Budowa zespołu pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego

Siemiatycze, 09 grudnia 2019 r.
Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

IF.271.7.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane, pod nazwą: „Budowa zespołu pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”
Termin na składanie ofert w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa zespołu pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”, upłynął w dniu 09 grudnia 2019 r. o godz. 11:00. Do tego czasu nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
Burmistrz Miasta Siemiatycze
mgr Piotr Siniakowicz

Ogłoszenie nr 540252071-N-2019 z dnia 21-11-2019 r.
Siemiatycze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567484-N-2019
Data: 01/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Siemiatycze, Krajowy numer identyfikacyjny 50658953000000, ul. ul. Pałacowa  2, 17-300  Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6565800, 6565815, e-mail urzad@siemiatycze.eu, faks 856 565 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-25, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-09, godzina: 11:00,

BURMISTRZ
mgr Piotr SiniakowiczOgłoszenie nr 540195357-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.
Siemiatycze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567484-N-2019
Data: 01/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Siemiatycze, Krajowy numer identyfikacyjny 50658953000000, ul. ul. Pałacowa  2, 17-300  Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6565800, 6565815, e-mail urzad@siemiatycze.eu, faks 856 565 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-18, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-25, godzina: 11:00,

BURMISTRZ
mgr Piotr SiniakowiczSiemiatycze, 17 września 2019 r.

IF.271.7.2019

Zamawiający:

Miasto Siemiatycze
ul.Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy zamówienia pod nazwą:

Budowa zespołu pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego

Zamawiający informuje, że w związku z zadanymi pytaniami dot. treści SIWZ, przedłuża termin składania ofert do dnia 25.11.2019 r. do godziny 11:00. Tym samym otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2019 r. o godz. 11:30.

BURMISTRZ
mgr Piotr SiniakowiczSiemiatycze, 20 sierpnia 2019 r.
IF.271.7.2019

Zamawiający:
Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dotyczy zamówienia pod nazwą:
Budowa zespołu pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego

Zamawiający informuje, że w związku z zadanymi pytaniami dot. treści SIWZ, przedłuża termin składania ofert do dnia 18.09.2019 r. do godziny 11:00. Tym samym otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2019 r. o godz. 11:30.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz


Ogłoszenie nr 540173176-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Siemiatycze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567484-N-2019
Data: 01/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Siemiatycze, Krajowy numer identyfikacyjny 50658953000000, ul. ul. Pałacowa  2, 17-300  Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6565800, 6565815, e-mail urzad@siemiatycze.eu, faks 856 565 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-28, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-18, godzina: 11:00,

BURMISTRZ
mgr Piotr SiniakowiczOgłoszenie nr 567484-N-2019 z dnia 2019-07-01 r.

