Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach – wymiana oświetlenia wewnętrznego

Ogłoszenie nr 510277462-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Burmistrz Miasta Siemiatycze: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach –wymiana oświetlenia wewnętrznego”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Tytuł projektu: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach”; Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 578463-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540168160-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Siemiatycze, Krajowy numer identyfikacyjny 50658953000000, ul. ul. Pałacowa  2, 17-300  Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6565800, 6565815, e-mail urzad@siemiatycze.eu, faks 856 565 803.
Adres strony internetowej (url): hhttp://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/zwiekszenie-efektywnosci-energetycznej-budynku-szkoly-podstawowej-nr-3-w-siemiatyczach--wymiana-oswietlenia-wewnetrznego.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach –wymiana oświetlenia wewnętrznego”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IF.271.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach zamówienia zostaną wymienione wszystkie oprawy oświetleniowe znajdujące się w pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Gen. W. Andersa 4 w Siemiatyczach na oprawy LED wg. rysunków projektu. Zasilanie opraw oświetleniowych w całym budynku oraz osprzęt oświetleniowych pozostaje w stanie niezmienionym. Na hali sportowej należy wymienić oprawy i oprzewodowanie. Przewody do opraw należy prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych mocowanych do blachy trapezowej i na tynku. Oprawy zasilić z istniejącej rozdzielnicy oświetlenia zlokalizowanej w pom. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA w piwnicy. W rozdzielnicy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy 40A, 0,03mA typu AC i zabezpieczenia nadprądowe B16A obwodów oświetlenia hali sportowej. Zapalanie opraw istniejącymi włącznikami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3

Dodatkowe kody CPV: 45443000-4, 45311200-2, 45315300-1, 45317300-5, 45312310-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1025205.42
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: LUMASTER Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargilumaster@wp.pl
Adres pocztowy: Ul. Żeromskiego 12A
Kod pocztowy: 05-250
Miejscowość: Słupno
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 504300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 504300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 841344.08
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz
mgr Piotr SiniakowiczSiemiatycze, 12 listopada 2019r.

Zamawiający:
Miasto Siemiatycze
Ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze                                                                                                

IF.271.9.2019                                                                

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach –wymiana oświetlenia wewnętrznego”

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  Zamawiający: Miasto Siemiatycze – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach –wymiana oświetlenia wewnętrznego”, Komisja przetargowa powołana zarządzeniem nr 19/19 Kierownika Urzędu z dnia 26 lipca 2019 dokonała oceny ofert, które nie zostały odrzucone oraz złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni. Punktacja przyznana przez Komisję przetargową na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TARAS” Marian Tarasiewicz, Ul. Zagumienna 73, 15-866 Białystok – Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4 i 90 ust. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 2. LUMASTER Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 12A, 05-250 Słupno – punktacja w kryterium cena: 60 pkt.; punktacja w kryterium gwarancja: 40 pkt., łączna punktacja: 100,00 pkt.
 3. Konsorcjum: EURO-LIGHT Sp z o.o. ul. 1 maja 46a, 05-555 Tarczyn (Lider) i GR VISIO Sp z o.o. , S.K. ul. 1 maja 46a, 05-555 Tarczyn (Partner) – punktacja w kryterium cena: 56,29 pkt.; punktacja w kryterium gwarancja: 40 pkt., łączna punktacja: 96,29 pkt.
 4. EL-STAW Adam Stawiecki, ul. Ks. Ściegiennego 23, 17-300 Siemiatycze – punktacja w kryterium cena: 51,46 pkt.; punktacja w kryterium gwarancja: 40 pkt., łączna punktacja: 91,46 pkt.
 5. D-well Sp. z o.o., Korsarska 20, 03-687 Warszawa – punktacja w kryterium cena: 51,25 pkt.; punktacja w kryterium gwarancja: 40 pkt., łączna punktacja: 91,25 pkt.
 6. EL-SPORT Małgorzata Pawlaczyk, ul. Rawicka 18, 60-113 Poznań – Oferta odrzucona na podstawie 89 ust 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 7. Optima Centrum Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Piotrkowska 257A lok. 58, 90-456 Łódź – punktacja w kryterium cena: 44,17 pkt.; punktacja w kryterium gwarancja: 40 pkt., łączna punktacja: 84,17 pkt.
 8. ELAM Dariusz Jarmoc, ul. Gdańska 10/9, 15-249 Białystok – punktacja w kryterium cena: 43,92 pkt.; punktacja w kryterium gwarancja: 40 pkt., łączna punktacja: 83,92 pkt.
 9. DECO-FARM Artur Karpienia ul. Kwiatowa 8, 18-106 Niewodnica Korycka – Oferta odrzucona na podstawie 89 ust 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 10. ELTEB Jan Żurkowski, ul. Gen. Wł. Andersa 40 paw 6, 15-113 Białystok – punktacja w kryterium cena: 42,14 pkt.; punktacja w kryterium gwarancja: 40 pkt., łączna punktacja: 82,14 pkt.
 11. AMPER INSTAL Patryk Papież, Ul. Królowej Bony 2, Stara Łomża przy szosie, 18-400 Łomża – Oferta odrzucona na podstawie 89 ust 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 12. PPHU MAJKA Maria Demiańczuk, ul. Mickiewicza 7, 17-300 Siemiatycze – punktacja w kryterium cena: 35,96 pkt.; punktacja w kryterium gwarancja: 40 pkt., łączna punktacja: 75,96 pkt.
             

