Uchwała Nr X/62/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2019-08-07

Data wydania 2019-08-07
Numer X/62/19
w sprawie w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego "Siemiatycki Klub Juniora" prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

UCHWAŁA NR X/62/19
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego "Siemiatycki Klub Juniora" prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 18 ust.  2, art. 18c ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i 924), Rada Miasta Siemiatycze, uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się Placówkę Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, pod nazwą  "Siemiatycki Klub Juniora" z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Grodzieńska 31.
§ 2. Placówka działa w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.
§ 3. Siemiatycki Klub Juniora jest placówką wsparcia dziennego zapewniającą dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami społecznymi opiekę i wychowanie oraz wspierającą działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi.
§ 4. Szczegółowe zadania oraz organizację placówki określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.
§ 5. Źródłem finansowania zobowiązań placówki będą:
1) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) inne środki zewnętrzne;
3) środki własne Miasta Siemiatycze.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

  • uch_X_62_19.pdf (PDF, 106,72 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR X/62/19 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego "Siemiatycki Klub Juniora" prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

  • Wyniki głosowania uch_X_62_19.pdf (PDF, 15,62 KB) Podgląd załącznika

    Wyniki głosowania do UCHWAŁY NR X/62/19 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego "Siemiatycki Klub Juniora" prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2019-08-14

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-08-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-08-14