Uchwała Nr XXXVII/220/06 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2006-07-06

Data wydania 2006-07-06
Numer XXXVII/220/06
w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami: Drohiczyńską, Kilińskiego i Nową na zachód od ulicy Witosa w Siemiatyczach.

UCHWAŁA NR XXXVII/220/06
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami: Drohiczyńską, Kilińskiego i Nową na zachód od ulicy Witosa w Siemiatyczach.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) i art. 7 ust. 1. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266; z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze obejmujący obszar między ulicami: Drohiczyńską, Kilińskiego i Nową na zachód od ulicy Witosa w Siemiatyczach składający się z:

1) części tekstowej planu stanowiącej treść niniejszej uchwały;
2) załączników do niniejszej uchwały, to jest:

a) części graficznej planu, w postaci rysunku w skali 1: 1 000 – załącznik nr 1,
b) stwierdzenia zgodności planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze – załącznik nr 2,
c) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – załącznik nr 3,
d) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 4.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Czmut

Data wytworzenia: 2006-08-01

Wprowadzający: Eryk Nowik

Modyfikujący: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-12

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-12