W przedmiotowym postępowaniu, w wyniku czynności badania i oceny ofert, jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta Wykonawcy: LUMASTER Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 12A, 05-250 Słupno. Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą ilość punktów podczas oceny ofert.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a zawiadomienie przesłane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz


Siemiatycze, 12 listopada 2019 r.

Miasto Siemiatycze
Ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

IF.271.9.2019

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach –wymiana oświetlenia wewnętrznego”

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający: Miasto Siemiatycze – informuje, iż w niniejszym postępowaniu:

 1. Oferta złożona przez wykonawcę: AMPER INSTAL Patryk Papież, ul. Królowej Bony 2, Stara Łomża przy szosie, 18-400 Łomża, została odrzucona.
 1. Uzasadnienie prawne: 89 ust 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
 2. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający, pismem nr IF.271.9.2019 z dnia 05.09.2019r. zwrócił się do wykonawców w trybie art. 85 ust. 2 ustawy PZP o wyrażenie zgody na przedłużenie o 30 dni terminu związania ofertą oraz wezwał do jednoczesnego przedłużenia okresu ważności wadium, jednakże Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie.

 

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz


Siemiatycze, 12 listopada 2019r.

Miasto Siemiatycze
Ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

IF.271.9.2019

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach –wymiana oświetlenia wewnętrznego”

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający: Miasto Siemiatycze – informuje, iż w niniejszym postępowaniu:

 1. Oferta złożona przez wykonawcę: EL-SPORT Małgorzata Pawlaczyk, ul. Rawicka 18, 60-113 Poznań, została odrzucona.
 1. Uzasadnienie prawne: 89 ust 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
 2. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający, pismem nr IF.271.9.2019 z dnia 05.09.2019r. zwrócił się do wykonawców w trybie art. 85 ust. 2 ustawy PZP o wyrażenie zgody na przedłużenie o 30 dni terminu związania ofertą oraz wezwał do jednoczesnego przedłużenia okresu ważności wadium. Wykonawca w dniu 09.09.2019 r. przysłał wiadomość ze wskazaniem, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz


Siemiatycze, 12 listopada 2019r.

