Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Infrastruktury

Burmistrz Miasta Siemiatycze
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. infrastruktury komunalnej
w Referacie Infrastruktury
w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze – 1/1 etatu

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe, o kierunku inżynieria środowiska lub pokrewne: budownictwo ogólne, architektura oraz kierunki elektryczne, 
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) biegła znajomość obsługi komputera (Excel, Word) oraz urządzeń biurowych,
7) 3 lata stażu pracy,
8) znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu administracji samorządowej,
2) komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w zespole, samodzielność, dokładność, sumienność,
3) znajomość obsługi programu DWG.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw z zakresu planowania inwestycji komunalnych, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, elektrycznej,
2) przygotowywanie projektów umów i zleceń zawieranych z wykonawcami na dokumentację projektową i wykonawczą,
3) uczestniczenie w odbiorze zrealizowanych sieci i inwestycji komunalnych,
4) sprawdzanie, rozliczanie i przekazywanie do użytku odebranych inwestycji oraz potwierdzanie wykonania na fakturach,
5) wystawianie dokumentów związanych z przyjęciem lub przekazaniem środka trwałego,
6) naliczanie kar za nieterminowe wykonanie robót,
7) nadzór nad usuwaniem usterek w prowadzonych inwestycjach,
8) przygotowanie dokumentów na wykonanie zadań inwestycyjnych w trybie zamówień publicznych,
9) prowadzenie dokumentacji sieci uzbrojenia terenu,
10) analiza realizacji zadań gminy w zakresie prowadzonych spraw powierzonych innym podmiotom,
11) rozliczanie energii za oświetlanie ulic,
12) sporządzanie sprawozdań, w tym GUS z zakresu prowadzonych spraw.

IV. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy;
3) podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że jest obywatelem polskim oraz o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe i kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;*
5) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o kontynuacji zatrudnienia;*
6) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem; *

V. Warunki pracy:

Miejsce wykonywania pracy (adres):

- Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze,
- siedziba komórki organizacyjnej (piętro, winda): Referat Infrastruktury, 1 piętro bez możliwości korzystania z windy,
- praca biurowa, w tym przy komputerze, praca w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze oraz poza siedzibą Urzędu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wyniósł co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miasta Siemiatycze” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Siemiatycze (parter) lub wysłać na adres Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze w terminie do dnia 25 września 2020 r.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia dokumentów w Urzędzie lub dostarczenia przesyłki do Urzędu.

Kwestionariusz osobowy, druki oświadczeń kandydata można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Urząd Miasta – Wolne stanowiska.

Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona w Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Burmistrz Miasta Siemiatycze
Piotr Siniakowicz

Siemiatycze, dnia 15 września 2020 r.                                               

* kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Siemiatycze: adres e-mail: iod@siemiatycze.eu , tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. infrastruktury komunalnej na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia;
4) dostęp Pani/Pana danych osobowych będą posiadali upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Siemiatycze oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) oraz przewidziany w § 17 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Siemiatycze;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym, niezbędnym dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko ds. infrastruktury komunalnej; nie podanie danych wyklucza z procesu rekrutacji;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Oleszczuk

Data wytworzenia: 2020-09-15

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-09-15

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-09-15