Uchwała Nr XLII/182/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2010-03-31

Data wydania 2010-03-31
Numer XLII/182/10
w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta siemiatycze - terenu przewidzianego pod poszerzenie miejskiego składowiska odpadów stałych.

UCHWAŁA NR XLII/182/10
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta siemiatycze - terenu przewidzianego pod poszerzenie miejskiego składowiska odpadów stałych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266; z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63; z 2007 r. Nr 75, poz. 493; Nr 80, poz. 541; Nr 191, poz. 1374; z 2008 r. Nr 237, poz. 1657; z 2009 r. Nr 1, poz. 3; Nr 115, poz. 967) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124) uchwala się, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze - terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Składowiska Odpadów Stałych na działkach nr geod. 2706/1, 2702, 2703, 2704, 2705, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711 i 2712, zgodnie z uchwałą Nr XX/104/08 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, skadający się z:

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są również:

1) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności ustaleń niniejszego planu ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze” uchwalonym uchwałą Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 30 grudnia 1999r., ze zmianami,

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze - terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Składowiska Odpadów Stałych,

3) załącznik nr 4 – określający sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze - terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Składowiska Odpadów Stałych, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Miasta Siemiatycze oraz zasady ich finansowania.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

3) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 K.P.A.),

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

5) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych rodzajach przeznaczenia podstawowego lub różnych zasadach zagospodarowania,

6) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

7) inwestycji celu publicznego – należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) stanowiące realizacje celów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. , Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami),

8) składowisku odpadów – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów,

9) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć, takie przeznaczenie, które powinno dominować na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi,

10) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

11) obiektach i urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć w szczególności budynki gospodarcze, parkingi, podjazdy gospodarcze, ogrodzenia, małą architekturę, służące bezpośrednio funkcjonowaniu działek i obiektów przeznaczenia podstawowego

12) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków i wód opadowych, gromadzenia odpadów stałych, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i telekomunikacji,

13) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów.

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania i symbole tych terenów,

3) linia zabudowy.

§ 5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami nieobligatoryjnymi – postulowanymi:

1) oznaczenia liniowe i punktowe projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej, określające ich orientacyjny przebieg – do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji,

2) oznaczenia projektowanych dojazdów oraz placów manewrowych – do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji.

Rozdział II
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 6. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem NU, obejmujące działki o numerach: 2706/1, 2702, 2703, 2704, 2705, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711 i 2712, położone w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego składowiska, przeznacza się pod poszerzenie Miejskiego Składowiska Odpadów Stałych z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) ustala się jako podstawową funkcję terenu – składowisko odpadów stałych z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi,

2) ustala się możliwość realizacji jako funkcji dopuszczalnych: obiektów administracji, parkingów, zieleni urządzonej, obiektów i urządzeń służących segregacji i utylizacji odpadów oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

3) wielkość i architektura obiektów budowlanych powinna wynikać z potrzeb technologicznych i funkcjonalnych miejskiego wysypiska odpadów stałych,

4) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg przyległych do terenu inwestycji – 5m,

5) ustala się obowiązek realizacji pasów zieleni izolacyjnej w formie zwartego szpaleru drzew i krzewów, wzdłuż granicy terenu.

Rozdział III
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla nowych obiektów budowlanych i nowych części obiektów rozbudowy,

2) infrastrukturę techniczną, głównie doprowadzenie energii elektrycznej i wodociągu, należy realizować wyprzedzająco w stosunku do zabudowy kubaturowej,

3) ustala się zakaz sytuowania wszelkich obiektów budowlanych i urządzeń tymczasowych, które nie są ściśle związane lub kolidują z planowaną podstawową funkcją terenu.

Rozdział IV
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 8. W zakresie ochrony środowiska i przyrody ustala się:

1) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi ścieków nie spełniających obowiązujących normatywów, a także obowiązek stosowania docelowo na obszarze objętym planem scentralizowanych systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych na warunkach określonych przez ich zarządców,

2) zakaz stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska,

3) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń emitujących zanieczyszczenia do atmosfery w ilościach przekraczających dopuszczalne i alarmowe poziomy niektórych substancji określonych w przepisach szczególnych,

4) obowiązek zapewnienia możliwie najlepszego stanu akustycznego środowiska, poprzez przestrzeganie poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach szczególnych,

5) obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,

6) stosować system gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych gwarantujących ochronę środowiska.