Miasto Siemiatycze
Ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

IF.271.9.2019

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach –wymiana oświetlenia wewnętrznego”

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający: Miasto Siemiatycze – informuje, iż w niniejszym postępowaniu:

 

 1. Oferta złożona przez wykonawcę: DECO-FARM Artur Karpienia ul. Kwiatowa 8, 18-106 Niewodnica Korycka, została odrzucona.
 1. Uzasadnienie prawne: 89 ust 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
 2. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający, pismem nr IF.271.9.2019 z dnia 05.09.2019r. zwrócił się do wykonawców w trybie art. 85 ust. 2 ustawy PZP o wyrażenie zgody na przedłużenie o 30 dni terminu związania ofertą oraz wezwał do jednoczesnego przedłużenia okresu ważności wadium. Wykonawca w dniu 05.09.2019 r. przysłał wiadomość ze wskazaniem, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz


Siemiatycze, 17 października 2019r.

Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

IF.271.9.2019

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust 4 i 90 ust. 3 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający: Miasto Siemiatycze – zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach –wymiana oświetlenia wewnętrznego” przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TARAS” Marian Tarasiewicz, ul. Zagumienna 73, 15-866 Białystok.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

W toku badania ofert Zamawiający stwierdził, że cena złożonej w dniu 14.08.2019r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TARAS” Marian Tarasiewicz oferty w wysokości 483 550,26 zł brutto jest znacząco niższa (43,79%) w stosunku do wartości zamówienia ustalonej przez Zamawiającego 10.07.2019 r. w wysokości 860 313,27 zł brutto (w tym podatek VAT w wysokości 160 871,59 zł). Średnia złożonych ofert w postępowaniu wynosi 642 580,13 zł.

W związku z wątpliwościami zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów Wykonawca został w dniu 05.09.2019r. wezwany do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

W terminie określonym w wezwaniu Wykonawca przedłożył wyjaśnienia, które jednak nie były wystarczające dla potwierdzenia realności możliwości należytego wykonania Zamówienia, przy czym wskazanie w piśmie, iż Wykonawca planuje zastosować zamienniki projektowanych opraw wzbudziły obawy Zamawiającego co do możliwości należytego zrealizowania kontraktu.

W związku z wątpliwościami Zamawiający wystosował do Wykonawcy pismo zawierające prośbę o wskazanie rodzaju opraw planowanych do montażu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i potwierdzenia, że spełniają one wymagania wskazane w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi Wykonawca przedłożył zestawienie opraw planowanych do zamontowania wraz z ich kartami katalogowymi. Zamawiający, po analizie przeprowadzonej przez projektanta – wykonawcę dokumentacji projektowej - zaopiniował przedłożone zestawienie negatywnie stwierdzając, że 10 z 13 rodzajów opraw nie spełnia wymagań wskazanych w dokumentacji projektowej ze względu na niedostosowanie parametrów opraw do OPZ zamieszczonego w SIWZ. W związku z przedłożonymi dokumentami Wykonawca potwierdził obawy Zamawiającego dotyczące nienależytego oszacowania zaoferowanej ceny.

Ze względu na fakt finansowania inwestycji ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 w ramach umowy nr dofinasowanie nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0205/18-00, z dnia 14.08.2019 r. dot. projektu pn. „Głęboka  modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach” w którym jednymi z podstawowych, rozlicznych wskaźników jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku, oraz ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej parametr MOCY jest niezwykle istotny. Dla przedmiotowej inwestycji sporządzono audyt i na podstawie określonych w nim parametrów wykonano dokumentację projektową, wskazującą na maksymalne możliwe do zainstalowania moce opraw. Zamawiający owszem, dopuszcza zmiany w zakresie zaplanowanych do montażu urządzeń, jednak muszą one spełniać parametry wskazane w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W żadnym razie Zamawiający nie dopuszcza zmian w zakresie zmiany parametrów proponowanych mocy urządzeń planowanych do zamontowania na wyższe. Strumień światła jest drugim kluczowym parametrem determinującym komfort użytkowników i nie może być niższy od minimalnego określonego w dokumentacji projektowej. Wykonawca nie wziął również pod uwagę kosztów związanych z montażem siatek do opraw montowanych w hali sportowej.

