Uchwała Nr XXIII/158/20 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2020-12-30

Data wydania 2020-12-30
Numer XXIII/158/20
w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2021 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2035

UCHWAŁA NR XXIII/158/20
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2021 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r.  poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Siemiatycze na lata 2021  - 2023  wraz z  prognozą kwoty długu i  spłat zobowiązań na lata 2021  - 2035, zgodnie z  załącznikiem Nr 1  do uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z  załącznikiem Nr 2  do uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z  realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2  do uchwały.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3  do uchwały.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/97/19 z  dnia 30  grudnia 2019  r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, z  późniejszymi zmianami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 8. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem 1  stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

  • uch_XXIII_158_20.pdf (PDF, 4,46 MB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XXIII/158/20 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2021 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2035

  • Wyniki uch_XXIII_15820.pdf (PDF, 15,52 KB) Podgląd załącznika

    Wyniki głosowania UCHWAŁY NR XXIII/158/20 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2021 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2035

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Boguszewska

Data wytworzenia: 2021-01-13

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-01-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-01-13