Uchwała Nr X/63/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2019-08-07

Data wydania 2019-08-07
Numer X/63/19
w sprawie zmieniająca statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

UCHWAŁA NR X/63/19
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
zmieniająca statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508, z 2015 r. poz. 1310, z 2018 r. poz. 1358, 1693, 2192, 2354 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 271, poz. 730 i 752) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 745)  w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W strukturze Ośrodka działa Placówka Wsparcia Dziennego "Siemiatycki Klub Juniora".”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2019-08-14

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-08-14

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-08-14