Uchwała Nr XXIII/159/20 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2020-12-30

Data wydania 2020-12-30
Numer XXIII/159/20
w sprawie w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIII/159/20
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 83 401 899 zł, z tego:
- dochody majątkowe w wysokości – 18 163 000 zł,
- dochody bieżące w wysokości – 65 238 899 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym dochody na zadania zlecone – 17 647 517 zł
§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 85 022 337 zł, z tego:
- wydatki majątkowe w wysokości – 20 803 733 zł,
- wydatki bieżące w wysokości – 64 218 604 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym wydatki na zadania zlecone – 17 647 517 zł
§ 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 500 000 zł, w tym:
- rezerwę ogólną w kwocie 328 000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 172 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 628 438 zł, który wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z otrzymanych środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.
§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 620 438 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:
1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 450 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 420 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł i wydatki w kwocie 50 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 3 133 900 zł  z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla:
1)  jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2)  jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 817 200 zł, wydatki 1 817 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez organ wykonawczy do kwoty 500 000 zł.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
1)  zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta Siemiatycze;
2)  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4)  dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmiana kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
6)  przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Boguszewska

Data wytworzenia: 2021-01-13

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-01-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-01-13