Burmistrz Miasta Siemiatycze: Budowa zespołu pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Tytuł projektu: "Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego" Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Siemiatycze, krajowy numer identyfikacyjny 50658953000000, ul. ul. Pałacowa  2 , 17-300  Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6565800, 6565815, e-mail urzad@siemiatycze.eu, faks 856 565 803.
Adres strony internetowej (URL): https://siemiatycze.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówieni
Tak
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Siemiatycze , ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zespołu pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego.”
Numer referencyjny: IF.271.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach zamówienia wykonany zostanie następujący zakres prac: A. Zespół pawilonów Zaprojektowano zespół pawilonów handlowych, jednokondygnacyjnych o konstrukcji stalowej, modułowej obudowanej płytami warstwowymi składający się z szeregu pięciu pawilonów usłu-gowych U1-U5, pawilonu sanitarnego S, altany śmietnikowej Sm oraz wiaty do handlu W1. Za-budowę uzupełnia wiata do handlu warzywami W2 Pawilony handlowe Każdy pawilon składa się z dwóch modułów. Zastosowano moduły o szerokości 3,0m; 3,2m oraz 2,0m. W każdym pawilonie handlowym zaprojektowano pomieszczenie handlowe oraz pomieszczenie zaplecza. Pawilony zaprojektowano do jednoczesnego przebywania do 4 osób. Pawilon sanitarno-gospodarczy Pawilon składa się z trzech modułów. Zastosowano moduły o szerokości 3,0m i 2,0m. W pawi-lonie sanitarnym zaprojektowano WC damskie, WC męskie, WC dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie gospodarcze Dane charakterystyczne budynków 1) Długość zespołu pawilonów (U1-U5, S, Sm, W1) 53,64m 2) Szerokość zespołu pawilonów (U1-U5, S, Sm, W1) 4,75m 3) Długość wiaty W2 8,80m 4) Szerokość wiaty W2 6,00m 5) Ilość kondygnacji I 6) Wysokość budynku 3,15m Pawilony posiadają sztywną podłogę wykonaną z profili gorącowalcowanych HEA100. Kon-strukcję nośną tworzą ramy wykonane z profili zamkniętych – Rk100x3. Pokrycie stanowi płyta warstwowa montowana do jednoprzęsłowych płatwi stalowych Rp100x50x3 wykonanych z profili zamkniętych. Pawilony U1-U5, pawilon sanitarny S, oraz częściowo altana śmietnikowa obudowane są płytą warstwową. Konstrukcję nośną wiat stanowią ramy wykonane z profili zamkniętych – Rk100x3. Pokrycie wiat oraz altany śmietnikowej stanowi blacha trapezowa montowana do wieloprzęsłowych płatwi stalowych C100x48x2. Elementy stalowe (oprócz płatwi dachowych) należy pomalować wg wytycznych producenta, zgodnie z zaleceniami ochrony przeciwpożarowej – klasa odporności ogniowej R30. Posadowienie pawilonów, altany i wiat zaprojektowano na fundamentach bezpośrednich w po-staci stóp fundamentowych. B. Utwardzenie terenu W ramach inwestycji projektowany jest plac wokół projektowanych budynków. Nawierzchnia placu na przeważającej części usytuowana jest w miejscu istniejącego placu o nawierzchni asfaltowej. Mała jego część zlokalizowana jest na istniejącym terenie gruntowym. Projektowane nawierzchnie należy dowiązać sytuacyjnie i wysokościowo do pozostałej części istniejącej nawierzchni placu asfaltowego, istniejących chodników wokół budynku handlowego oraz nawierzchni projektowanego parkingu. Konstrukcje nawierzchni placu: - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr 25 cm stabilizowanego mechanicznie - warstwa mrozoochronna – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm. Chodniki - kostka brukowa betonowa gr. 6cm bezfazowa - podsypka piaskowa gr. 5 cm - warstwa mrozoochronna – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm Nawierzchnię chodnika należy obramować obrzeżem betonowym o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej. Odwodnienie Powierzchniowe do projektowanego odwodnienia liniowego i wpustu deszczowego. Zieleń Tereny zieleni zlokalizowane wokół projektowanej nawierzchni utwardzonej należy pokryć warstwą ziemi urodzajnej gr 10 cm.. Od strony rzeki należy wykonać skarpy ziemne o pochyleniu 1:1,5 C. Instalacje elektryczne - zakres prac obejmuje: - instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego - instalację oświetlenia zewnętrznego, - instalację gniazd ogólnego przeznaczenia, - instalację zasilania grzejników elektrycznych, - instalację zasilania przepływowych ogrzewaczy wody, - instalację oświetlenia zewnętrznego, - instalację odgromową, - instalację uziomu otokowego, - instalację przeciwporażeniową, - instalację fotowoltaiczną D. Instalacje WOD.-KAN - projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje: - instalacje wody zimnej pawilonu sanitarnego - instalacje ciepłej wody użytkowej wykorzystującej podgrzewacze elektryczne pawilonu sani-tarnego - instalacje kanalizacji sanitarnej pawilonu sanitarnego - kanalizację deszczową. - instalacja c.o. - ogrzewanie zespołu pawilonów handlowych i pawilonu sanitarnego s projektuje - się poprzez elektryczne statyczne piece akumulacyjne 3. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia 1. Wszystkie roboty budowlane wykonywać należy zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych '', polskimi normami oraz sztu-ką budowlaną. 2. W trakcie budowy zachować warunki prowadzenia prac zawarte w dokumentach praw-nych dotyczących przedmiotowej Inwestycji. 3. Prace budowlane prowadzić pod bezpośrednim nadzorem uprawnionego kierownika bu-dowy. 4. Wszelkie ew. zmiany przestrzenne i materiałowe należy uzgodnić z projektantem, przed podjęciem czynności na budowie. 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w trakcie realizacji inwestycji, należy wezwać projektanta, w celu uzgodnień projektowych w ramach nadzorów autorskich. 6. Zachować i stosować wszystkie przepisy BHP w trakcie prowadzenia robót budowla-nych. 7. Materiały stosowane przy realizacji robót muszą posiadać aktualne certyfikaty lub świa-dectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. 8. W czasie stosowania środków chemicznych do zabezpieczeń elementów konstrukcji obiektu należy przestrzegać przepisów ppoż. i BHP oraz postępować zgodnie z wytycz-nymi zawartymi w instrukcji producenta. 9. Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku winny być odebrane przez Inspekto-ra nadzoru i potwierdzone stosownymi wpisami do Dziennika Budowy. 10. Całość robót winna być wykonana przez wykwalifikowanych robotników pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 11. Oprócz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowiązują uwagi i objaśnienia za-mieszczone na poszczególnych rysunkach w części graficznej opracowania, oraz w pro-jektach branżowych. 12. Zakres robót obejmuje również wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę, w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazanie ich Zama-wiającemu. 13. Ilekroć opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, lub przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne opisywanym i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „lub równoważne”. Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej o parametrach i właści-wościach takich samych bądź lepszych niż określono w SIWZ. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż ofe-rowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 14. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowa-ne dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zama-wiającego. 15. Wymóg dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych wynikający z art. 29 ust. 5 ustawy pzp, został określony w dokumentacji projektowej. 16. Wymagania techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia określone zostały w szcze-gółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45262210-6
