Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Siemiatycze

UCHWAŁA NR XLIII/260/18
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemiatycze w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siemiatycze w 2018 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

UCHWAŁA NR XLIII/260/18 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemiatycze w 2018 roku

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Data wytworzenia: 2016-06-02

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-07-26

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-06-02