Uchwała Nr XIX/123/20 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2020-07-17

Data wydania 2020-07-17
Numer XIX/123/20
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR XIX/123/20
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 17 lipca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244, M. P. z 2019 r. poz. 738 i 1020) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/113/16 Rady Miasta Siemiatycze z  dnia 2 marca 2016  roku w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 1192) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej:
1) sprzedaż artykułów przemysłowych, spożywczych, rolnych, leśnych i ogrodniczych z:
a) samochodu osobowego - 10 zł,
b) samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz przyczepki samochodu osobowego, autobusu i baroautobusu - 15 zł,
c) samochodu ciężarowego - 20 zł,
d) namiotu, straganu zadaszonego i niezadaszonego - 10 zł,
e) skrzynki, stołu, wózka, od wyłożenia na placu za 1  mb zajmowanej powierzchni  handlowej z zastrzeżeniem ust. 3 - 5 zł,
f) torby, koszyka, z ręki - 2  zł,
2) sprzedaż inwentarza żywego - 5 zł,
3) w pozostałych przypadkach - 20 zł, z zastrzeżeniem ust. 2a”
2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: [Znacznik nowelizacyjny]
„2a. W przypadku dokonania sprzedaży na oznakowanym stanowisku na targowisku przy ul. Polnej stawka opłaty targowej wynosi 20 zł”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2020-07-24

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-07-24

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-07-24