Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Siemiatyczach w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Siemiatycze 06 .08.2018 r.

Kn.271.3.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę pn.: „Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Siemiatyczach w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Miasto Siemiatycze – zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na usługę pn.: „Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Siemiatyczach w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.” wpłynęła jedna oferta. Nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty. Poniżej punktacja na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

l.p.

Wykonawca

Punktacja

cena

ilość pojazdów niskopodłogowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych

czas podstawienia pojazdu zastępczego

razem

1.

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna; 15-873 Białystok; ul. Bohaterów Monte Casino 8

60

20

20

100

Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez: Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna; 15-873 Białystok; ul. Bohaterów Monte Casino 8. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki oraz otrzymała maksymalną ilość punktów.

Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, tj. krótszym niż 5 lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, ponieważ  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w przetargu nieograniczonym, złożono tylko jedną ofertę.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Siemiatycze 31.07.2018 r.
Kn.271.3.2018

Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Siemiatyczach w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuję:
1. Zamawiający podał, bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy pzp, że  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 223 000,00 zł. (słownie złotych: dwieście dwadzieścia trzy tysiące).
2. Ofertę złożył 1 Wykonawca:

1) Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna; 15-873 Białystok;
ul. Bohaterów Monte Casino 8;
Cena: 226 850,00 zł.
Ilość pojazdów niskopodłogowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych: 1 szt.
Czas podstawienia pojazdu zastępczego: poniżej 20 min.

3. Rozliczanie usług następuje na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę nie wcześniej niż 1-go dnia następnego miesiąca, po miesiącu, którego faktura dotyczy.
4. Do faktury Wykonawca będzie załączać szczegółowe zestawienie wykonanych w danym okresie kilometrów, z podziałem na poszczególne linie.
5. Zapłatę faktur Zamawiający będzie realizował przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia i wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, potwierdzonej bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 5, zapłata nastąpi w ustalonym terminie 14 dni po ostatecznym zweryfikowaniu faktury. Terminem płatności będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Termin realizacji: od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

