STATUT MIASTA SIEMIATYCZE

UCHWAŁA NR XII/70/19
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Miasta Siemiatycze w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVIII/155/96 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4748).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska


UCHWAŁA NR XIV/94/19
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniająca Statut Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miasta Siemiatycze uchwalonym uchwałą Nr XII/70/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5181) § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wspólne posiedzenie komisji zwoływane jest przez przewodniczącego komisji inicjującej posiedzenie.”
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Data wytworzenia: 2017-01-20

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2014-12-22

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-01-14

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2014-12-22