Uchwała Nr X/57/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2019-08-07

Data wydania 2019-08-07
Numer X/57/19
w sprawie w sprawie jednostkowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze

UCHWAŁA NR X/57/19
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie jednostkowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r. poz. 506) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze przyjętym uchwałą Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 30 grudnia 1999 r., zmienionego uchwałami Rady Miasta Siemiatycze Nr V/28/07 z dnia 7 marca 2007 r., Nr XLII/181/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr XX/107/12 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XX/108/12 z dnia 28 marca 2012 r. oraz Nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/236/17 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia jednostkowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze, wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się funkcję i przeznaczenie terenów rolnych położonych przy ul. Słowiczyńskiej, części działek oznaczonych nr ewid. 23/21, 23/22 i 23/9 na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług. Obszar objęty zmianą funkcji przeznaczenia terenów oznacza się symbolem V/1 MN,U w ujednoliconym rysunku kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze w skali 1:5 000 (załącznik Nr 2A).
2. Zgodnie z art. 9 ust. 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zmiana studium dla części obszaru gminy wymaga dokonania zmian w części graficznej i tekstowej, które po wprowadzeniu zmian przestają być aktualne. Zmiany określone w § 1.1 pkt 1 nie wymagają zmian zapisów w tekście Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze. W wyniku wprowadzonych zmian, inne treści zawarte w studium nie uległy zmianie i nie przestają być aktualne na dzień ich sporządzenia.
§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) jednolity tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze, z uwzględnieniem dotychczasowych zmian,  stanowiący załącznik Nr 1;
2) rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze - kierunki w skali 1:5 000, z uwzględnieniem dotychczasowych zmian, w tym wprowadzonych niniejszą uchwałą, stanowiący załącznik Nr 2;
3) fragment rysunku kierunków Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze w skali 1:5000, z uwidocznioną zmianą studium,  stanowiący załącznik Nr 2A;
4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Siemiatycze uwag wniesionych w trakcie wyłożenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze do publicznego wglądu, stanowiący załącznik Nr 3.
§ 3. W części objętej niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 30 grudnia 1999 r., zmieniona uchwałami Rady Miasta Siemiatycze Nr V/28/07 z dnia 7 marca 2007 r., Nr XLII/181/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr XX/107/12 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XX/108/12 z dnia 28 marca 2012 r. oraz Nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

  • uch_X_57_19.pdf (PDF, 5,97 MB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR X/57/19 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie jednostkowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze

  • Wyniki do uch_X_57_19.pdf (PDF, 15,36 KB) Podgląd załącznika

    Wyniki głosowania do UCHWAŁY NR X/57/19 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie jednostkowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2019-08-14

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-08-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-08-14