Zarządzenie Nr 282/17 w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Zarządzenie Nr 282/17
Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 07 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz 2017 r. poz. 730 i 935 ) w związku z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) zarządza się co następuje:

§ 1. Udostępnianie informacji sektora publicznego przez Urząd Miasta Siemiatycze do ponownego wykorzystania następuje przez:

1) prowadzenie i aktualizowanie strony BIP oraz oficjalnej strony miasta www.siemiatycze.eu ;

2) rozpatrzenie pisemnie złożonego wniosku o ponowne wykorzystanie informacji.

§ 2. 1. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie BIP, wymaga zachowanie następujących warunków:

1) informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy: Urząd Miasta Siemiatycze;

2) należy podać datę wytworzenia i pozyskania informacji;

3) udostępnianie informacji innym użytkownikom może następować wyłącznie w pierwotnie pozyskanej formie;

4) należy informować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

5) jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

  1. Ponowne wykorzystanie informacji, spełniającej cechy utworu lub stanowiącej przedmiot praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiącej bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne przysługują Miastu, poza zachowaniem warunków określonych w pkt. 1, wymaga zamieszczenia informacji o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy, jeśli jest znany.
  2. Ponowne wykorzystanie informacji udostępnionej na stronie internetowej miasta www.siemiatycze.eu wymaga zachowania warunków określonych w ust. 1 i 2.

§ 3. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:

1) nie została udostępniona na stronie BIP lub oficjalnej stronie miasta www.siemiatycze.eu ;

2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3) będzie wykorzystywana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

§ 4. Burmistrz Miasta Siemiatycze i Urząd Miasta Siemiatycze ponoszą odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została zamieszczona w BIP, na oficjalnej stronie miasta www.siemiatycze.eu oraz takiej, która została udostępniona w wyniku rozpatrzenia złożonego wniosku.

§ 5. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje sektora publicznego udostępnione przez Burmistrza Miasta Siemiatycze lub Urząd Miasta Siemiatycze :

1) ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;

2) jest uprawniony do ponownego wykorzystania w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało organom miasta.

§ 6. Burmistrz Miasta Siemiatycze i Urząd Miasta Siemiatycze nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za:

1) ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego, która będzie wykorzystana z naruszeniem obowiązującego prawa;

2) wykorzystanie informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub stanowiącej przedmiot praw pokrewnych z naruszeniem ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz naruszające ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim w zakresie przekraczającym uprawnienia organów miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rakszawa

Data wytworzenia: 2017-07-07

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Modyfikujący: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2017-07-07

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2017-07-07