Program Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2015

UCHWAŁA NR XX/125/04
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 17 września 2004 r.
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263) art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671; z 2003 r. Nr 7, poz. 78; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz.1208) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2015" stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2014-12-22

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2014-12-22

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2014-12-22