Po dokładnym zbadaniu oferty i wyjaśnień do niej, Zamawiający nie uzyskał wystarczających dowodów na to, że cena nie jest rażąco niska oraz została prawidłowo i rzetelnie skalkulowana, w sposób umożliwiający należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. W tej sytuacji za uprawnione należy uznać stwierdzenie, że cena Wykonawcy jest nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych urządzeń jakie powinny być zamontowane w ramach zamówienia i nosi znamiona ceny rażąco niskiej.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4, odrzuca ofertę wykonawcy ponieważ zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

BURMISTRZ
mgr Piotr SiniakowiczSiemiatycze, 16 sierpnia 2019 r.

Zamawiający:
Miasto Siemiatycze
Ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach –wymiana oświetlenia wewnętrznego”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuję:

 1. Zamawiający podał, bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy pzp, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 860 313,27 zł brutto (słownie złotych: osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście złotych, 27/100).
 2. Kryteria oceny ofert:
  1. cena – 60%
  2. gwarancja – 40%
 3. Ofertę złożyło 12 Wykonawców oferując:
  1. AMPER INSTAL Patryk Papież
   Ul. Królowej Bony 2, Stara Łomża przy szosie, 18-400 Łomża
   Cena: 782 321,57 zł
   Gwarancja: 60 miesięcy
  2. EL-SPORT Małgorzata Pawlaczyk, ul. Rawicka 18, 60-113 Poznań
   Cena: 596 550,00 zł
   Gwarancja: 60 miesięcy
  3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TARAS” Marian Tarasiewicz, Ul. Zagumienna 73, 15-866 Białystok
   Cena: 483 550,26 zł
   Gwarancja: 60 miesięcy
  4. EL-STAW Adam Stawiecki, ul. Ks. Ściegiennego 23, 17-300 Siemiatycze
   Cena: 587 940,00 zł
   Gwarancja: 60 miesięcy
  5. ELAM Dariusz Jarmoc, ul. Gdańska 10/9, 15-249 Białystok
   Cena: 688 923,00 zł
   Gwarancja: 60 miesięcy
  6. Konsorcjum: EURO-LIGHT Sp z o.o. ul. 1 maja 46a, 05-555 Tarczyn (Lider) i GR VISIO Sp z o.o. , S.K. ul. 1 maja 46a, 05-555 Tarczyn (Partner)
   Cena: 537 510,00 zł
   Gwarancja: 60 miesięcy
  7. Optima Centrum Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Piotrkowska 257A lok. 58, 90-456 Łódź
   Cena: 685 110,00 zł
   Gwarancja: 60 miesięcy
  8. LUMASTER Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 12A, 05-250 Słupno
   Cena: 504 300,00 zł
   Gwarancja: 60 miesięcy
  9. D-well Sp. z o.o., Korsarska 20, 03-687 Warszawa
   Cena: 590 400,00 zł
   Gwarancja: 60 miesięcy
  10. DECO-FARM Artur Karpienia ul. Kwiatowa 8, 18-106 Niewodnica Korycka
   Cena: 694 950,00 zł
   Gwarancja: 60 miesięcy
  11. PPHU MAJKA Maria Demiańczuk, ul. Mickiewicza 7, 17-300 Siemiatycze
   Cena: 841 344,08 zł
   Gwarancja: 60 miesięcy
  12. ELTEB Jan Żurkowski, ul. Gen. Wł. Andersa 40 paw 6, 15-113 Białystok
   Cena: 718 062,64 zł
   Gwarancja: 60 miesięcy
  13. Warunki płatności: umowa ryczałtowa, płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
  14. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od podpisania umowy.

  Burmistrz Miasta
  mgr Piotr Siniakowicz


  Siemiatycze, 12 sierpnia 2019 r.

