Osiedle Nr 4

Osiedle Nr 4 - obejmuje swym zasięgiem ulice:

11 Listopada numery nieparzyste do Nr 50, Grodzieńską, Małopolską, Pałacową, Świętojańską - budownictwo komunalne i indywidualne
 

STATUT OSIEDLA NR 4 W SIEMIATYCZACH

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Osiedle jest wspólnotą samorządową ogółu jego mieszkańców i stanowi jednostkę pomocniczą miasta Siemiatycze.
§ 2. Teren osiedla obejmuje ulice: 11 Listopada numery nieparzyste do Nr 50, Grodzieńską, Małopolską, Pałacową, Świętojańską budowictwo komunalne i indywidualne.
§ 3. Granice samodzielności i samorządowych kompetencji mieszkańców osiedla wyznaczają przepisy prawa, a w szczególności:
  1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717);
  2) Statut Miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 66, poz. 1380);
  3) niniejszy statut.
 
ROZDZIAŁ II
Zadania osiedla i struktura organizacyjna
 
§ 4. Zadaniem osiedla jest zaspokajanie potrzeb społeczności osiedlowej, w szczególności zaś:
  1) podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z obszarem osiedla;
  2) inspirowanie i wspieranie wszelkich dążeń mieszkańców, zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców osiedla;
  3) formułowanie pod adresem Rady Miasta lub Burmistrza Miasta postulatów i wniosków, określających potrzeby i opinie mieszkańców;
  4) współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie organizacji ich spotakań z wyborcami oraz przedstawianie im uwag i wniosków dotyczących osiedla;
  5) współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w osiedlu;
  6) opiniowanie projektów przedsięwzięć dotyczących mieszkańców i terenu osiedla;
  7) wyrażanie opinii na temat funkcjonowania jednostek usługowych i obsługi mieszkańców osiedla;
  8) dysponowanie środkami wyodrębnionymi na potrzeby osiedla w budżecie miasta;
  9) współudział w tworzeniu budżetu miasta, w części dotyczącej osiedla, w trybie określonym odrębnymi przepisami.
 
