Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu sportu

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU SPORTU

działając na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Nr V/23/11 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 68, poz. 777)

Burmistrz Miasta Siemiatycze
ogłasza konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu sportu

 

I. PRZEDMIOT KONKURSU

Wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu sportu w zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcia wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
4) promocji sportu i aktywnego stylu życia;
5) umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej dla jak największej liczby mieszkańców miasta Siemiatycze.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Przyznanie dotacji następuję na zasadzie wspierania wykonania zadania publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm).
2. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekroczyć 80 % kosztów finansowych realizacji całości zadania, przy założeniu, że:
1) oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu zadania, z czego wkład finansowy musi wynieść co najmniej 10 % wartości zadania,
2) wkład własny może być wniesiony w całości ze środków finansowych (środki własne, inne źródła finansowania, opłaty adresatów zadania) lub ze środków finansowych i wkładu niefinansowego, w proporcjach wymienionych w punkcie 1,
3) wkład niefinansowy może stanowić:
a) wkład osobowy – nieodpłatna, dobrowolna praca, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji,
b) wkład rzeczowy  przy czym  kalkulacja wartości wkładu rzeczowego dokonywana jest jedynie w zakresie w jakim wkład ten będzie w rzeczywistości wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego i powinna opierać się na cenach rynkowych.
4) stawki godzinowe do wyceny wkładu osobowego są określone w następujący sposób:
- w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych: maksymalnie 15 zł/godz.,
- w przypadku prac specjalistów: maksymalnie 25 zł/godz.,

III. TERMIN REALIZACJI ZADAŃ

Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, które mają być realizowane w terminie od  lutego 2019 r. do grudnia 2019 r.

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA: 140 000 PLN.

Przyznane z budżetu Miasta dofinansowanie zostanie przekazane beneficjentowi na poczet poniesienia kosztów realizacji zadania.

V. TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Oferty, zgodnie ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300), należy składać w terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku w Okienku Podawczym Urzędu Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowej 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu sportu” lub przesłać na adres: Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze (decyduje data wpływu).

2. Oferta winna zawierać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego.


VI. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW:

1. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

1) są związane z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,
2) zostały uwzględnione w kosztorysie zadania,
3) zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,
4) odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego finansowaniem,
5) zostały poniesione w okresie realizacji zadania publicznego,
6) są poparte właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

2. Ze środków Miasta Siemiatycze mogą być pokryte następujące koszty:

1) koszty merytoryczne w tym koszty promocji np: wynagrodzenia trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących zadania (jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu), wynagrodzenia innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby realizacji działań w ramach projektu, wydatki związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania np. materiały szkoleniowe, wynajem sal, niezbędny dla beneficjentów sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazdy beneficjentów, trenerów i ekspertów, nagrody dla beneficjentów w konkursach.
2) koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne, np. koordynacja projektu, wykonanie prac administracyjnych, księgowych, opłaty za tel., internet, opłaty pocztowe, czynsz,  opłaty za przelewy bankowe, koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania do wysokości 15% dotacji.

3. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania, a także na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

VII. OCENA OFERT

1. Ocena formalna polega na sprawdzeniu prawidłowości oraz kompletności oferty.
2. Do oceny merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert  Burmistrz powołuje Komisję Konkursową.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1) pracownicy Urzędu Miasta w Siemiatyczach,
2) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe,
4. W skład Komisji nie będą powoływane osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o dotację oraz pozostające z nimi w relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
5. Członkowie Komisji przed przystąpieniem do oceny składają oświadczenia o bezstronności do protokołu komisji. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na brak bezstronności lub interesowności członka Komisji opiniującego podlega on wyłączeniu z prac Komisji.
6. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
1) znaczenie zadania dla Miasta Siemiatycze;
2) zgodność oferty z celem publicznym określonym w § 1 ust. 2 uchwały Nr V/23/11 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 68, poz. 777);
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację zadań;
5) przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów realizacji zadania w związku z zakresem rzeczowym;
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta;
7) dotychczasowe wykorzystanie przez oferenta wsparcia finansowego z budżetu Miasta Siemiatycze.

VIII. WYBÓR OFERT

1. Ze swoich prac komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Burmistrzowi Miasta Siemiatycze. Po zapoznaniu się z opinią komisji Burmistrz rozstrzyga konkurs i dokonuje wyboru oferty.
2. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

IX. ZAWARCIE UMOWY I PRZEKAZANIE ŚRODKÓW

1. Podmioty, których oferty zostały wybrane, przedkładają do Urzędu Miasta Siemiatycze zaktualizowany harmonogram i kosztorys wykonania zadania, celem zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania.
2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru, stanowiącego załącznik do Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 19 sierpnia 2016 r. poz. 1300).
3. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony (Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę) we wskazanym w umowie terminie.
4. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zleceniodawcy w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących podmiotu wnioskującego (zmiana reprezentacji organizacji, siedziby, nr rachunku bankowego, itp.) lub realizowanego zadania (np. miejsca i terminu realizacji zadania) kierując wniosek do Urzędu Miasta Siemiatycze
6. Zmiany, o których mowa są wprowadzane do umowy aneksem.
7. Informacje o zmianach powinny być podpisane przez osoby upoważnione, dla których upoważnienie wynika z KRS lub innego rejestru lub ewidencji.

X. KONTROLA WYKONANIA ZADANIA:

1. Kontroli i oceny wykonania zadania i postanowień umowy dokonują upoważnieni według właściwości pracownicy Urzędu zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.
2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
3. W trakcie czynności kontrolnych sprawdzane są:

1) stan realizacji zadania;
2) efektywność i rzetelność oraz jakość wykonania zadania;
3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizacje zadania;
4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

XI. SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

1. Zleceniobiorca ma obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania.
2. Rozliczenia zadania i zwrot niewykorzystanych środków należy dokonać zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300) w terminie 15 dni od zakończenia realizacji, a jeżeli zadanie będzie realizowane do 31 grudnia 2018 r. w terminie do 31 stycznia 2019 r.
3. Do sprawozdania nie załącza się oryginałów faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
4. Wszystkie oryginały dokumentów powinny być wystawione na Zleceniobiorcę i zawierać trwały opis zgodnie z następującym wzorem: „Kwota w wysokości...zł została opłacona z dotacji Miasta Siemiatycze, zgodnie z umową nr...z dnia...Dotyczy pozycji nr...kosztorysu”.
5. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdania w terminie określonym w umowie, pracownik przygotowuje pisemne wezwanie do złożenia sprawozdania w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
6. Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą do rozwiązania umowy oraz zwrotu dotacji.

BURMISTRZ
Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2019-01-09

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-01-28

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-01-09