Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (PV Siemiatycze 2) o łącznej mocy do 40 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 2386, 2393, 2385, 2389, 2391, 2397, 2396, 2392, 2398, oraz 2388, 2395 obręb: Siemiatycze 2 miasto Siemiatycze.

BURMISTRZ MIASTA SIEMIATYCZE
17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 2

Siemiatycze, 23 maja 2023 r.

IF.6220.9.2023

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. zwanej dalej ustawą ooś), Burmistrz Miasta Siemiatycze zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 19.04.2023 r. na żądanie strony firmy Wind T9 Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowo 72, 76-113 Postomino, reprezentowanej przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (PV Siemiatycze 2) o łącznej mocy do 40 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 2386, 2393, 2385, 2389, 2391, 2397, 2396, 2392, 2398,  oraz 2388, 2395 obręb: Siemiatycze 2 miasto Siemiatycze.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Siemiatycze.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.). Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy uooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Siemiatyczach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowej 2, w pokoju nr 2 w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres urzad@siemiatycze.eu

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W świetle art. 33 k.p.a., strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze -http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Urzad/wykazdanychosrodowiskuijegoochronie/wykaz-danych-o-srodowisku-i-jego-ochronie.html na okres 14 dni od dnia zamieszczenia. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze w dniu 23.05.2023 r.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Henryk Tomasz Czmut

Z-ca BURMISTRZA

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1) administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2;

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta Siemiatycze adres e-mail: iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: strony postępowania i organy opiniujące zgonie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  oraz operator pocztowy;

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania;

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Lipińska

Data wytworzenia: 2023-05-23

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2023-05-23

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2023-05-23