Stanowisko ds. podziału nieruchomości w Referacie Infrastruktury (19.03.2019)

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. podziału nieruchomości w Referacie Infrastruktury
w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba.

W ramach ogłoszonego naboru na stanowisko ds. podziału nieruchomości do Urzędu Miasta Siemiatycze wpłynęła jedna oferty, które nie spełniła wymagań formalnych.

Burmistrz Miasta Siemiatycze
Piotr Siniakowicz

Siemiatycze, dnia 15 kwietnia 2019 r.


Burmistrz Miasta Siemiatycze
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. podziału nieruchomości
w Referacie Infrastruktury
w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze – 1/1 etatu

 

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe o kierunku architektura i urbanistyka, budownictwo, geodezja, gospodarka przestrzenna,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) biegła znajomość obsługi komputera (Excel, Word) oraz urządzeń biurowych,
7) znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
8) minimum trzy lata stażu pracy w administracji publicznej, w tym udokumentowany 2-letni, czynny udział w procesie przygotowania decyzji zatwierdzającej projekty podziałów lub przygotowania decyzji zatwierdzającej postępowanie rozgraniczeniowe lub przygotowania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

II. Wymagania dodatkowe:

1)   odbyte kursy i szkolenia w zakresie zadań przewidzianych do wykonywania na stanowisku pracy,
2)   posiadanie uprawnień architektoniczno-urbanistycznych lub budowlanych lub geodezyjnych,
3)   doświadczenie w zakresie zagospodarowania przestrzennego i budownictwa,
4)   dobra znajomość programów stosowanych na stanowisku,
5)   znajomość regulacji prawnych z zakresu administracji samorządowej,
6)   dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w zespole, samodzielność, zaangażowanie w wykonywane działania, łatwość pisania i swoboda wypowiedzi.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Prowadzenie spraw dotyczących podziału nieruchomości wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:
a) przygotowanie opinii o możliwości podziału nieruchomości,
b) przygotowanie decyzji zatwierdzającej projekty podziałów,
c) przekazywanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału do ewidencji gruntów.

2) Prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczenia nieruchomości, a w szczególności:
a) przygotowanie postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
b) przygotowanie decyzji zatwierdzającej postępowanie rozgraniczeniowe,
c) przekazywanie akt sprawy z rozgraniczenia do sądu w przypadku nie rozstrzygnięcia  w trybie administracyjnym.
3) Prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:
a) przygotowanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy,
b) wprowadzanie wydanych decyzji do rejestru decyzji o warunkach zabudowy.
4) Prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic i placów.
5) Prowadzenie spraw z zakresu scalenia i wymiany gruntów.
6) Przygotowanie projektów uchwał i opinii stosownie do wytycznych wynikających z nadania nazewnictwa ulic placów.
7) Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
8) Przestrzeganie wymagań prawnych oraz wymagań normy PN-EN ISO 9001.
9) Przygotowanie i archiwizacja  dokumentacji prowadzonej na stanowisku.
10) Sporządzanie sprawozdań GUS oraz sprawozdań z realizacji zadań wynikających z zakresu czynności.

IV. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) życiorys zawodowy– CV;
3) podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że jest obywatelem polskim;
4) kwestionariusz osobowy;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe i kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;*
6) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o kontynuacji zatrudnienia;*
7) dokumenty potwierdzające 2-letni, czynny udział w procesie przygotowania decyzji zatwierdzającej projekty podziałów lub przygotowania decyzji zatwierdzającej postępowanie rozgraniczeniowe lub przygotowania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;*
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem.*

V. Warunki pracy:

Miejsce wykonywania pracy (adres): Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, siedziba komórki organizacyjnej (piętro, winda): Referat Infrastruktury, 1 piętro bez możliwości korzystania z windy, praca biurowa, w tym przy komputerze, praca w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wyniósł co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. podziału nieruchomości w Urzędzie Miasta Siemiatycze” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Siemiatycze (parter) lub wysłać na adres Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia dokumentów w Urzędzie lub dostarczenia przesyłki do Urzędu.

Kwestionariusz osobowy, druki oświadczeń kandydata można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Urząd Miasta – Wolne stanowiska.

Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2.

Burmistrz Miasta Siemiatycze
Piotr Siniakowicz

Siemiatycze, dnia 19 marca 2019 r.                          

* kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Siemiatycze: adres       e-mail: iod@siemiatycze.eu , tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. podziału nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia;
4) dostęp do państwa danych osobowych będą posiadali upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Siemiatycze oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)) oraz przewidziany w § 17 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Siemiatycze;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym, niezbędnym dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko ds. podziału nieruchomości; nie podanie danych wyklucza z procesu rekrutacji;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Oleszczuk

Data wytworzenia: 2019-03-19

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Modyfikujący: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2019-04-15

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2019-03-19