Uchwała Nr XX/129/20 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2020-10-07

Data wydania 2020-10-07
Numer XX/129/20
w sprawie zmieniająca Program Karta Seniora

UCHWAŁA NR XX/129/20
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 7 października 2020 r.
zmieniająca Program Karta Seniora

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, 1690, 1818 i 2473) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Programie Karta Seniora przyjętym Uchwałą Nr XLV/271/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie Programu Karta Seniora (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2687) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Karta Seniora upoważnia do:
1) 50% zniżki na zakup biletów wstępu na zajęcia i płatne wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne miasta;
2) bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze;
3) zniżek oferowanych przez Partnerów Programu Karta Seniora, zwanych Partnerami, uczestniczących w Programie na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z Miastem;
4) zniżek w opłatach za korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miasta.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2020-10-12

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-10-12

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-10-12