Uchwała Nr XIX/117/16 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2016-03-31

Numer XIX/117/16
w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Siemiatycze na lata 2016-2032”
Data wydania 2016-03-31
UCHWAŁA NR XIX/117/16
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Siemiatycze na lata 2016-2032”
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045, 1890), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 21, 888 i 1238,  z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688 i 2278, z 2016r. poz. 266), po pozytywnym zaopiniowaniu projektu Programu przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego oraz po odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Podlaskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Siemiatycze na lata 2016-2032” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Traci moc Uchwała nr X/53/07 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 18 września 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Siemiatycze na lata 2007-2032”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Bernadeta Miłkowska

Data wytworzenia: 2016-04-05

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-04-05

Data modyfikacji: 2019-03-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-04-05