Uchwała Nr XXIV/122/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2012-06-22

Data wydania 2012-06-22
Numer XXIV/122/12
w sprawie w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób na terenie miasta Siemiatycze.

UCHWAŁA NR XXIV/122/12
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób na terenie miasta Siemiatycze.

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 244, poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się przepisy porządkowe w gminnym regularnym przewozie osób w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Siemiatycze, wykonywanego na obszarze organizatora w zakresie lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej , stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przepisy obowiązują na regularnych liniach komunikacyjnych realizowanych przez następujących przewoźników:

1) przedsiębiorcę wykonującego regularny przewóz osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego będącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej tj. operatora publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13),

2) przedsiębiorcę wykonującego przewozy regularne na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) - do dnia 30 czerwca 2016 r.

3) przedsiębiorcę wykonującego regularny przewóz osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie będącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r Nr 5, poz.13)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/122/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Przepisy porządkowe w gminnym regularnym przewozie osób na terenie miasta Siemiatycze

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Użyte w niniejszych przepisach określenia oznaczają:

1) Organizator – Miasto Siemiatycze,

2) Przewoźnik - należy przez to rozumieć przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób,

3) Operator – przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej określonej w umowie.

2. Przewoźnik i operator wykonujący regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym powinien podejmować działania ułatwiające podróżnym, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym korzystanie ze środków transportowych.

3. Środki transportu, którymi wykonywane są regularne przewozy osób powinny być oznakowane w sposób widoczny dla pasażera w tym wyposażone w tablice kierunkowe oraz nazwę przewoźnika albo organizatora.

4. Przewoźnik i operator jest obowiązany podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy środków transportu na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych oraz dworcach z wyłączeniem przystanków komunikacyjnych przeznaczonych dla wysiadających pasażerów.

5. W rozkładzie jazdy, o którym mowa w ust. 4 mogą być uwzględnione wyłącznie przystanki komunikacyjne i dworce określone przez organizatora.

6. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów może odbywać się tylko i wyłącznie na przystankach komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy.

7. Przewoźnik i operator jest obowiązany podać do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty obowiązujący u niego cennik opłat lub taryfę, a ponadto w każdym środku transportu powinien znajdować się wyciąg z cennika opłat lub taryfy.

8. Kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu może dokonywać przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, albo osoba przez niego upoważniona legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

9. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami, osoby kontrolujące dokumenty przewozu oraz personel nadzoru ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.

10. Przewoźnik i operator jest zobowiązany umieścić w pojeździe w miejscu widocznym dla pasażerów informację o obowiązujących przepisach porządkowych, a także informację z adresem, pod który należy kierować skargi i wnioski lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez przewoźnika, a osoba kierująca pojazdem powinna posiadać czytelny identyfikator.

Rozdział 2.

Prawa i obowiązki pasażera oraz przewoźnika

§ 2. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

§ 3. 1. Opłatę za przejazd pasażer uiszcza poprzez zakup odpowiedniego biletu lub spełnienie ustalonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środków transportu.

2. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów i innych opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących u danego przewoźnika.

3. Pasażerowie:

1) mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego drzwiami przeznaczonymi do tego celu, odpowiednio oznakowanymi przez przewoźnika (wejście, wyjście),

2) zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy,

3) zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku oznaczonym „na żądanie” powiadamiają o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku, a zamierzający wsiąść do pojazdu na takim przystanku dają znak podniesioną ręką, przy czym czynności powyższe powinny zostać dokonane przez pasażera w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku,

4) w trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania powinni stosować się do zamieszczonych przez przewoźnika informacji o charakterze porządkowym,

5) nie powinni: zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem aby nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z nim oraz utrudniać kierującemu prowadzenie pojazdu.

4. Pasażer, który zajmie miejsce oznaczone: „dla osoby niepełnosprawnej” lub „dla osoby z dzieckiem na ręku”, jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest zwolnić je, w razie zgłoszenia się osoby , dla której miejsce takie jest przeznaczone.

5. W pojazdach niskopodłogowych wyposażonych w stanowisko dla podróżnych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich pasażer powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym miejscu.

6. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.

7. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierującemu pojazdem, który zobowiązany jest przekazać rzecz w miejsce przeznaczone dla rzeczy znalezionych, którego adres powinien zostać podany w umieszczonej w pojeździe informacji dla pasażerów.

§ 4. Zabrania się pasażerom:

1) wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu,

2) jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,

3) otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,

4) zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,

5) wychylania się z pojazdu i opierania o drzwi podczas jazdy,

6) spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,

7) grania na instrumentach, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,

8) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych w pojeździe,

9) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,

10) prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których organizator zbiórki posiada stosowne upoważnienie,

11) wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,

12) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,

13) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

§ 5. Kierujący pojazdem:

1) niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, których dokonuje na przystanku końcowym, po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, obowiązany jest podjechać na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku początkowym zajęcie miejsc w pojeździe,

2) zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu tylko na przystankach komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy, w przypadkach gdy :

- pasażer zgłosi zamiar wysiadania poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku w pojeździe,

- zbliżając się do przystanku zaobserwuje na nim obecność osób oczekujących,

3) ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów i pojazd, zachowujących się agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów,

4) może wezwać w szczególnych przypadkach Policję celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji,

5) nie powinien w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków, palić tytoniu oraz sprzedawać biletów.

§ 6. Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru ruchu, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów § 4 lub § 5 pkt 3 oraz § 9 i 11, nie przysługuje zwrot należności za bilet.

Rozdział 3.

Odpowiedzialność za szkody

§ 7. 1. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenia pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.

2. Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości przewidzianej w taryfie przewozowej.

§ 8. Przewoźnik i operator odpowiada za szkody poniesione przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. Pasażer może zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania szkody w tym pojeździe.

Rozdział 4.

Przewóz zwierząt i bagażu podręcznego

§ 9. 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu.

2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużej ilości pasażerów, kierujący pojazdem może odmówić przewozu bagażu o rozmiarach lub masie stanowiących utrudnienie dla przewożonych osób, tj. takich których wniesienie/wyniesienie do/z pojazdu przez pasażera nie jest możliwe bez pomocy innych osób - nie dotyczy wózków dziecięcych i inwalidzkich.

3. Przewóz rowerów jest dopuszczony na bagażnikach przystosowanych do tego celu oraz wewnątrz pojazdu – o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru np. znaczna ilość pasażerów w pojeździe nie pozwalająca na swobodne wprowadzenie i ustawienie roweru.

4. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem, że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem szkody.

5. Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

6. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik odpowiada za bagaż podręczny i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika.

§ 10. 1. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów ( np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku z przewozem bagażu podręcznego lub zwierząt.

2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 11. W pojazdach nie wolno przewozić:

1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostre narzędzia jak: piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.),

2) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,

3) zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, w szczególności dużych psów bez kagańca,

4) w przypadku nie stosowania się do ustaleń określonych w pkt 1, 2 i 3 – kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grażyna Berska

Data wytworzenia: 2012-07-03

Wprowadzający: Eryk Nowik

Modyfikujący: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-19

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-19