  IF.271.9.2019

  Zamawiający:

  Miasto Siemiatycze
  ul. Pałacowa 2
  17-300 Siemiatycze

  INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

  Dotyczy zamówienia pod nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach – wymiana oświetlenia wewnętrznego”.

  Zamawiający, Miasto Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze informuje, że w związku z zadanymi pytaniami w postępowaniu, przedłuża termin składania ofert do dnia 16.08.2019 r. do godziny 11:00. Tym samym otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2019 r. o godz. 11:30.

  BURMISTRZ
  mgr Piotr Siniakowicz  Ogłoszenie nr 540168160-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.
  Siemiatycze:
  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  OGŁOSZENIE DOTYCZY:
  Ogłoszenia o zamówieniu
  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
  Numer: 578463-N-2019
  Data: 25/07/2019
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Burmistrz Miasta Siemiatycze, Krajowy numer identyfikacyjny 50658953000000, ul. ul. Pałacowa  2, 17-300  Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6565800, 6565815, e-mail urzad@siemiatycze.eu, faks 856 565 803.
  Adres strony internetowej (url): http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi
  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
  II.1) Tekst, który należy zmienić:
  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Numer sekcji: IV
  Punkt: 6.2)
  W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 11:00,
  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-16, godzina: 11:00,
  BURMISTRZ
  mgr Piotr Siniakowicz


  Siemiatycze 06.08.2018 r.

  IF.271.9.2019

  INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

  Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem jest robota budowlana pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach – wymiana oświetlenia wewnętrznego”.

  Zamawiający, Miasto Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze informuje, że w związku z zadanymi pytaniami w postępowaniu, przedłuża termin składania ofert do dnia 14.08.2019 r. do godziny 11:00. Tym samym otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2019 r. o godz. 11:30.

   

  BURMISTRZ
  mgr Piotr Siniakowicz


  Ogłoszenie nr 540164076-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
  Siemiatycze:
  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  OGŁOSZENIE DOTYCZY:
  Ogłoszenia o zamówieniu
  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
  Numer: 578463-N-2019
  Data: 25/07/2019
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Burmistrz Miasta Siemiatycze, Krajowy numer identyfikacyjny 50658953000000, ul. ul. Pałacowa  2, 17-300  Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6565800, 6565815, e-mail urzad@siemiatycze.eu, faks 856 565 803.
  Adres strony internetowej (url): http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi
  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
  II.1) Tekst, który należy zmienić:
  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Numer sekcji: IV
  Punkt: 6.2)
  W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-09, godzina: 11:00,
  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 11:00,
  BURMISTRZ
  mgr Piotr Siniakowicz


  Ogłoszenie nr 578463-N-2019 z dnia 2019-07-25 r.

  Burmistrz Miasta Siemiatycze: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach – wymiana oświetlenia wewnętrznego"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Tak

  Nazwa projektu lub programu
  Tytuł projektu: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach”; Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  Nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  Nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Siemiatycze, krajowy numer identyfikacyjny 50658953000000, ul. ul. Pałacowa  2 , 17-300  Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6565800, 6565815, e-mail urzad@siemiatycze.eu, faks 856 565 803.
  Adres strony internetowej (URL): https://siemiatycze.eu
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  Tak
  http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Tak
  http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  Nie

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
  Adres:
  Urząd Miasta Siemiatycze , ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach – wymiana oświetlenia wewnętrznego"
  Numer referencyjny: IF.271.9.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach zamówienia zostaną wymienione wszystkie oprawy oświetleniowe znajdujące się w pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Gen. W. Andersa 4 w Siemiatyczach na oprawy LED wg. rysunków projektu. Zasilanie opraw oświetleniowych w całym budynku oraz osprzęt oświetleniowych pozostaje w stanie niezmienionym. Na hali sportowej należy wymienić oprawy i oprzewodowanie. Przewody do opraw należy prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych mocowanych do blachy trapezowej i na tynku. Oprawy zasilić z istniejącej rozdzielnicy oświetlenia zlokalizowanej w pom. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA w piwnicy. W rozdzielnicy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy 40A, 0,03mA typu AC i zabezpieczenia nadprądowe B16A obwodów oświetlenia hali sportowej. Zapalanie opraw istniejącymi włącznikami.