45223100-7
45432120-1
45421160-3
45443000-4
45421000-4
45233130-9
45100000-8
45110000-1
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45420000-7
45400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  16   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 1.1. Na podstawie art. 29 ust 3a, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeśli wykonywanie tych czynności, polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.): a) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, b) betonowanie, c) zbrojenie, e) montaż konstrukcji stalowych f) instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów, g) izolacja cieplna, h) roboty ogólnobudowlane, i) roboty instalacyjne elektryczne, j) roboty w zakresie instalacji elektrycznych, k) instalacje zasilania elektrycznego, l) instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego, m) instalacje elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych, n) ochrona odgromowa, o) roboty instalacyjne hydrauliczne, p) roboty instalacyjne kanalizacyjne, q) roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych, 1.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a: wykonawca przed przejęciem terenu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę i podwykonawców przy realizacji zamówienia, o których mowa w punkcie 1., wraz z informacją o podstawie zatrudnienia (umowa o pracę) ze wskazaniem wykonywanych czynności. Bez spełnienia tych wymogów, osoby nie będą mogły przebywać na placu budowy, a więc nie będą mogły wykonywać prac, z winy Wykonawcy. W przypadku zmiany, wskazanych w wykazie pracowników, Wykonawca, każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania na piśmie Zamawiającego (zaktualizowania wykazu), przed wprowadzeniem pracownika na budowę. 1.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o przypadku uzasadnionego podejrzenia zawarcia z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowy cywilnoprawnej zamiast wymaganej umowy o pracę. Zamawiający ma prawo w każdym momencie trwania umowy skontrolować osoby wykonujące czynności na placu budowy. Osoba kontrolowana powinna okazać dokument stwierdzający jej tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu lub stwierdzenia niezgodności osób przebywających na budowie z wykazem osób, osoba taka nie będzie mogła dalej przebywać na terenie budowy. Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu i aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne wskazane w IPU stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 2. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów. a) Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm) . Nazwy materiałów wskazane w dokumentacji podano jako przykładowe i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji zamówienia Wykonawcy mogą stosować materiały innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w dokumentacji lub ten standard podwyższają. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. b) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. c) Podczas prowadzenia robót muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP. 3. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wraz z dokumentacją odbiorową zadania, wszystkie atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne, w tym instrukcje.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego wykonanego w konstrukcji stalowej, modułowej. Dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego: 1. kierownik budowy – posiadający odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu budową lub robotami w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, 2. kierownik robót sanitarnych – posiadający odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień. 3. kierownik robót elektrycznych – posiadający odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Przez „uprawnienia” rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie odpowiednim do realizacji przedmiotu zamówienia, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy lub uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).* Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli jego zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w niniejszym rozdziale musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie a żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć (na wezwanie): 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć również formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach: o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm) 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr rachunku: 15 1240 5211 1111 0010 3200 7962 (Pekao S.A) z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu IF.271.7.2019 na roboty budowlane pn.: Budowa zespołu pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu …” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XI. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, zgodnie z aktualnym brzmieniem tych przepisów. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w formie aneksu, zgodnie z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy prawa zamówień publicznych i określa warunki takiej zmiany tj.: 1) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku: a) winy ZAMAWIAJĄCEGO, b) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zacho-wania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie ze-wnętrzne: - o charakterze niezależnym od stron, - którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówie-nia publicznego, - którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowa-niu należytej staranności, - którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: - powódź, pożar, - wichury, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla ob-szaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, - inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również: - zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, - nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, - promieniowanie lub skażenia, - nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używa-niu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe, - wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na choroby zakaźne lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w licz-bie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. c) pozyskania koniecznych dodatkowych uzgodnień lub uzyskania dodatko-wych decyzji (np.: uzgodnienia