Kadencja 2006-2010

Komisja Finansów i Budżetu
Skład osobowy:

Krzysztof Wieczorek - przewodniczący
Witold Berski
Aleksander Jakowiuk
Antoni Kosieradzki
Bogdan Raczyński

Zakres obowiązków:
a) podatki i opłaty oraz ich realizacja na rzecz miasta,
b) budżet i gospodarka pozabudżetowa (planowanie i realizacja),
c) dochody z majątku gminy,
d) zasady udzielania dotacji z budżetu miasta.


Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury
Skład osobowy:

Krzysztof Szyszko - przewodniczący
Mariusz Gocał
Antoni Kosieradzki
Krzysztof Wieczorek
Agnieszka Sitarska
Rafał Burakowski
Mirosław Kobus

Zakres obowiązków:
a) edukacja publiczna,
b) kultura w tym zespoły artystyczne,
c) kultura fizyczna i turystyka w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
d) ochrona zabytków,
e) ochrona zdrowia,
f) pomoc społeczna,
g) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego
Skład osobowy:

Jerzy Górski - przewodniczący
Aleksander Jakowiuk
Krzysztof Osmólski
Witold Berski
Eugeniusz Mudel
Franciszek Drewulski
Andrzej Miazio

Zakres obowiązków:
a) inwestycje,
b) gospodarka mieszkaniowa,
c) utrzymywanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
d) gospodarka gruntami i nieruchomościami,
e) zaopatrzenie w wodę, kanalizacja i usuwanie oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,
f) lokalny transport zbiorowy,
g) planowanie przestrzenne i budownictwo,
h) ochrona środowiska, przyrody oraz utrzymanie czystości i porządku,
i) zieleń miejska i zadrzewienia,
j) ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
k) targowiska,
l) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.


Komisja Rewizyjna
Skład osobowy:

Franciszek Drewulski - przewodniczący
Eugeniusz Mudel
Bogdan Raczyński

Zakres obowiązków:
a) działania kontrolne realizacji uchwał Rady, a w szczególności:
  - wykonania przez Burmistrza zadań gospodarczych oraz gospodarowania mieniem komunalnym,
  - ocena i opiniowanie przebiegu wykonania budżetu,
  - przestrzeganie postanowień statutu,
b) podejmowanie czynności kontrolnych w urzędzie miasta i jednostkach organizacyjnych,
c) występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi,
d) opiniowanie wniosków o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza.

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2014-12-30

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2014-12-30

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2014-12-30