Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/91/11
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 171, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – I–NRL stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się formularz deklaracji na podatek rolny – DR–1 stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Określa się formularz deklaracji na podatek od nieruchomości – DN–1 stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 4. Określa się formularz deklaracji na podatek leśny – DL–1 stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/88/11 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-01-16

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2015-01-16

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-01-16