Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (PV Siemiatycze 2) o łącznej mocy do 40 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 2386, 2393, 2385, 2389, 2391, 2397, 2396, 2392, 2398, oraz 2388, 2395 obręb: Siemiatycze 2 miasto Siemiatycze.

Burmistrz Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

Siemiatycze, 17 lipca 2023 r.

IF.6220.9.2023

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.,  dalej zwanej ustawą ooś),

zawiadamiam strony postępowania

o wydanej w dniu 17.07.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (PV Siemiatycze 2) o łącznej mocy do 40 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 2386, 2393, 2385, 2389, 2391, 2397, 2396, 2392, 2398,  oraz 2388, 2395 obręb: Siemiatycze 2 miasto Siemiatycze.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowej 2, w pokoju nr 2 w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres urzad@siemiatycze.eu.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z     art. 74 ust. 3 ustawy ooś  oraz art. 49 k.p.a. – obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze – http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Urzad/wykazdanychosrodowiskuijegoochronie/wykaz-danych-o-srodowisku-i-jego-ochronie.html na okres 14 dni od dnia zamieszczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze w dniu 17.07.2023 r.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA


Siemiatycze, 20 czerwca 2023 r.

Burmistrz Miasta Siemiatycze
Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

IF.6220.9.2023

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm., zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. zwanej dalej ustawą ooś) zawiadamiam strony postępowania, iż postępowanie dowodowe z wniosku firmy Wind T9 Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowo 72, 76-113 Postomino w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pt. „budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Siemiatycze 2) o łącznej mocy do 40 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 2386, 2393, 2385, 2389, 2391, 2397, 2396, 2392, 2398,  oraz 2388, 2395 obręb: Siemiatycze 2 miasto Siemiatycze”.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam, iż przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym opinii/uzgodnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach,  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowej 2, w pokoju nr 2 w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres urzad@siemiatycze.eu.

Po upływie wskazanego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. przewidywany ostateczny termin załatwienia ww. sprawy ustala się do 20.07.2023 r.

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w sytuacji, kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 K.p.a. ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a. (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ewentualne ponaglenie musi zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 K.p.a.).

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy  pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy uooś oraz art. 49 k.p.a. - obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze – http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Urzad/wykazdanychosrodowiskuijegoochronie/wykaz-danych-o-srodowisku-i-jego-ochronie.html

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze w dniu 20.06.2023 r.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA


Siemiatycze, 16 czerwca 2023 r.

BURMISTRZ MIASTA SIEMIATYCZE
Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

IF.6220.9.2023

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3   ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamiam strony postępowania, iż postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (PV Siemiatycze 2) o łącznej mocy do 40 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 2386, 2393, 2385, 2389, 2391, 2397, 2396, 2392, 2398,  oraz 2388, 2395 obręb: Siemiatycze 2 miasto Siemiatycze. Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to 16.07.2023 r.

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) [1];
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) [2].

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowej 2, w pokoju nr 2 w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres urzad@siemiatycze.eu

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy  pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z   art. 74 ust. 3 ustawy uooś oraz art. 49 k.p.a. - obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze i na stronie     Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze  - http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Urzad/wykazdanychosrodowiskuijegoochronie/wykaz-danych-o-srodowisku-i-jego-ochronie.html

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze w dniu 16.06.2023 r.

Z Up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

 

[1] Bezczynność organu oznacza, że mimo upływu terminu sprawa nie została załatwiona. Ogólne terminy załatwiania spraw określa art. 35 k.p.a.. Co do zasady, jeśli potrzebne jest postępowanie wyjaśniające, sprawa powinna być załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca, a jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

[2] Z przewlekłością postępowania mamy do czynienia, gdy postępowanie trwa dłużej niż jest potrzebne do załatwienia sprawy (np. przedłużono termin na załatwienie sprawy, ale podejmowane czynności są nieefektywne, pozorne – np. organ przeprowadza dowodowy niemające dla sprawy znaczenie).


BURMISTRZ MIASTA SIEMIATYCZE
17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 2

Siemiatycze, 23 maja 2023 r.

IF.6220.9.2023

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. zwanej dalej ustawą ooś), Burmistrz Miasta Siemiatycze zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 19.04.2023 r. na żądanie strony firmy Wind T9 Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowo 72, 76-113 Postomino, reprezentowanej przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (PV Siemiatycze 2) o łącznej mocy do 40 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 2386, 2393, 2385, 2389, 2391, 2397, 2396, 2392, 2398,  oraz 2388, 2395 obręb: Siemiatycze 2 miasto Siemiatycze.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Siemiatycze.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.). Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy uooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Siemiatyczach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowej 2, w pokoju nr 2 w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres urzad@siemiatycze.eu

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W świetle art. 33 k.p.a., strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze -http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Urzad/wykazdanychosrodowiskuijegoochronie/wykaz-danych-o-srodowisku-i-jego-ochronie.html na okres 14 dni od dnia zamieszczenia. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze w dniu 23.05.2023 r.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Henryk Tomasz Czmut

Z-ca BURMISTRZA

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1) administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2;

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta Siemiatycze adres e-mail: iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: strony postępowania i organy opiniujące zgonie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  oraz operator pocztowy;

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania;

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Lipińska

Data wytworzenia: 2023-05-23

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2023-07-17

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2023-05-23