Uchwała Nr X/47/15 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta

UCHWAŁA NR X/47/15
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. 379 i 1072) uchwala się , co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała o konsultacjach społecznych, określa tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Siemiatycze w sprawach ważnych dla mieszkańców.
§ 2. Uchwałę stosuje się do przedsięwzięć, dla których tryb konsultacji nie został określony w przepisach odrębnych.

Rozdział 2
Cel konsultacji

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu:
1) włączenia mieszkańców w procesy decyzyjne w sprawach mających wpływ na jakość ich życia;
2) zasięgania opinii, propozycji i uwag od mieszkańców odzwierciedlających ich zróżnicowane potrzeby w określonej sprawie;
3) aktywizacji środowisk lokalnych, wzrostu zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz miasta oraz wzmacniania zaufania społecznego.

Rozdział 3
Zasięg konsultacji

§ 4. Konsultacje mogą mieć zasięg:
1) ogólnomiejski – we wszystkich sprawach istotnych dla mieszkańców całego miasta;
2) lokalny – gdy dotyczą mieszkańców określonego obszaru w granicach miasta, np. osiedla lub części osiedla;
3) środowiskowy, gdy podejmują sprawy ważne m. in. dla grup mieszkańców, organizacji pozarządowych.

Rozdział 4
Zakres merytoryczny konsultacji

§ 5. Konsultacje obligatoryjne przeprowadza się:
1) w przypadkach określonych ustawami;
2) przy projektowaniu założeń budżetu partycypacyjnego.
§ 6. Konsultacje fakultatywne można przeprowadzić w innych sprawach ważnych dla mieszkańców.

Rozdział 5
Inicjatywa w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 7. Burmistrz może przeprowadzić konsultacje, o których mowa w § 6 z własnej inicjatywy albo na wniosek:
1) komisji problemowej Rady Miasta;
2) klubu radnych;
3) grupy co najmniej 5 radnych;
4) grupy co najmniej 100 mieszkańców;
5) co najmniej 3 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Siemiatycze
6) Rady Osiedla.

Rozdział 6
Procedura inicjowania konsultacji społecznych

§ 8. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składa się do Burmistrza Miasta Siemiatycze.
§ 9. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy, w tym wskazanie osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawców oraz adres do korespondencji;
2) cel i przedmiot konsultacji;
3) zasięg konsultacji;
4) propozycję terminu konsultacji;
5) propozycję form konsultacji;
6) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.
§ 10. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców miasta Siemiatycze, o których mowa w § 7 pkt 4, powinien także zawierać listę osób popierających wniosek, tj.:
1) imię, nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) data urodzenia;
4) podpis;
5) określenie przedmiotu konsultacji – w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy.
§ 11. Burmistrz Miasta Siemiatycze rozpatruje wniosek, uwzględniając zasadność przedmiotu konsultacji dla mieszkańców miasta Siemiatycze, koszty i formy konsultacji.
§ 12. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje wnioskodawców na piśmie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku odmowy uzasadnia swoją decyzję.

Rozdział 7
Procedura przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 13. Burmistrz Miasta Siemiatycze wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
§ 14. Zarządzenie, o którym mowa w § 13, powinno zawierać:
1) cel konsultacji;
2) przedmiot konsultacji;
3) zasięg konsultacji;
4) formy konsultacji;
5) termin przeprowadzenia konsultacji;
6) nazwę komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze lub jednostki organizacyjnej wyznaczonej do przeprowadzenia konsultacji, a w przypadku, o którym mowa w § 15, dodatkowo nazwę podmiotu, któremu Burmistrz Miasta Siemiatycze powierzył przeprowadzenie konsultacji;
7) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.
§ 15. Burmistrz Miasta Siemiatycze może powierzyć przeprowadzenie konsultacji, zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu, wyspecjalizowanym podmiotom lub powołać zespół konsultacyjny w skład którego mogą wchodzić w szczególności Przewodniczący Zarządów Osiedli, pracownicy Urzędu Miasta i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Rozdział 8
Formy konsultacji

§ 16. Konsultacje są prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:
1) zbieranie opinii na piśmie z wykorzystaniem metod tradycyjnych (na przykład: osobiście i listownie) lub drogą elektroniczną (na przykład: formularz przesłany e-mailem);
2) spotkania i debaty z mieszkańcami, np. kawiarenki obywatelskie;
3) powołanie zespołu opiniodawczo -konsultacyjnego;
4) warsztaty dla grup mieszkańców, mające na celu wypracowanie rozwiązań;
5) komisje dialogu obywatelskiego (ciała inicjatywno-doradcze, tworzone przy właściwych komórkach organizacyjnych miasta na wniosek zainteresowanych organizacji pozarządowych);
6) inne uzasadnione formy konsultacji zapewniające szeroki dostęp mieszkańców do uczestnictwa w nich.

Rozdział 9
Akcja informacyjno-promocyjna

§ 17. Wszystkie konsultacje muszą być poprzedzone odpowiednią do ich przedmiotu i zakresu akcją informacyjno-promocyjną, w szczególności na stronie internetowej Miasta Siemiatycze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze.
§ 18. Organizator konsultacji ma obowiązek przygotowania i dostarczenia mieszkańcom rzetelnych i obiektywnych informacji, sporządzonych w języku niespecjalistycznym w zakresie przedmiotu konsultacji.
§ 19. Informacja o konsultacjach powinna być rozesłana do lokalnych mediów.

Rozdział 10
Zakończenie konsultacji

§ 20. Raport z konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemiatycze nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji, dodatkowo raport może być udostępniony w inny sposób, szczególnie dogodny dla uczestników.
§ 21. Raport powinien zawierać w szczególności:
1) sprawozdanie z przebiegu konsultacji zawierające m.in. informacje o tym kto, kiedy i przy użyciu jakich metod i form przeprowadził konsultacje, liczbę osób w nich uczestniczących, koszt konsultacji;
2) analizę uzyskanych informacji, a w przypadku opinii i propozycji, ich zestawienie wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Siemiatycze do wszystkich kategorii opinii i propozycji zawartych w zestawieniu.
§ 22. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców miasta Siemiatycze biorących w nich udział.
§ 23. Traci moc Uchwała Nr IX/61/03 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 63 poz. 1307, z 2011 r. Nr 306 poz. 3949).
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2015-06-12

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2017-06-08

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2017-06-08