ROZDZIAŁ III
Organy osiedla i tryb wyborów
 
§ 5. 1. Organami osiedla są:
  1) ogólne zebranie mieszkańców;
  2) Zarząd osiedla.
2. Kadencja organów trwa 4 lata od dnia wyborów.
3. Wybory Zarządu Osiedla przeprowadza się w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji.
4. Wybory, o których mowa w ust. 3 zarządza Rada Miasta.
5. Funkcje w organach osiedla pełni się społecznie.
§ 6. 1. Ogólne zebranie mieszkańców jest w osiedlu organem uchwałodawczym.
2. Zarząd osiedla jest organem wykonawczym.
§ 7. Burmistrz Miasta udziela organom osiedla pomocy w wykonywaniu ich zadań statutowych.
§ 8. 1. W ogólnym zebraniu mieszkańców biorą udział stali mieszkańcy osiedla posiadający czynne prawo wyborcze.
2. Dla wyboru Zarządu osiedla, ogólne zebranie mieszkańców jest zwoływane przez Burmistrza Miasta, który zapewnia organizację i techniczną obsługę wyborów.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2 i § 10 ust. 2 ogólne zebranie mieszkańców jest zwoływane w miarę potrzeb przez Zarząd Osiedla, który informuje o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 5 dni przed terminem.
4. Do właścowości ogólnego zebrania mieszkańców należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców osiedla, a w szczególności:
  1) wybór Zarządu osiedla;
  2) określenie kierunków działania Zarządu osiedla.
5. Ogólne zebranie mieszkańców prowadzi Przewodniczący Zarządu osiedla . Zebranie wyborcze do czasu wyboru Przewodniczącego Zarządu, prowadzi Przewodniczący poprzedniej kadencji lub osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta.
6. Przebieg ogólnego zebrania mieszkańców jest protokołowany przez pracownika Urzędu Miasta. Protokół podpisuje prowadzący zebranie.
7. Porządek dzienny zebrania wyborczego powinien zawierać następujące punkty:
  1) złożenie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu osiedla;
  2) zapoznanie ze statutem osiedla;
  3) wybór Komisji Skrutacyjnej;
  4) przeprowadzenie wyborów nowych organów;
  5) ogłoszenie wyników wyborów.
8. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana przez zebranych spośród biorących udział w zebraniu.
9. Karty do głosowania w sprawie wyboru organów osiedla przygotowywane są przez Burmistrza Miasta i opieczętowane pieczęcią Rady Miasta.
10. Prawomocność zebrania wyborczego wymaga udziału co najmniej 10% mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.
11. Zebranie wyborcze zwołane w II terminie będzie prawomocne bez względu na liczbe jego uczestników i może się odbyć w tym samym dniu po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania.
12. Treść ust. 10 i 11 winna być zawarta w zawiadomieniu o przeprowadzanych wyborach.
§ 9. 1. Zarząd osiedla składa się z Przewodniczącego oraz z 4 członków wybranych w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przez zebranie ogólne mieszkańców spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających czynne prawo wyborcze.
2. Przewodniczący Zarządu osiedla wybierany jest przez ogólne zebranie mieszkańców w oddzielnym głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. Zarząd osiedla wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym Zastępcę Przewodniczącego Zarządu.
§ 10. 1. Prawo odwołania Zarządu osiedla, Przewodniczącego Zarządu lub poszczególnych jego członków przysługuje:
  1) ogólnemu zebraniu mieszkańców, o ile uczestniczy w nim co najmniej 20 osób uprawnionych;
  2) Radzie Miasta w razie rażącego niewykonywania obowiązków lub naruszania statutu osiedla, działania na szkodę osiedla lub miasta, popełnienia innego czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców.
2. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu lub zmniejszenia liczby pozostałych członków Zarządu osiedla poniżej 3, Burmistrz zwołuje w ciągu 14 dni.
§ 11. 1. Zarząd osiedla wykonuje uchwały ogólnego zebrania mieszkańców i zadania określone w niniejszym statucie.
2. Do zadań Zarządu osiedla należy w szczególności:
  1) przygotowanie projektów uchwał ogólnego zebrania mieszkańców;
  2) określanie sposobu wykonywania uchwał ogólnego zebrania mieszkańców;
  3) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym, przekazanym osiedlu w granicach określonych przez Radę Miasta;
  4) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej osiedla.
3. Posiedzenia Zarządu osiedla zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Przewodniczący.
4. Posiedzenie Zarządu osiedla jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Zarządu.
5. Uchwały Zarzadu osiedla zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§ 12. 1. Przewodniczący Zarządu osiedla organizuje prace Zarządu osiedla, kieruje bieżącymi sprawami, reprezentuje Zarząd na zewnątrz i uczestniczy w sesjach Rady Miasta.
2. Przewodniczący Zarządu osiedla korzysta z ochrony prawnej przysługującym funkcjonariuszom publicznym.
 
ROZDZIAŁ IV
Gospodarka finansowa samorządu osiedla
 
§ 13. Środki finansowe samorządu osiedla stanowią:
  1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez organizowanych przez mieszkańców;
  2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców;
  3) środki pochodzące z darowizn;
  4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 14. 1. Samorząd osiedla prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków finansowych.
2. Samorządowi osiedla mogą być przyznane środki finansowe z budżetu miasta na cele określone w uchwale Rady Miasta.
§ 15. 1. Gospodarkę finansową samorządu osiedla prowadzi Zarząd osiedla, zgodnie z uchwałami ogólnego zebrania mieszkańców.
2. Przewodniczący Zarządu osiedla raz w roku składa sprawozdanie ogólnemu zebraniu mieszkańców osiedla z wykonania wydatków finansowych.
 
ROZDZIAŁ V
Kontrola i nadzór nad samorządem osiedla
 
§ 16. 1. Gospodarka finansowa samorządu osiedla prowadzona jest w ramach własnego budżetu. Plan finansowo-gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez ogólne zebranie mieszkańców.
2. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej oraz nadzór nad działalnością organów samorządu osiedla sprawuje Burmistrz Miasta.
3. Burmistrz może uchylić uchwały organów osiedla, gdy są one sprzeczne z obowiązującym prawem.
 
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
 
§ 17. Zmiana niniejszego statutu następuje w trybie właściwym dla jego nadania.

Skład Zarządu Osiedla Nr 4 w kadencji 2020 - 2023:

 

Jarosław Ryszczuk – Przewodniczący Zarządu Osiedla
Kamil Balejko,
Katarzyna Nayda,
Monika Gołębiewska,
Julita Borysiuk.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2020-02-11

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-07-20

Data modyfikacji: 2023-03-14

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-07-20