Uchwała Nr XXIV/121/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2012-06-22

Data wydania 2012-06-22
Numer XXIV/121/12
w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/121/12
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 278 163 zł w tym:

- dział 700, rozdział 70005 § 0770 o kwotę 245 163 zł dochody majątkowe

- dział 921, rozdział 92195 § 6260 o kwotę 33 000 zł dochody majątkowe

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 238 163 zł w tym:

- dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 238 163 zł dochody bieżące

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 490 000 zł w tym:

- dział 600, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 135 000 zł porozumienie ze Starostwem Powiatowym

- dział 600, rozdział 60016 § 6060 o kwotę 120 000 zł zadanie własne

- dział 700, rozdział 70095 § 6060 o kwotę 30 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80104 § 6050 o kwotę 105 000 zł zadanie własne

- dział 900, rozdział 90019 § 6050 o kwotę 100 000 zł zadanie własne

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 530 000 zł w tym:

- dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 330 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80104 § 4270 o kwotę 25 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80132 § 6060 o kwotę 39 000 zł zadanie własne

- dział 921, rozdział 92109 § 2480 o kwotę 36 000 zł zadanie własne

- dział 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę 100 000 zł zadanie własne

§ 5. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 35 237 614 zł, w tym: dochodów bieżących – 34 527 451 zł, dochodów majątkowych – 710 163 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi – 37 162 614 zł w tym: wydatków bieżących – 33 294 114 zł, wydatków majątkowych – 3 868 500 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1 925 000 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. W budżecie miasta na 2012 r. przyjętym Uchwałą Nr XVIII/93/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 r. wprowadza się zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 5 pn „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Jaszczołt

Data wytworzenia: 2012-07-03

Wprowadzający: Eryk Nowik

Modyfikujący: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-19

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-19