Zarządzenie Nr 292/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2021-04-07 w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta Siemiatycze zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę zdrowia interesantom i pracownikom samorządowym w okresie epidemii

Data wydania 2021-04-07
Tytuł w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta Siemiatycze zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę zdrowia interesantom i pracownikom samorządowym w okresie epidemii
Numer 292/21

Zarządzenie Nr 292/21
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 7 kwietnia 2021 r.
w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta Siemiatycze zapewniającej bezpieczeństwo  i ochronę zdrowia interesantom  i pracownikom samorządowym w okresie epidemii

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, 546, 574 i 617) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu przez Urząd Miasta Siemiatycze, zwany dalej Urzędem, zadań publicznych polegające na ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów.
2. Bezpośrednia obsługa interesantów może mieć miejsce po wcześniejszym umówieniu przez interesanta terminu osobistej wizyty w Urzędzie w celu załatwienia sprawy.
3. Konieczność umówienia wizyty, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy rejestracji zgonu i sporządzenia aktu zgonu.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu mogą odstąpić od konieczności umówienia przez interesantów terminu wizyty o ile zapewnią ich obsługę z zachowaniem zasad określonych w § 4.
§ 2. 1. Poleca się pracownikom Urzędu informowanie o możliwości i zachęcanie interesantów do załatwiania spraw telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i poprzez platformę ePUAP.
2. Pracownicy Urzędu kontaktują się z interesantami telefonicznie, elektronicznie lub listownie ograniczając osobiste kontakty do niezbędnego minimum.
3. Korespondencja w formie papierowej, w przypadku braku konieczności osobistego kontaktu interesanta z pracownikiem Urzędu, przyjmowana będzie poprzez składanie jej do urny ustawionej  w wejściu do Urzędu w godzinach od 7.30 do 17.00 w poniedziałki, od 7.30 do 15.30 od wtorku do czwartku oraz od 7.30 do 14.00 w piątki.
4. Zgromadzona w urnie podawczej korespondencja podlega kwarantannie i jest otwierana przez pracowników Kancelarii w następnym dniu roboczym.
§ 3. 1. Szczegółowe opisy sposobu załatwiania poszczególnych spraw opublikowane są na stronie www.siemiatycze.eu   w zakładce Urząd Miasta/załatwianie spraw (karty usług, procedury, druki do pobrania) i podlegają stałej aktualizacji przez kierowników merytorycznych komórek organizacyjnych.
2. Niezbędne dane kontaktowe do uzyskania bliższych informacji o sposobie i formie załatwienia sprawy lub ewentualnego umówienia wizyty zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu oraz w ogłoszeniach umieszczonych w miejscach dostępnych dla interesantów.
§ 4. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu zobowiązani są do zorganizowania obsługi interesantów w sposób zapewniający bezpieczeństwo interesantom i pracownikom.
2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do:
1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 289/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta Siemiatycze zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę zdrowia interesantom  i pracownikom samorządowym w okresie epidemii.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

  • Zarządzenie_292_21.pdf (PDF, 221,42 KB) Podgląd załącznika

    ZARZĄDZENIE NR 292/21 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta Siemiatycze zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę zdrowia interesantom i pracownikom samorządowym w okresie epidemii

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Oleszczuk

Data wytworzenia: 2021-04-07

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-04-07

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-04-07