Uchwała Nr XLIII/260/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2018-04-25

Data wydania 2018-04-25
Numer XLIII/260/18
w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemiatycze w 2018 roku

UCHWAŁA NR XLIII/260/18
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemiatycze w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siemiatycze w 2018 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

  • Uch_XLIII_260_18.pdf (PDF, 213,31 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XLIII/260/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2018-04-25 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemiatycze w 2018 roku

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2018-04-27

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-04-27

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2018-04-27