STATUT MIASTA SIEMIATYCZE

UCHWAŁA NR XXVI/179/21
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Siemiatycze.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Siemiatycze z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Siemiatycze.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Data wytworzenia: 2017-01-20

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2014-12-22

Data modyfikacji: 2021-05-24

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2014-12-22