  II.5) Główny kod CPV: 45310000-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45311200-2
  45315300-1
  45317300-5
  45312310-3

  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  6   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 1.1. Na podstawie art. 29 ust 3a, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeśli wykonywanie tych czynności, polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).: a) roboty instalacyjne elektryczne, b) roboty w zakresie instalacji elektrycznych, c) instalacje zasilania elektrycznego, d) instalowanie wewnętrznego sprzętu oświetleniowego, e) instalacje elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych, 1.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a: wykonawca przed przejęciem terenu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę i podwykonawców przy realizacji zamówienia, o których mowa w punkcie 1., wraz z informacją o podstawie zatrudnienia (umowa o pracę) ze wskazaniem wykonywanych czynności. Bez spełnienia tych wymogów, osoby nie będą mogły przebywać na placu budowy, a więc nie będą mogły wykonywać prac, z winy Wykonawcy. W przypadku zmiany, wskazanych w wykazie pracowników, Wykonawca, każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania na piśmie Zamawiającego (zaktualizowania wykazu), przed wprowadzeniem pracownika na budowę. 1.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o przypadku uzasadnionego podejrzenia zawarcia z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowy cywilnoprawnej zamiast wymaganej umowy o pracę. Zamawiający ma prawo w każdym momencie trwania umowy skontrolować osoby wykonujące czynności na placu budowy. Osoba kontrolowana powinna okazać dokument stwierdzający jej tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu lub stwierdzenia niezgodności osób przebywających na budowie z wykazem osób, osoba taka nie będzie mogła dalej przebywać na terenie budowy. Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu i aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne wskazane w IPU stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 2. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów. a) Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266). Nazwy materiałów wskazane w dokumentacji podano jako przykładowe i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji zamówienia Wykonawcy mogą stosować materiały innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w dokumentacji lub ten standard podwyższają. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. b) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. c) Podczas prowadzenia robót muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP. 2.1. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. 2.2. Do wykonywania instalacji należy stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty. 2.3. Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania instalacji. Badania należy udokumentować protokołem. 2.4. Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi. 2.5. W rozdzielnicach elektrycznych należy bezwzględnie umiejscowić schematy danej rozdzielnicy oraz dokumentację powykonawczą kompletną w tablicy głównej RG. 2.6. Należy zwrócić szczególną uwagę na koordynację robót elektrycznych z robotami budowlanymi i robotami innych branż. Wymagania techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia określone zostały w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 3. Ilekroć opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, lub przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „lub równoważne”. Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej o parametrach i właściwościach takich samych bądź lepszych niż określono w SIWZ. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wymóg dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych wynikający z art. 29 ust. 5 ustawy pzp, został określony w dokumentacji projektowej. 6. Warunki realizacji robót: 6.1. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia okoliczności prowadzenia robót na terenie czynnego obiektu, w którym prowadzone są zajęcia z udziałem dzieci – zobowiązany będzie do: 6.1.1. uzgadniania terminów realizacji poszczególnych etapów robót z Zamawiającym i użytkownikiem tj. reprezentantem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Siemiatyczach, 6.1.2. zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczaniu miejsca robót. 6.2. Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas prac obciążają Wykonawcę. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego: kierownik robót elektrycznych – posiadający odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i co najmniej 5-letnie do-świadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe: 1. Przez „uprawnienia” rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie odpowiednim do realizacji przedmiotu zamówienia, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy lub uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272). 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w niniejszym rozdziale musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie a żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć (na wezwanie): wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć również formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach: o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ)
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm) 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr rachunku: 15 1240 5211 1111 0010 3200 7962 (Pekao S.A) z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu IF.271.9.2019 na roboty budowlane pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach – wymiana oświetlenia wewnętrznego” Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XI. 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, zgodnie z aktualnym brzmieniem tych przepisów. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie

