Uchwała Nr XXIV/119/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2012-06-22

Data wydania 2012-06-22
Numer XXIV/119/12
w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

UCHWAŁA NR XXIV/119/12
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) po zapoznaniu się:

1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011r;

2) ze sprawozdaniem finansowym;

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,

4) z informacją o stanie mienia komunalnego;

5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

Rada Miasta Siemiatycze, uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2012-07-03

Wprowadzający: Eryk Nowik

Modyfikujący: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-19

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-19