Zarządzenie Nr 392/22 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2022-01-05 w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Data wydania 2022-01-05
Tytuł w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
Numer 392/22

ZARZĄDZENIE NR 392/22
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) w związku z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641) zarządza się co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta Siemiatycze udostępnia informację sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, na zasadach określonych w ustawie z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
§ 2. 1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu, portalu danych, a także informacji, która została udostępniona w wyniku złożonego wniosku wymaga zachowania następujących warunków:
1) informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy: Burmistrz Miasta Siemiatycze;
2) należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
3) pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana;
4) jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.
2. Burmistrz Miasta Siemiatycze zapewnia możliwość swobodnego wykorzystywania utworu lub baz danych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub baz danych, w całości lub części oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów, do których przysługują mu prawa autorskie pierwotne, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Ponowne wykorzystanie informacji, spełniającej cechy utworu lub stanowiącej przedmiot praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiącej bazę danych w rozumieniu  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne przysługują Miastu Siemiatycze, wymaga zamieszczenia informacji o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy, jeśli jest znany.
§ 3. Burmistrz Miasta Siemiatycze  ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu, portalu danych oraz takiej, która została udostępniona w wyniku rozpatrzenia złożonego wniosku.
§ 4. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje sektora publicznego udostępnione przez Burmistrza Miasta Siemiatycze:
1) ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
2) jest uprawniony do ponownego wykorzystania w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało organom miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rakszawa

Data wytworzenia: 2022-01-10

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2022-01-10

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2022-01-10