzór dokumentacją materiałową i innymi dokumentami związanymi z nadzorowaną budową; 3. Przeprowadzenie odbioru końcowego robót i przekazanie zamawiającemu protokołów odbioru technicznego; 4. Przygotowanie, we współpracy z wykonawcą robót, kompletu dokumentów niezbędnych w celu uzyskania koniecznych decyzji eksploatacyjnych (np. UDT); 5. Przygotowanie, we współpracy z wykonawcą robót , kompletu dokumentów koniecznych w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 6. Przygotowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego z realizacji inwestycji. 7. Obowiązki Wykonawcy w okresie gwarancyjnym: 7.1. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych. 7.2. Nadzór nad pracami związanymi z usuwaniem wad i usterek. 7.3. Odbiór wykonanych prac i potwierdzanie na piśmie usunięcia wad czy usterek. 7.4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu VII. Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji i odbioru inwestycji oraz w okresie gwarancyjnym 1. Przygotowanie i stosowanie jednolitych wzorów dokumentów; 2. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby – składanie na wniosek zamawiającego wyczerpujących informacji i wyjaśnień w sprawach z zakresu pełnionych obowiązków. 3. Podczas nieobecności któregokolwiek z inspektorów nadzoru (np. z powodu urlopu lub choroby), wykonawca ma obowiązek zapewnić krótkoterminowe zastępstwo na cały okres nieobecności inspektora. Osoby zastępujące muszą posiadać kwalifikacje nie niższe niż zastępowani inspektorzy i podlegają akceptacji zamawiającego. W przypadkach wymagających zastępstwa na okres dłuższy niż 3 tygodnie, wykonawca ma obowiązek zaproponować zmianę osoby pełniącej obowiązki inspektora, z własnej inicjatywy lub na wniosek zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71540000-5
71631300-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2027-05-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2027-05-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonywane czynności określone przedmiotem zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace zgodnie z niniejszą SIWZ, zawartą umową i ofertą przetargową. Ponadto zamówienie należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego: 1.2.3.1.1. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1333) lub równoważne do nich (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce), oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego przy co najmniej jednym kontrakcie obejmującym budowę obiektu kubaturowego spełniającego niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto. Osoba ta będzie jednocześnie koordynatorem nadzoru inwestorskiego; 1.2.3.1.2. Inspektor nadzoru branży sanitarnej, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1333) lub równoważne do nich (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce). 1.2.3.1.3. Inspektor nadzoru branży elektrycznej, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1333) lub równoważne do nich (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce). 1.2.3.1.4. Inspektor nadzoru branży drogowej - posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej (bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku wartości wyrażonych w walutach obcych Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Przez „odpowiednie uprawnienia” rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w danym zakresie odpowiednim do realizacji przedmiotu zamówienia, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy lub uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Przed podpisaniem umowy osoby te winny spełniać wymogi odnośnie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP, określone ustawą Prawo budowlane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć (na wezwanie): (a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć również formularz oferty, oraz wykaz kluczowych osób - według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 2a do specyfikacji, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; zał 2a jest częścią oferty i nie podlega uzupełnieniom; Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach: o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź kopi potwierdzonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 500,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu wpłaconym na rachunek bankowy zamawiającego Nr: 15 1240 5211 1111 0010 3200 7962. Uwaga: na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji - budowa dwóch zespołów pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 299) 3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu należy załączyć w oryginale do oferty. Wadium w takiej sytuacji powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Okoliczności zatrzymania wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa pzp. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale mają odpowiednie zastosowanie do czynności przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
DOŚWIADCZENIE KLUCZOWYCH OSÓB 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, mogą dotyczyć: 1) warunków płatności, 2) terminu realizacji zamówienia, 3) zakresu usług w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 4) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy, jedynie w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 8 i pkt. 9 . 5) wynagrodzenia Wykonawcy, jedynie w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, pkt. 11, pkt. 12 umowy lub innych, przewidzianych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w przypadku: 1) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, wymagających dodatkowego czasu na ich ukończenie, 2) wystąpienia konieczności wykonania niezbędnych dodatkowych usług w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych objętych nadzorem, 3) wydłużenia, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, czasu trwania robót budowlanych objętych nadzorem, 4) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej wymagających czasu na uzyskanie decyzji lub uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, 5) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, 6) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, lub w zakresie dokonywania odbiorów, 7) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 8) utraty uprawnień przez któregokolwiek członka zespołu inspektorów nadzoru, 9) nagłej, poważnej sytuacji losowej uniemożliwiającej wskazanemu w ofercie członkowi zespołu inspektorów nadzoru wykonywanie obowiązków określonych umową. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, wykonawca musi wykazać, że wskazanie nowego koordynatora bądź inspektora nadzoru nie spowodowałoby obniżenia punktacji uzyskanej przez ofertę w ramach kryterium "Doświadczenie zespołu skierowanego do realizacji zamówienia". 10) innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót objętych nadzorem, za które nie odpowiada Wykonawca, 11) rezygnacji z części usług, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych usług), 12) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). 3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2; 2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2; 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji - pn.: (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299)”, nr IF.271.8.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp; członkowie komisji przetargowej Zamawiającego powołanej do przeprowadzenia postępowania, kierownik Zamawiającego, Instytucje pośredniczące i zarządzające w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, rozliczający projekty, podmioty świadczące usługi IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, operatorzy pocztowi, podmioty i osoby wykonujące zadania w zakresie archiwizacji, instytucje kontrolne, inne osoby upoważnione na mocy prawa. 4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.); 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Koc

Data wytworzenia: 2020-10-15

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-10-23

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-10-15