Uchwała Nr XXV/163/21 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2021-01-27

Data wydania 2021-01-27
Numer XXV/163/21
w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXV/163/21
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)  oraz art. 6n ust. 1 i 2 oraz art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439; zm.: Dz. U. z z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 2361) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze miasta Siemiatycze, zwanej dalej „deklaracją ”, określony w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór oświadczenia na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącego załącznik do deklaracji.
§ 2. 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej (dalej „e-deklaracja”) z zachowaniem warunków i trybu składania określonych w § 3.
2. E-deklaracja jest elektroniczną formą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, składanej przez właściciela nieruchomości. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w §1, określa się jako format danych XML z układem informacji i powiązań między nimi wynikającym ze wzoru deklaracji określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Deklaracja, o której mowa w § 1 uchwały, po umieszczeniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, na wniosek Burmistrza Miasta Siemiatycze, odpowiedniego wzoru dokumentu w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz po zapewnieniu warunków technicznych, może być przesyłana za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
4. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej jest opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.) lub podpisem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć do Urzędu Miasta Siemiatycze nową deklarację, o której mowa w § 1, w terminie do 10 maja 2021 roku.
2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć do Urzędu Miasta Siemiatycze deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych mająca wpływ na wysokość opłaty.
4. Oświadczenie, o których mowa w § 1 ust. 2, dołączane jest do deklaracji składanej przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową.
§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:
1) oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania składającego deklarację przez pełnomocnika) lub dokument potwierdzający podstawę umocowania reprezentacji.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XV/104/20 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1169).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

  • uch_XXV_163_21.pdf (PDF, 430,64 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XXV/163/21 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Wyniki głosowania 163_21.pdf (PDF, 21,93 KB) Podgląd załącznika

    Wyniki głosowania UCHWAŁA NR XXV/163/21 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Bernadeta Miłkowska

Data wytworzenia: 2021-02-03

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-02-03

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-02-03