Komisja przetargowa:
1. Agata Androsiuk
2. Agata Cieślik
3. Małgorzata Suchota

Ogłoszenie nr 587927-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Burmistrz Miasta Siemiatycze: Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Siemiatyczach w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Siemiatycze, krajowy numer identyfikacyjny 5065895300000, ul. ul. Pałacowa  2 , 17-300   Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6565800, 6565815, e-mail urzad@siemiatycze.eu, faks 856 565 803.
Adres strony internetowej (URL): http://www.siemiatycze.eu http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Siemiatyczach w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Numer referencyjny: Kn.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Siemiatyczach na wyznaczonych liniach komunikacyjnych zgodnie z rozkładem jazdy w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Szacunkowa liczba wozokilometrów w okresie zamówienia: 69 800. Wykonawca we własnym zakresie emituje i sprzedaje bilety na usługi objęte umową. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, w pojazdach wykonujących przewozy, ciągłej sprzedaży biletów jednorazowych. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace zgodnie z niniejszą SIWZ, zawartą umową i ofertą przetargową. Ponadto zamówienie należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.). Przedmiotem zamówienia jest obsługa tras komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze w zakresie: Linia nr 1: Armii Krajowej - ul. Tadeusza Kościuszki - ul. Wysoka - ul. Gen. Władysława Andersa. - ul. Grodzieńska - Plac Jana Pawła II - ul. Ogrodowa - ul. Legionów Piłsudskiego - Plac Jana Pawła II - ul. Ciechanowiecka - CPN -ul. Bartosza Głowackiego - Plac Jana Pawła II - ul. Grodzieńska - ul. Tadeusza Kościuszki - ul. Armii Krajowej. Autobus kursujący na tej trasie ma do przejechania dziennie łącznie 67 km, w ciągu dnia autobus odbywa 7 kursów. Długość trasy linii w rozkładzie dziennym jest zróżnicowana i wynosi:11, 16, 6, 6, 11, 11, i 6 km. Linia nr 2: ul. Armii Krajowej-ul.Kościuszki-ul.11Listopada-ul. Leg. Piłsudskiego- ul. Ogrodowa -Plac Jana Pawła II- ul. Grodzieńska- ul. Wysoka - Osiedle (Wysokie)- ul. Gen. Wł. Andersa- ul. Świerkowa - ul. Kasztanowa - ul. Słowiczyńska - ul. Słowicza - ul. Słowiczyńska - ul. Kasztanowa - ul. Świerkowa. - ul. Gen. Wł. Andersa- Osiedle (Wysokie) - ul. Wysoka - ul. Grodzieńska - Plac Jana Pawła II – ul. Ogrodowa- ul. Leg. Piłsudskiego - ul. 11 Listopada-ul. Żwirki i Wigury - ul. Kościuszki - ul. Armii Krajowej. Autobus kursujący na tej trasie ma do przejechania dziennie łącznie 111 km, w ciągu dnia autobus odbywa 7 kursów. Długość trasy linii w rozkładzie dziennym jest zróżnicowana i wynosi: 8, 19 ,19, 9, 19, 19 i 18 km. Linia nr 3: ul. Słowicza-ul. Słowiczyńska - ul. Kasztanowa - ul. Świerkowa -ul. Gen. Wł. Andersa - Osiedle (Wysokie) -ul. Wysoka- ul. Grodzieńska -Plac Jana Pawła II - ul. Ogrodowa - ul. Legionów Piłsudskiego. – ul. 11 Listopada - (Weska) (Kmicic) - ul.11 Listopada - Leg. Piłsudskiego - ul. Ogrodowa - Plac Jana Pawła II - ul. Grodzieńska - ul. Wysoka - Osiedle (Wysokie) - ul. Gen. Wł. Andersa - ul. Świerkowa -ul. Kasztanowa - ul. Słowiczyńska - ul. Słowicza. Autobus kursujący na tej trasie ma do przejechania dziennie łącznie 132 km, w ciągu dnia autobus odbywa 9 kursów. Długość trasy linii w rozkładzie dziennym jest zróżnicowana i wynosi: 14,17, 18, 18, 8, 15, 13,12 i 17 km. Prowadzenie usług komunikacji miejskiej w w/w zakresie odbywać się będzie przez okres dziesięciu miesięcy w roku. W miesiącach wakacyjnych, tj. lipcu i sierpniu komunikacja będzie ograniczona do następującego zakresu: Linia W (2): ul. Armii Krajowej (Oerlemans Foods) - ul. Słowicza- Plac Jana Pawła II - Ogrodowa - 11 Listopada. Autobus kursujący na tej trasie ma do przejechania dziennie łącznie 62 km, w ciągu dnia autobus odbywa 7 kursów. Długość trasy linii w rozkładzie dziennym jest zróżnicowana i wynosi: 8, 15, 5, 9, 5, 5 i 15 km. Linia W (3): (Weska) - ul. 11 Listopada - Plac Jana Pawła II. Autobus kursujący na tej trasie ma do przejechania dziennie łącznie 8 km, w ciągu dnia autobus odbywa 2 kursy. Długość trasy linii w rozkładzie dziennym jest wynosi 4 km ( łącznie 8 km). Na ww. trasach, w okresie wakacyjnym, będą kursowały 2 linie wg. Rozkładu jazdy. Autobusy nie kursują w soboty i dni świąteczne. Łączny dzienny przebieg wszystkich linii obsługiwanych w okresie od 01 września do 30 czerwca wynosi 310 km. W okresie wakacyjnym dzienny przebieg linii (W) wyniesie 70 km. Na terenie miasta znajduje się 52 przystanki komunikacji miejskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-01 2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub należycie wykonuje co najmniej 1 usługę, polegającą na świadczeniu usług publicznego transportu zbiorowego, dla potrzeb komunikacji miejskiej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.) trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, o liczbie wykonanych wozokilometrów nie mniejszej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) rocznie. b)posiada minimum cztery autobusy dostosowane do prowadzenia komunikacji miejskiej wyposażone, minimum w dwoje drzwi pneumatycznych oraz 19 miejsc siedzących.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 1) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) 4.2 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należycie wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – tj. wykaz posiadanych autobusów dostosowanych do prowadzenia komunikacji miejskiej wyposażonych, min. w dwoje drzwi pneumatycznych oraz 19 miejsc siedzących, Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową netto i brutto, cenę za wozokilometr netto i brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 1. Do oferty, każdy Wykonawca, musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w rozdz. IX. 1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. IX. 1. niniejszej SIWZ. 1)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Takie zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą. 2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór załącznika stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.) 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: 15 1240 5211 1111 0010 3200 7962 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu Kn.271.3.2018 na usługę: „Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Siemiatyczach w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XI. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, zgodnie z aktualnym brzmieniem tych przepisów. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Ilość pojazdów niskopodłogowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych 20,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do SIWZ II. zmiany w umowie: 1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takich zmian, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 umowy, i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający, oprócz możliwości zmiany ustaleń umowy przewidzianych w § 1 ust. 3 i §7 ust. 3 i 10, dopuszcza również możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach: 1) zmiany przepisów dotyczących osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów komunikacją miejską, 2) zmiany przepisów porządkowych. 3) z winy Zamawiającego, 4) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: - o charakterze niezależnym od stron, - którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: - powódź, pożar, - wichury, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, - inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również: - zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, - nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, - promieniowanie lub skażenia, - nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe, - wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na choroby zakaźne lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących 5) działania osób trzecich (np. protestów społecznych mieszkańców), które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuowanie prac 6) Dopuszcza się dokonywania innych zmian w zawartej Umowie w przypadku, gdy konieczność zmian wynika ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 7) Dopuszcza się możliwość zmiany nr rachunku Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust.6. 8) Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy. 9) Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyn, a w przypadkach, o których mowa w § 7 ust.3 pkt 2-4 od opublikowania w Dzienniku Ustaw. 10) Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie. 11) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-31, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że: 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2; 2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2; 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań przez Miasto Siemiatycze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie powyższego zamówienia publicznego. 4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych; 6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.)); 7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; 8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 9) podanie przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje z niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp; 10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Cieślik

Data wytworzenia: 2018-07-12

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-09-25

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2018-07-12