Rozdział V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 9. 1. Na terenach objętych planem nie występują obiekty dóbr kultury współczesnej i zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków.

2. Na terenach objętych planem nie występują zabytki archologiczne wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w ewidencji wojewódzkiej.

3. Na terenach opracowania w trakcie prowadzenia prac ziemnych, w przypadku odkrycia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż posiadają wartość historyczną, inwestor i wykonawca są zobowiązani wstrzymać wszelkie prace budowlane, zabezpieczyć teren i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Miasta Siemiatycze.

Rozdział VI
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 10. Na obszarach objętych niniejszym planem nie przewiduje się przestrzeni publicznych.

Rozdział VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 11. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów szczególnych.

Rozdział VIII
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 12. Na obszarze objętym planem nie występują nieruchomości wymagające przed zabudową i zagospodarowaniem dokonania obligatoryjnego scalenia i podziału.

Rozdział IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 13. Na obszarach objętych planem nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

Rozdział X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 14. W zakresie komunikacji ustala się następujące zasady:

1) dojazdy do terenów od najbliższych dróg publicznych i wewnętrznych, także od ciągów pieszo – jezdnych, zaś miejsca i warunki włączenia się do tych dróg należy uzgodnić z ich zarządcami,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w odległościach nie mniejszych niż 5 m od linii rozgraniczających,

3) wskaźniki parkingowe w ilości – 20 m.p. / 100 zatrudnionych.

§ 15. W zakresie systemu elektroenergetycznego ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci po ewentualnej jej rozbudowie i dostosowaniu do nowych warunków pracy.

§ 16. W zakresie systemu zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych z istniejącego przewodu wodociągowego zlokalizowanego w drodze przyległej do terenu inwestycji, zasilanego ze stacji wodociągowej w Siemiatyczach.

§ 17. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych, technologicznych, wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków sanitarnych do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na własnym terenie i oczyszczanie ich w stopniu umożliwiającym ich odprowadzenie do wód lub gruntu,

2) do czasu budowy oczyszczalni dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego rozwiązania odprowadzenia ścieków sanitarnych do zbiornika szczelnego,

3) wykorzystanie wód odciekowych w procesach technologicznych do podniesienia wilgotności składowanych odpadów,

4) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych szczelnych powierzchni dróg, placów, parkingów i innych o znacznym stopniu zanieczyszczenia, ujęte w szczelne systemy kanalizacji deszczowej, przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi powinne być oczyszczone w taki sposób, aby spełniały wymogi ochrony środowiska określone w aktualnych przepisach szczególnych,

5) wody opadowe i roztopowe o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzone bezpośrednio do gruntu na własny nieutwardzony teren w sposób uniemożliwiający ich spływ na grunty sąsiednie,

6) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków, wód opadowych i roztopowych nie spełniających obowiązujących norm ustalonych w przepisach szczególnych.

Rozdział XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 18. 1. Ustala się, że do czasu rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalonych planem, teren objęty planem może być użytkowany w sposób dotychczasowy.

2. Nie ustala się terminów rozpoczęcia robót budowlanych na poszczególnych terenach określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

Rozdział XII
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

§ 19. Dla terenów stanowiących własność Miasta Siemiatycze lub nabywanych przez miasto na cele publiczne – nie ustala się stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.

Rozdział XIII
Wymagania w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

§ 20. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się obowiązek:

1) projektowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi właściwymi przepisami budowlanymi,

2) zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

Rozdział XIV
Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne

§ 21. Przeznacza się grunty leśne na cele nieleśne, określone w niniejszej uchwale, o łącznej powierzchni 6,5859 ha, z czego gruntów sklasyfikowanych jako LsVI – 4,9820 ha i Ls – 1,6039 ha,

- na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego – 5,0080 ha gruntów leśnych (decyzja Nr DMG.III.7230-56/09 z dnia 23 listopada 2009 r.),

- na podstawie zgody Ministra Środowiska – 1,5779 ha gruntów leśnych Skarbu Państwa (decyzja Nr ZS-W-2120/220/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.).

Rozdział XV
Postanowienia końcowe

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Czmut

Data wytworzenia: 2010-04-28

Wprowadzający: Eryk Nowik

Modyfikujący: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-15

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-15