Zawiadomienie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: prowadzeniu punktu zbierania odpadów złomu stalowego, złomu metali kolorowych, baterii akumulatorowych, tworzyw sztucznych oraz wiązki kabli elektrycznych

Burmistrz Miasta Siemiatycze
17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 2

Siemiatycze, 24 października  2019 r.

GK.6220.6.2019

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)., zawiadamiam, że w dniu 24 października  2019 r. została wydana decyzja GK.6220.6.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: prowadzeniu punktu zbierania odpadów złomu stalowego, złomu metali kolorowych, baterii akumulatorowych, tworzyw sztucznych oraz wiązki kabli elektrycznych na terenie posesji przy ul. Ciechanowieckiej 29 w Siemiatyczach na działkach o nr ewid. 1805/5, 1806/10, 1806/11.    

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się z wydaną decyzją i zebranym materiałem dowodowym w sprawie (wraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach a także Dyrektora Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko niniejszego przedsięwzięcia) w Urzędzie Miasta Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 116, w godzinach pracy urzędu.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca Burmistrza

Otrzymują:

  1. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze
  3.  a/a

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Suchota

Data wytworzenia: 2019-10-25

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-10-29

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-10-25