  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:

  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
  Informacje dodatkowe:
  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  Informacje dodatkowe:
  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  cena 60,00
  gwarancja 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
  Wstępny harmonogram postępowania:
  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w formie aneksu, zgodnie z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy prawa zamówień publicznych i określa warunki takiej zmiany tj.: 1) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku: a) winy ZAMAWIAJĄCEGO, b) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działa-nia siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności nieza-leżnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrz-ne: - o charakterze niezależnym od stron, - którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówie-nia publicznego, - którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowa-niu należytej staranności, - którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: - powódź, pożar, - wichury, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla ob-szaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, - inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również: - zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, - nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, - promieniowanie lub skażenia, - nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używa-niu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe, - wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na choroby zakaźne lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w licz-bie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. c) pozyskania koniecznych dodatkowych uzgodnień lub uzyskania dodat-kowych decyzji (np.: uzgodnienia ewentualnych projektów zamiennych, uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinkę drzew w przypadku wystąpie-nia kolizji z drzewami nieujętymi w projekcie budowlanym itp.) d) działania osób trzecich (np. protestów społecznych mieszkańców), które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuowanie prac, e) wystąpienia zdarzeń, na które podmioty uczestniczące w realizacji zadania inwestycyjnego nie mają wpływu, takich jak zmiana warunków atmosfe-rycznych uniemożliwiająca zachowanie technologii robót czy kontynuację prac, zdarzenia o charakterze katastrof, f) wystąpieniem niesprzyjających warunków pogodowych, które uniemożli-wiają prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, to jest, gdy: – opady śniegu lub deszczu wynoszą odpowiednio powyżej 60 mm i 20 mm na dzień, przez co najmniej 3 kolejne dni, w obu wypadkach wg danych Insty-tutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. g) wstrzymaniem prac wynikających z konieczności usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej, wprowadzenia zmian w stosunku do dokumen-tacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych niewykraczają-cych poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wy-konawcy, Zamawiającego lub Projektanta, w sytuacji konieczności zwięk-szenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia proce-su budowy i uzyskania założonego efektu użytkowego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 2) ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie za-mówienia w tym kierownika budowy i kierowników robót pod warunkiem posia-dania przez nowego kierownika wymaganych przez ZAMAWIAJĄCEGO upraw-nień oraz doświadczenia zawodowego nie mniejszego niż wskazane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że wystąpią następujące przypadki: a) śmierć, choroba lub inne zdarzenie losowe, utrata uprawnień, b) nie wywiązywanie się osób odpowiedzialnych ze swoich obowiązków: - nie wykonywanie uzasadnionych poleceń Inspektora nadzoru, - trzykrotny nieuzasadniony brak kierownika budowy na budowie, - tolerowanie przez kierownika budowy: bałaganu na budowie, nie przestrzeganie przez pracowników przepisów BHP itp. c) rezygnacja tych osób z wykonywania swoich obo-wiązków. Zmiana kierownika budowy lub robót, nie wymaga aneksu do umowy. 3) Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy w trakcie realizacji umo-wy w przypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy pod-miotu, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiające-mu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy, którzy nie spełniali warunków udziału w postępowaniu, na które zasoby WYKONAW-CA się nie powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Prawo zamówień publicznych, w zakresie: a) rezygnacji z Podwykonawcy, b) zmiany Podwykonawcy, c) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwy-konawstwa z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć czę-ści zamówienia, wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO do osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ, d) wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta WYKO-NAWCY realizującego roboty budowlane nie zawierała takiego wskazania. 5) Dopuszcza się zmiany dalszych Podwykonawców w zakresie pkt. 4 lit. a, b i c re-zygnacji z dalszego Podwykonawcy, zmiany dalszego Podwykonawcy, wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy dalszego Podwykonawcy. 