Dostawa i montaż 8 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej miasta Siemiatycze

Polska-Siemiatycze: Instalacje słoneczne
2020/S 202-488316
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Siemiatycze
Krajowy numer identyfikacyjny: 544 15 37 192
Adres pocztowy: ul. Pałacowa 2
Miejscowość: Siemiatycze
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 17-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Cieślik
E-mail: urzad@siemiatycze.eu
Tel.: +48 856565800
Faks: +48 856565803
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż 8 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej miasta Siemiatycze

Numer referencyjny: IF.271.7.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09332000 Instalacje słoneczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 8 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 272,7 kWp, wraz z montażem elementów niezbędnych do sprawnego działania instalacji, wymienionych w dokumentacji wykonawczej oraz w PFU; Wykonawca zobowiązany będzie do: wyk. pomiarów, uzyskania zgłoszeń; podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej; zapewnienia syst. do monitoringu pomiarów efektu ekologicznego; sporządzenia wykazu zastosowanych urządzeń z kartami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną tych urządzeń wraz z wykazem materiałów użytych do wykonania ww. zamówienia i ich atestami i deklaracjami zgodności; świadczenia usług gwarancyjnych przez okres wskazany w ofercie; opracowani dokumentacji wykonawczej dla czterech lokalizacji oraz dokumentacji powykonawczej dla wszystkich instalacji (8).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż w oparciu o dokumentację wykonawczą i programy funkcjonalno-użytkowe 4 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, położonych w strefie ochrony konserwatorskiej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
09332000 Instalacje słoneczne
45000000 Roboty budowlane
71500000 Usługi związane z budownictwem
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siemiatycze

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: dostawa i montaż w oparciu o dokumentację wykonawczą i programy funkcjonalno-użytkowe 4 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, położonych w strefie ochrony konserwatorskiej (42,7 kW):

a) Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, Siemiatycze, min. moc instalacji 19,4 kW:
— 66 modułów fotowoltaicznych o mocy około 290 W,
— 2 trójfazowe inwertery sieciowe o mocach około 10 kW,
— optymalizatory mocy,
— 2 moduły komunikacyjne RS485,
— infrastruktura towarzysząca,
— montaż na dedykowanej konstrukcji wsporczej zakotwionej do konstrukcji dachu dwuspadowego;
b) Przedszkole nr 3, ul. 11 Listopada 24, Siemiatycze, minimalna moc instalacji 37,7 kW:
— 130 modułów fotowoltaicznych o mocy około 290 W,
— 2 trójfazowe inwertery sieciowe o mocy około 20 kW i 17,5 kW,
— optymalizatory mocy,
— 2 moduły komunikacyjne RS485,
— infrastruktura towarzysząca,
— montaż na dedykowanej konstrukcji wsporczej zakotwionej do konstrukcji dachu dwuspadowego;
c) budynek edukacyjny po byłym Gimnazjum nr 1, ul. Świętojańska 25, Siemiatycze, minimalna moc instalacji 37,7 kW:
— 130 modułów fotowoltaicznych o mocy około 290 W,
— 2 trójfazowe inwertery sieciowe o mocy około 20 kW i 17,5 kW,
— optymalizatory mocy,
— 2 moduły komunikacyjne RS485,
— infrastruktura towarzysząca,
— montaż na dedykowanej konstrukcji wsporczej balastowej do dachów płaskich;
d) Hala widowiskowo-sportowa, ul. Świętojańska 25A, 17-300 Siemiatycze, minimalna moc instalacji 47,9 kW:
— 165 modułów fotowoltaicznych o mocy około 290 W,
— 3 trójfazowe inwertery sieciowe o mocy około 17,5 kW, 17,5 kW i 12,5 kW,
— optymalizatory mocy,
— 3 moduły komunikacyjne RS485,
— infrastruktura towarzysząca,
— montaż na dedykowanej konstrukcji wsporczej balastowej do dachów płaskich.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla inwerterów / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND RPPD.05.01.00-20-0630/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona oceny oferty w kryt. „okres gwarancji dla inwerterów” w oparciu o oryginalny lub pośw. za zgodn. z oryg. dok. w j. pl., wystawiony przez producenta oferowanego w ofercie inwertera z inf. o udzielonej gwarancji, który Wykonawca złoży wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentu, o którym mowa wyżej, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji wykonawczych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, dostawa i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, położonych poza strefą ochrony kon...

