Zarządzenie Nr 271/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2021-01-27 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, na rok 2021

Data wydania 2021-01-27
Tytuł w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, na rok 2021
Numer 271/21

Zarządzenie Nr 271/2021
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 70a ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) po uwzględnieniu wniosków dyrektorów szkół i przedszkoli zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 70a ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela. Ze środków finansowych, wyodrębnionych w budżecie Miasta Siemiatycze na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowane będą następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikających z potrzeb przedszkoli i szkół:

1) kształcenie na studiach podyplomowych, studiach wyższych i kursach kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu i prowadzenia dodatkowych zajęć w zakresie:
a) języka angielskiego;
b) przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
c) wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w nauczaniu;
d) pracy z dzieckiem niepełnosprawnym;
e) terapii pedagogicznej;
f) wiedzy o społeczeństwie.
2) udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadanie statutowe obejmuje doskonalenie zawodowe nauczycieli;
3) szkolenia uwzględniające podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa;
4) działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobierane przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 1 500 zł, jednak nie więcej niż wysokość faktycznie poniesionych kosztów za semestr nauki, dla jednego nauczyciela.
§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

 

Załączniki do treści

  • Zarządzenie 271.pdf (PDF, 29,09 KB) Podgląd załącznika

    ZARZĄDZENIE NR 271/2021 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, na rok 2021

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Anasińska

Data wytworzenia: 2021-01-27

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-01-27

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-01-27