ewentualnych projektów zamiennych, uzy-skanie decyzji pozwolenia na wycinkę drzew w przypadku wystąpienia ko-lizji z drzewami nieujętymi w projekcie budowlanym itp.) d) działania osób trzecich (np. protestów społecznych mieszkańców), które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuowanie prac, e) wystąpienia zdarzeń, na które podmioty uczestniczące w realizacji zadania inwestycyjnego nie mają wpływu, takich jak zmiana warunków atmosfe-rycznych uniemożliwiająca zachowanie technologii robót czy kontynuację prac, zdarzenia o charakterze katastrof, f) wystąpieniem niesprzyjających warunków pogodowych, które uniemożli-wiają prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, to jest, gdy: – opady śniegu lub deszczu wynoszą odpowiednio powyżej 60 mm i 20 mm na dzień, przez co najmniej 3 kolejne dni, w obu wypadkach wg danych Insty-tutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. g) wstrzymaniem prac wynikających z konieczności usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej, wprowadzenia zmian w stosunku do dokumen-tacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych niewykraczają-cych poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wyko-nawcy, Zamawiającego lub Projektanta, w sytuacji konieczności zwiększe-nia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy i uzyskania założonego efektu użytkowego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 2) ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie zamó-wienia w tym kierownika budowy i kierowników robót pod warunkiem posiadania przez nowego kierownika wymaganych przez ZAMAWIAJĄCEGO uprawnień oraz doświadczenia zawodowego nie mniejszego niż wskazane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że wystąpią następujące przypadki: a) śmierć, choroba lub inne zdarzenie losowe, utrata uprawnień, b) nie wywiązywanie się osób odpowiedzialnych ze swoich obowiązków: - nie wykonywanie uzasadnionych poleceń Inspektora nadzoru, - trzykrotny nieuzasadniony brak kierownika budowy na budowie, - tolerowanie przez kierownika budowy: bałaganu na budowie, nie przestrzeganie przez pracowników przepisów BHP itp. c) rezygnacja tych osób z wykonywania swoich obo-wiązków. Zmiana kierownika budowy lub robót, nie wymaga aneksu do umowy. 3) Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w przypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 usta-wy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że pro-ponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie po-stępowania o udzielenie zamówienia.Dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy, którzy nie spełniali warunków udziału w postępowa-niu, na które zasoby WYKONAWCA się nie powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Prawo zamówień publicznych, w zakresie: a) rezygnacji z Podwykonawcy, b) zmiany Podwykonawcy, c) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwy-konawstwa z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć czę-ści zamówienia, wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO do osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ, d) wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta WYKO-NAWCY realizującego roboty budowlane nie zawierała takiego wskazania. 4) Dopuszcza się zmiany dalszych Podwykonawców w zakresie pkt. 4 lit. a, b i c re-zygnacji z dalszego Podwykonawcy, zmiany dalszego Podwykonawcy, wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy dalszego Podwykonawcy. 5) Zmiany określone w pkt 3-5 muszą spełniać wymagania określone w § 9 niniejszej umowy. 6) Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pi-semny wniosek WYKONAWCY. 7) Dopuszcza się możliwość: a) zmiany zastosowanej technologii wykonania na lepszą, pozwalającą na zaosz-czędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji, po zaakceptowaniu przez osoby pełniące nadzór autorski, nadzór inwestorski i ZAMAWIAJĄCEGO. b) zmiany parametrów materiałów, urządzeń lub wyposażenia, wynikających z niedostępności danych produktów na rynku, na nie gorsze niż zaprojekto-wane, po zaakceptowaniu przez osoby pełniące nadzór autorski, nadzór inwe-storski i ZAMAWIAJĄCEGO. c) zaistnienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych (technologicznych) niż wskazanych w dokumentacji, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykona-niem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 8) Zmiany, o których mowa w pkt 8 lit. a-c są możliwe, jeżeli konieczność ich wpro-wadzenia będzie wynikała ze stosownego protokołu konieczności. Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach zmianę wynagrodzenia ryczałtowego określonego w zawartej umowie. Stosowny aneks do umowy będzie w takiej sytuacji określał ro-boty zaniechane i roboty zamienne, a także ewentualną zmianę wynagrodzenia ry-czałtowego, 9) Dopuszcza się dokonywania innych zmian w zawartej Umowie w przypadku, gdy konieczność zmian wynika ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych wła-ściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 10) Dopuszcza się możliwość zmiany nr rachunku WYKONAWCY, o którym mowa w § 2 ust. 5 2. Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przewiduje możli-wość zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, nie-objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interopera-cyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwięk-szenie kosztów dla zamawiającego,wartość każdej kolejnej zmiany nie prze-kracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umo-wie ramowej; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których za-mawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwot-nie w umowie 3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wyko-nawca: a) na podstawie postanowień umownych, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istot-nych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne; za niedopuszczalne i istotne zmiany umowy zamawiający uważa: a) zmianę ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; b) zmianę, która nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: – zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział in-ni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, – zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w spo-sób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, – zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikają-cy z umowy, – polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, no-wym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 umowy 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamó-wień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 2 i 5 umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 5. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-3 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pier-wotnym brzmieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-28, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Koc

Data wytworzenia: 2019-07-01

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-12-10

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-07-01