Uchwała Nr XLV/271/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2018-06-08

Data wydania 2018-06-08
Numer XLV/271/18
w sprawie w sprawie Programu Karta Seniora

UCHWAŁA NR XLV/271/18
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie Programu Karta Seniora

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z 2015 r. poz. 1310, z 2017 r. poz. 38, 1292, 1428 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Karta Seniora stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Prochowicz

Data wytworzenia: 2018-06-20

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-06-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2018-06-20