6) Zmiany określone w pkt 3-5 muszą spełniać wymagania określone w § 9 niniej-szej umowy. 7) Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pi-semny wniosek WYKONAWCY. 8) Dopuszcza się możliwość: a) zmiany zastosowanej technologii wykonania na lepszą, pozwalającą na zaosz-czędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji, po zaakceptowaniu przez osoby pełniące nadzór autorski, nadzór inwestorski i ZAMAWIAJĄCEGO. b) zmiany parametrów materiałów, urządzeń lub wyposażenia, wynikających z niedostępności danych produktów na rynku, na nie gorsze niż zaprojekto-wane, po zaakceptowaniu przez osoby pełniące nadzór autorski, nadzór inwe-storski i ZAMAWIAJĄCEGO. c) zaistnienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych (technologicznych) niż wskazanych w dokumentacji, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykona-niem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 9) Zmiany, o których mowa w pkt 8 lit. a-c są możliwe, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze stosownego protokołu konieczności. Dopusz-cza się w uzasadnionych wypadkach zmianę wynagrodzenia ryczałtowego okre-ślonego w zawartej umowie. Stosowny aneks do umowy będzie w takiej sytuacji określał roboty zaniechane i roboty zamienne, a także ewentualną zmianę wyna-grodzenia ryczałtowego, 10) Dopuszcza się dokonywania innych zmian w zawartej Umowie w przypadku, gdy konieczność zmian wynika ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych wła-ściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania Umowy do za-istniałego stanu prawnego lub faktycznego. 11) Dopuszcza się możliwość zmiany nr rachunku WYKONAWCY, o którym mowa w § 2 ust. 5 2. Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przewiduje moż-liwość zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały speł-nione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interopera-cyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwięk-szenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których za-mawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwot-nie w umowie 3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wyko-nawca: a) na podstawie postanowień umownych, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istot-nych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne; za niedopuszczalne i istotne zmiany umowy zamawiający uważa: a) zmianę ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; b) zmianę, która nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: – zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział in-ni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, – zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w spo-sób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, – zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikają-cy z umowy, – polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, no-wym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 umowy 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamó-wień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 2 i 5 umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 5. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-3 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-08-09, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2; 2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2; 2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej nr 3 w Siemiatyczach – wymiana oświetlenia wewnętrznego”, nr IF.271.9.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacją projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach” 3) dane osobowe są przetwarzane w celach: wyłonienia Wykonawcy zadania, realizacji części projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach”, jego rozliczania, realizacji obowiązków informacyjnych i promocyjnych, na potrzeby badań ewaluacyjnych projektu, zarządzania nim, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) określony w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisach unijnych dotyczących wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020. 4) kategoriami odbiorców danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; członkowie komisji przetargowej Zamawiającego powołanej do przeprowadzenia postępowania, kierownik Zamawiającego, Zespół ds. realizacji projektu, Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego rozliczający projekt, podmioty świadczące usługi IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, operatorzy pocztowi, podmioty i osoby wykonujące zadania w zakresie archiwizacji, instytucje kontrolne i inni upoważnieni na mocy obowiązujących przepisów. 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji Programu, oraz okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, w tym, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, oraz okres trwałości określony w wytycznych tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
  BURMISTRZ
  mgr Piotr Siniakowicz

  Metryka strony

  Udostępniający: Miasto Siemiatycze

  Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Koc

  Data wytworzenia: 2019-07-25

  Wprowadzający: Jarosław Kiczko

  Modyfikujący: Jarosław Kiczko

  Data modyfikacji: 2019-12-19

  Opublikował: Jarosław Kiczko

  Data publikacji: 2019-07-25