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
09332000 Instalacje słoneczne
45000000 Roboty budowlane
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71500000 Usługi związane z budownictwem
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie dokumentacji wykonawczych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, dostawa i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, położonych poza strefą ochrony konserwatorskiej:

a) Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Ogrodowa 2, Siemiatycze, moc instalacji 37,5 kW:
— założenia PFU: 137 modułów polikrystalicznych o mocy 275 W każdy, 2 falowniki o mocy 20 i 17,5 kW, należy wykonać ekspertyzę techniczną dachu, która określi sposób montażu instalacji;
b) Przedszkole nr 1, ul. Ogrodowa 6, Siemiatycze, moc instalacji 20 kW:
— założenia PFU: 73 moduły polikrystaliczne o mocy 275 W każdy, falownik o mocy 20 kW, należy wykonać ekspertyzę techniczną dachu, która określi sposób montażu instalacji;
c) Przedszkole nr 5, ul. gen. W. Andersa 9, Siemiatycze, moc instalacji 25 kW:
— założenia PFU: 91 modułów polikrystalicznych o mocy 275 W każdy, 2 falowniki o mocy 15 i 10 kW, należy wykonać ekspertyzę techniczną dachu, która określi sposób montażu instalacji;
d) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. gen. W. Andersa 4, Siemiatycze, moc instalacji 47,5 kW:
— założenia PFU: 173 modułów polikrystalicznych o mocy 275 W każdy, 3 falowniki o mocy 17,5 kW, 17,5 kW i 12,5 kW, należy wykonać ekspertyzę techniczną dachu, która określi sposób montażu instalacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla inwerterów / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPPD.05.01.00-20-0630/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający dokona oceny oferty w kryt. „okres gwarancji dla inwerterów” w oparciu o oryginalny lub pośw. za zgodn. z oryg. dok. w j. pl., wystawiony przez producenta oferowanego w ofercie inwertera z inf. o udzielonej gwarancji, który Wykonawca złoży wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentu, o którym mowa wyżej, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Część 1
1.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania zrealizowania w okresie ostatnich 3 lat przed upł. term. skł. ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień pol. na dostawie wraz z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych na budynku/budynkach o łącznej o mocy min.100,00 kW.
1.2. Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej:
1) 1 os. przewidzianą do pełnienia funkcji kier. robót – upr. do kierowania robotami budowlanymi bez ogr. w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
2) 1 os. przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót 2 – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kier. robotami w specj. konstrukcyjno-budowlanej;
3) 2 elektromonterami wykwalifikowanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne „E” lub „D” – wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach lub równoważny dok. potw. pos. odp. kompetencji zawodowych wydawany przez inny organ – zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.
2. Część 2
2.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania zrealizowania w okresie ostatnich 3 l. przed upł. term. skł. ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zam. pol. na dostawie wraz z montażem i uruchomieniem instalacji PV na budynku/budynkach o łącznej mocy min. 100,00 kW. W tym:
— co najmniej 1 dot. wyk. instalacji wraz z jej zaprojektowaniem,
— co najmniej 1 dot. wdrożenia syst. zdalnego monitoringu i zarządzania produkcją oraz zużyciem energii.
2.2. Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej:
— 1 os. przewidzianą do f. kierownika robót – posiadającą upr. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— 1 os. przewidzianą do f. kierownika robót 2 – posiadającą upr. bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
— 1 os. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ogr. w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— 1 os. pos. upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specj. konstrukcyjno-budowlanej,
— 2 elektromonterami wykwalifikowanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne „E” lub „D” – wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach lub równoważny dok. potw. pos. odp. kompetencji zawodowych wydawany przez inny organ – zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (dot. oferty najwyżej ocenionej):
1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a1, 2a2 do SIWZ;
2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz należy sporządz. według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2b1, 2b2 do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia umowy są zawarte w Załącznikach nr 4a, 4b do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, POLSKA, piętro I – sala konferencyjna

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu, dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: nie podl. wykl. na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podl. wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).
II. Wyk. ośw. skł. w celu wstępnego potw. że nie podl. on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (do oferty – składają wszyscy Wykonawcy):
1. jednolity europejski dokument zamówienia (zwany dalej „JEDZ”) określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.:
a. formularz JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w części IV JEDZ „Kryteria kwalifikacji” ograniczył się do wypełnienia sekcji α (alfa) „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”. W takim przypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ;
b. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
IV. Wykaz ośw. lub dok. skł. na wezwanie Zamawiającego w celu potw. okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp (dot. oferty najwyżej ocenionej)
1. Wykonawca składa:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 mies. przed upł. term. skł. ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji;
3) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
4) ośw. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych, inne dokumenty nie wymienione w rozdziałach VI–IX – zapisy w SIWZ.

VII. Zamawiający informuje, że jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający przeznacza na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną przyznane, wówczas na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp zamówienie może zostać unieważnione.

VIII. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz 7 ustawy Pzp.

IX. Wadium – Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

— część 1 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
— część 2 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
w terminie do końca terminu składania ofert.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający dopuszcza łączenie wymaganych wadiów w formie pieniężnej i niepieniężnej, tj. potwierdzenia przelewów bankowych lub gwarancji (bankowych lub ubezpieczeniowych) pod warunkiem umieszczenia w ich treści odpowiednich zapisów jakich części dotyczą złożone dokumenty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2014 r. poz. 964 wraz ze zmianami) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2017 r. poz.47).
2. Właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w trackie postępowania jest Krajowa Izba Odwoławcza, Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając jednocześnie jego odpis Zamawiającemu.
4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020

BURMISTRZ
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Koc

Data wytworzenia: 2020-10-16

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-10-16

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-10-16