Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2;

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań przez Urząd Miasta Siemiatycze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  );

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania a w przypadku zbierania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, także do  usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody; 

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia sprawy;

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Data wytworzenia: 2018-05-24

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-08-06

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2018-05-24