Stanowisko ds. promocji w Referacie Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki (12.03.2019)

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na

stanowisko ds. promocji
(nazwa stanowiska)
w Referacie Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki
(nazwa komórki organizacyjnej)

w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

 

Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Edyta Maria Piasecka, zam. Siemiatycze.

Pani Edyta Maria Piasecka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz zdobyła największa liczbę punktów wykazując się największą wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do realizacji zadań na stanowisku ds. promocji.

Burmistrz Miasta Siemiatycze
Piotr Siniakowicz

Siemiatycze, dnia 3 kwietnia 2019 r.                              


Burmistrz Miasta Siemiatycze
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. promocji
w Referacie Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki
w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze – 1/1 etatu

 

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: dziennikarstwo, filologia polska, edytorstwo, marketing, public relations,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) biegła znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet) oraz urządzeń biurowych.

II. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność redagowania tekstów („lekkie pióro”, doskonałe posługiwanie się językiem polskim, znajomość zasad polskiej ortografii i interpunkcji),
2) umiejętność pracy w zespole,
3) zdolność samoorganizacji pracy własnej,
4) dyspozycyjność,
5) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność,
6) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
7) umiejętność wykonywania materiałów fotograficznych i audiowizualnych z wydarzeń, akcji, imprez,
8) znajomość programów graficznych, umiejętność przygotowywania grafiki na potrzeby projektów www.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta.
2) Inicjowanie, organizowanie i udział w przedsięwzięciach nastawionych na rozwój turystyki i promocję miasta.
3) Opracowywanie materiałów na stronę internetową miasta Siemiatycze.
4) Bieżące współadministrowanie serwisu internetowego miasta w powierzonym zakresie.
5) Opracowywanie materiałów do Siemiatyckiego Informatora Miejskiego.
6) Przygotowanie drukowanych wydawnictw i materiałów o charakterze promocyjno- turystycznym, z wykorzystaniem różnych metod i technik promocyjnych, sieci internetowej, przygotowywanie tekstów do tych wydawnictw oraz nadzór nad realizacją zamówień.
7) Współpraca w zakresie rozwoju turystyki i promocji miasta z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, mediami oraz innymi organizacjami i instytucjami w kraju i poza granicami kraju.
8) Kreowanie i promowanie nowych atrakcji i produktów turystycznych Siemiatycz, współdziałanie z branżą turystyczną w tym zakresie.
9) Inicjowanie, organizowanie i udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz z zakresu promocji, organizacja stoisk.
10) Przygotowanie miejskiego kalendarza wydarzeń, w tym m.in. współpraca z jednostkami miejskimi w tym zakresie.
11) Zakup i wydawanie materiałów promocyjnych.
12) Współpraca z innymi jednostkami poprzez podejmowanie działań mających na celu zapewnienie udziału miasta w obcych wydarzeniach promocyjnych.
13) Nawiązywanie, utrzymywanie i poszerzanie współpracy z mediami, w tym m.in. organizacja konferencji prasowych i innych spotkań.
14) Prowadzenie spraw związanych z współpracą z miastami partnerskimi – realizacja projektów wymiany, udział i organizacja wizyt delegacji zagranicznych.
15) Organizacja wyjazdów zagranicznych przedstawicieli miasta.
16) Opracowywanie planów współpracy, w tym harmonogramów ich realizacji oraz kosztów z nich wynikających.
17) Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, prowadzenie ewidencji wydatków związanych z realizowaną współpracą, w tym prognozowanie i planowanie wydatków.
18) Wnioskowanie o udział miasta w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych, o charakterze nieinwestycyjnym.
19) Realizacja spraw związanych z prowadzeniem ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
20) Planowanie i udział w realizacji kampanii promocyjno-turystycznych miasta, w tym m.in. przygotowywanie projektów graficznych banerów i billboardów zewnętrznych, realizacja kampanii w mediach oraz w Internecie.
21) Współorganizacja i udział w wydarzeniach miejskich, sesjach, spotkaniach, naradach, festynach, obchodach świąt narodowych, lokalnych rocznic, uroczystościach miejskich, w tym obsługa fotograficzna.
22) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Siemiatycze oraz miejskimi jednostkami w zakresie działalności informacyjnej.
23) Przygotowywanie pism/zaproszeń/życzeń itp. urzędowych i okolicznościowych.
24) Przygotowywanie i prowadzenie rejestru zamówień w zakresie powierzonych zadań.

IV. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) życiorys zawodowy– CV;
3) podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że jest obywatelem polskim;
4) kwestionariusz osobowy;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe i kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;*
6) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o kontynuacji zatrudnienia;*
7) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem. *

V. Warunki pracy:

Miejsce wykonywania pracy (adres): Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, siedziba komórki organizacyjnej (piętro, winda): Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki, parter (od strony ul. Pałacowej), praca biurowa, w tym przy komputerze i drukarce, ksero oraz praca w terenie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wyniósł co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. promocji w Urzędzie Miasta Siemiatycze” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Siemiatycze (parter) lub wysłać na adres Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze w terminie do dnia 22 marca 2019 r.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia dokumentów w Urzędzie lub dostarczenia przesyłki do Urzędu.

Kwestionariusz osobowy, druki oświadczeń kandydata można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Urząd Miasta – Wolne stanowiska.

Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2.

Burmistrz Miasta Siemiatycze
Piotr Siniakowicz

Siemiatycze, dnia 12 marca 2019 r.                          

 

* kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Siemiatycze: adres e-mail: iod@siemiatycze.eu , tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. promocji na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia;
4) dostęp do państwa danych osobowych będą posiadali upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Siemiatycze oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)) oraz przewidziany w § 17 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Siemiatycze;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym, niezbędnym dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko ds. promocji; nie podanie danych wyklucza z procesu rekrutacji;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Oleszczuk

Data wytworzenia: 2019-03-12

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-04-03

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-03-12