Informacja o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Informacja o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego


Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( Dz.U. poz. 1641)
Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:

- udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze, oficjalnej stronie miasta www.siemiatycze.eu, lub portalu danych;
- przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie miasta www.siemiatycze.eu, lub w portalu danych;  udostępnionych w innym systemie teleinformatycznym dla których nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat; będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone; są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego można  złożyć:
1) w formie elektronicznej: - na adres poczty elektronicznej urzad@siemiatycze.eu, - za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
 2) w formie papierowej:
 - listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze,
- bezpośrednio poprzez złożenie wniosku w budynku Urzędu Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2 w Siemiatyczach.

Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę podmiotu do którego wniosek jest kierowany, tj. Burmistrz Miasta Siemiatycze;
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.
W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Termin  rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Burmistrz Miasta zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określone zostały Zarządzeniem Nr 392/22 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Urzad/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-39222-burmistrza-miasta-siemiatycze-z-dnia-2022-01-05-w-sprawie-ustalenia-warunkow-ponownego-wykorzystania-informacji-sektora-publicznego.html

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest bezpłatne

W przypadku kiedy przygotowanie lub przekazanie informacji sektora publicznego w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów Burmistrz Miasta może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogące mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji

Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje w drodze decyzji.
Odmowa wyrażenia zgody następuje w przypadku gdy:
- prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( Dz.U. poz. 1641 )
Burmistrz miasta nie ma obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie i prawo sprzeciwu

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu, Burmistrz Miasta Siemiatycze w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku gdy tworzenie informacji sektora publicznego, ich przetwarzanie w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzanie z nich wyciągów, spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Środki prawne przysługujące w przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w celu załatwienia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1) administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych);
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania, a także  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Państwa danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego;
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Zarządzenie Nr 392/22 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2022-01-05 w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rakszawa

Data wytworzenia: 2022-01-20

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2022-01-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2022-01-20