Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

MIASTO SIEMIATYCZE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze dostępnej pod adresem bip-umsiemiatycze.wrotapodlasia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-04 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2024-02-27 r.

Przeprowadzono samoocenę dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony.

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo. Dokumenty urzędowe będą systematycznie dostosowywane do obowiązujących wymogów.

Ze względu na dużą liczbę podstron serwisu oraz znajdujących się tam materiałów, może zdarzyć się sytuacja, że obrazy nie posiadają tekstów alternatywnych.

Na stronie można używać skrótów klawiaturowych. Możliwość nawigacji za pomocą klawiatury będzie systematycznie dopracowywana.

Niniejsze oświadczenie sporządzono 2020-09-22 r. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-25 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością biuletynu informacji publicznej prosimy o kontakt z Jarosławem Kiczko pracownikiem w Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, email jaroslaw.kiczko@siemiatycze.eu, kontakt telefoniczny pod numerem 85 65 65 813. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji w szczególności poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanych możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacja dotyczy budynku Urzędu Miasta Siemiatycze zlokalizowanego przy ulicy Pałacowej 2 w Siemiatyczach.

Do budynku czterokondygnacyjnego (piwnica, parter i dwa piętra) prowadzą dwa wejścia na poziom parteru: od strony ul. Pałacowej oraz od strony Placu Jana Pawła II. Przy wejściach znajduje się nawierzchnia z kostki brukowej. Drzwi wejściowe nie są automatyczne. Wejście do budynku od strony Placu Jana Pawła II jest z poziomu przylegającego chodnika, natomiast od ul. Pałacowej do wejścia prowadzą kilkustopniowe, dwustronne schody.

Do budynku od strony Placu Jana Pawła II na poziom parteru prowadzą schody wewnętrzne jednobiegowe. Z tej strony można skorzystać z platformy przyściennej dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parterze zlokalizowane są pomieszczenia biurowe o numerach od 1 do 4, w tym Rada Miasta Siemiatycze. Obsługa interesantów ze szczególnymi potrzebami odbywa się poprzez wezwanie pracownika do jednego z wyżej wymienionych pomieszczeń na poziomie parteru.

Od strony ulicy Pałacowej na zewnątrz i po wejściu do obiektu znajdują się schody prowadzące na poziom parteru (brak windy). Tu dostępne są między innymi informacja ogólna oraz kasa. Na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody wewnętrzne dwubiegowe, zabiegowe (brak windy). Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe o numerach od 101 do 116 oraz pomieszczenia sanitarne. Na drugim piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe o numerach od  202 do 205, w tym archiwum i Urząd Stanu Cywilnego. Komunikacja pomiędzy piętrami zapewniona jest za pośrednictwem dwóch wewnętrznych, niezależnych klatek schodowych umieszonych po przeciwległych stronach budynku.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku od strony Placu Jana Pawła II.

Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich na parterze od strony ulicy Pałacowej oraz na poziomie pierwszego i drugiego piętra (brak windy, brak sanitariatów).

Przed budynkiem od strony ul. Pałacowej jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznakowane.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Urzędu Miasta nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do swobodnego korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się. Kontakt z Urzędem Miasta Siemiatycze, poza wizytą osobistą, możliwy jest także poprzez korespondencję pisemną na adres: Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, korespondencję elektroniczną na adres email urzad@siemiatycze.eu, telefonicznie pod numerem 85 65 65 809. Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Data wytworzenia: 2020-09-22

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2024-03-25

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-09-22